TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sti­li­zan Am­pul     Dr. F.Frik

Trif­lu­o­pe­ra­zi­nHCI

Ambalaj: 1 mg/1 mLx5 ampul.

Sti­li­zan Dra­je

Trif­lu­o­pe­ra­zi­nHCI

Ambalaj: 1 mgx30 dra­je :: 2 mgx30 dra­je :: 5 mgx30 dra­je.

End.:Dü­şükdoz trif­lu­ope­ra­zin: Ank­­si­ye­te,aji­tas­yon ve ank­si­ye­te son­ra­sı se­kon­der dep­res­yon­la­rın kı­sa sü­re­lite­da­vi­le­rin­de kul­la­nı­lır. Kus­ma ve bu­lan­tı­nın semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­dede kul­la­nı­lır. Yük­sekdoz trif­lu­ope­ra­zin: Şi­zof­re­nisemp­tom­la­rı­nın te­da­vi­sin­de, tek­ra­rı­nın ön­len­me­sin­de ve di­ğerpsi­koz­lar­da, özel­lik­le pa­ra­no­id tip­ler­de kul­la­nı­lır. Cid­di psi­ko­mo­toraji­tas­yon­lar­da ve­ya teh­li­ke­li fev­ri dav­ra­nış­lar­da, ör­ne­ğin dü­şükze­ka dü­zey­li ki­şi­ler­de kı­sa sü­re­li te­da­vi­ler için uy­gun­dur.

Kontr.E.:Ko­ma ha­lin­de­kihas­ta­lar­da, kalp has­ta­lık­la­rın­da, ka­ra­ci­ğer tah­ri­ba­tı bu­lu­nanki­şi­ler­de ve trif­lu­ope­ra­zi­ne ve ben­zer­le­ri­ne aşı­rı du­yar­lı has­ta­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Yaş­lı has­ta­la­rın te­da­vi­le­rin­de baş­lan­gıç do­zudü­şük tu­tul­ma­lı ve dik­kat edil­me­li­dir. Epi­lep­si­li­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lıve met­ra­za­mid­den ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Ma­ki­ne ve­ya araç kul­la­nan­lar,fe­no­ti­ya­zin­le­rin uy­ku ya­pa­bi­le­ce­ği ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır.Ge­be­ler­de ge­rek­li gö­rül­me­dik­çe, özel­lik­le ge­be­li­ğin ilk üç ayın­dakul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Yor­gun­luk,uy­ku, baş dön­me­si, ge­çi­ci hu­zur­suz­luk, ağız ku­ru­ma­sı, bu­la­nık gör­me,kas kuv­vet­siz­li­ği, ano­rek­si, ha­fif hi­po­tan­si­yon, ışık du­yar­lı­ğıda­hil de­ri re­ak­si­yon­la­rı, ge­ce uy­ku­suz­luk, ki­lo art­ma­sı, ödem veşiş­kin­lik mey­da­na ge­le­bi­lir.

Etkileş.:An­tip­si­ko­tikilaç­la­rın et­ken­li­ği al­kol gi­bi SSS dep­re­san­la­rıy­la kom­bi­ne olur­saar­ta­bi­lir. Trif­lu­ope­ra­zin gu­ane­ti­di­nin et­ki­le­ri­ni an­ta­go­ni­zeede­bi­lir.

Doz Önerisi: Stilizan Ampul: Da­ha hız­lıve kuv­vet­li et­ki is­te­nir ve­ya oral kul­la­nım­da zor­luk var­sa ada­leiçi­ne en­jek­te edi­le­rek kul­la­nı­la­bi­lir. Öne­ri­len doz bö­lün­müş ola­rakgün­de 1-3 mg’dir. Ba­zan ge­re­ken du­rum­lar­da en faz­la 6 mg’ye ka­dar çı­kı­la­bi­lir.En kı­sa za­man­da oral te­da­vi­ye dö­nül­me­li­dir.Sti­lizan Draje: Gün­lükdoz eriş­kin­ler­de 2x1-2 mg ve 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da has­ta­lı­ğın şid­de­ti­neve has­ta­nın ağır­lı­ğı­na gö­re mak­si­mum 2 mg’dir. Has­ta­ne­de ya­tan eriş­kin­ler­desü­rek doz 15-20 mg’dir. Bu doz ge­rek­ti­ğin­de 40 mg’ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir.

Stilizan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki