TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  16 Temmuz 2024, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sultibac Film Tablet   Biofarma

Sultamisilin

Ambalaj: 375 mgx10 tablet : 750 mgx10 tablet.

Eşdeğeri:Alfasid Film Tab­let: 375mgx10 tab­let, 750 mgx10 tablet (Fako); Am­pi­sidTab­let: 375 mgx10 tab­let, 750 mgx10tablet (Mustafa Nevzat); Combi­cidFilm Tab­let: 375 mgx10 tab­let, 750 mgx10 tab­let(Bi­lim); Duobak Film Tablet: 375 mgx10 tablet (Koçak); Du­o­bak­tamFilm Tab­let: 375 mgx10 tab­let, 750 mgx10tablet (Ec­za­cı­ba­şı); Du­o­cidFilm Tab­let: 375 mgx10 tab­let (Pfi­zer); Nobe­cid Film Tab­let: 375 mgx10tablet (Nobel); Sulcid Film Tablet: 375 mgx10tablet, 750 mgx10 tablet (İ.E.U­la­gay); Sul­ta­matTab­let: 375 mgx10 tab­let, 750 mgx10tablet (Ata­bay); Sul­ta­sidFilm Tab­let: 375 mgx10 tab­let, 750 mgx10tab­let­ (Top­rak).

Sul­tibac Oral Süs­pan­si­yon

Sul­ta­mi­si­lin

Ambalaj: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL’lik şi­şe.

Eşdeğeri:Alfasid Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Fako); Am­pi­sid Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Mustafa Nev­zat); Com­bi­cid Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Bi­lim); Du­o­bak­tam Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Ec­za­cı­ba­şı); Du­o­cid Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Pfi­zer); Nobe­cid Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Nobel); Sul­cid Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (İ.E.Ulagay); Sul­ta­mat Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Ata­bay); Sul­ta­sid Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Top­rak).

End.: Duyarlı bak­te­ri­le­rinet­ken ol­du­ğu si­nü­zit, oti­tis me­dia, ton­sil­lit da­hil ol­mak üze­re üstso­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı; bak­te­ri­yel pnö­mo­ni, bron­şit da­hilol­mak üze­re alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı; üri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rıve pi­ye­lo­nef­rit; de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı ve go­no­koken­fek­si­yon­la­rı ti­pik en­di­kas­yon­lar­dır.

Kontr.E.:Öz­geç­miş­le­rin­deher­han­gi bir pe­ni­si­li­ne kar­şı aler­jik re­ak­si­yon bu­lu­nan has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si ya­pı­lan has­ta­lar­da cid­di,hat­ta ba­zan fa­tal aşı­rı du­yar­lık (ana­fi­lak­tik) re­ak­si­yon­lar bil­di­ril­miş­tir.Bir pe­ni­si­lin te­da­vi­sin­den ön­ce, geç­miş­te pe­ni­si­lin, se­fa­los­po­rinve di­ğer al­ler­jen­le­re du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı olup ol­ma­dı­ğı dik­kat­leso­ruş­tu­rul­ma­lı­dır. Böb­rek yet­mez­li­ğin­de doz ara­lı­ğı uza­tı­lır. Ge­be­likdö­ne­min­de kul­la­nım gü­ven­li­ği he­nüz sap­tan­ma­mış­tır. An­ne sü­tün­dedü­şük kon­sant­ras­yon­lar­da sul­bak­tam ve am­pi­si­lin bu­lu­nur. Em­zi­renan­ne­ler­de sul­ta­mi­si­lin ve­ril­di­ğin­de dik­kat edil­me­li­dir.

Yan E.:En sık gö­rü­lenyan et­ki di­ya­re/yu­mu­şak ga­ita­dır. Bu­lan­tı, kus­ma, epi­gast­rik ra­hat­sız­lık,ka­rın ağ­rı­la­rı/­kramp­la­rı na­di­ren göz­len­miş­tir. En­te­ro­ko­lit vepsö­do­memb­ra­nöz ko­lit en­der olu­şa­bi­lir. De­ri dö­kün­tü­sü ve ka­şın­tısey­rek ola­rak göz­len­miş­tir. Ser­sem­lik ha­li/se­das­yon, yor­gun­luk/hal­siz­likve baş ağ­rı­sı en­der ola­rak göz­len­miş­tir. Özel­lik­le int­ra­mus­kü­leruy­gu­la­ma­ya bağ­lı olan en­jek­si­yon ye­rin­de­ki ağ­rı, çok az sa­yı­dahas­ta­da int­ra­ve­nöz kul­la­nım­dan son­ra fi­le­bit ve­ya en­jek­si­yon ye­rin­dere­ak­si­yon mey­da­na ge­le­bi­lir.

Etkileş.:Al­lo­pu­ri­nolve am­pi­si­li­nin bir­lik­te kul­la­nı­mı, has­ta­lar­da de­ri dö­kün­tü­sü in­si­dan­sı­nı,yal­nız am­pi­si­lin alan has­ta­la­ra gö­re, önem­li de­re­ce­de ar­tı­rır.

Doz Önerisi: Erişkinler için olağan doz günde iki kere 375-750 mg’dir.Vücut ağırlığı 30 kg’nin altındaki çocuklarda çoğu enfeksiyonlarda 25-50mg/kg/gün dozunda verilir. Bu günlük doz iki eşit kısma bölünerek 12 saat araile verilmelidir. Vücut ağırlığı 30 kg’nin üstünde olan çocuklarda erişkin dozukullanılır. Tedaviye enfeksiyon belirtileri kaybolduktan sonra 48 saat dahadevam edilir. Olağan tedavi süresi 5-14 gündür. Beta-hemolitik streptokoklarabağlı her çeşit enfeksiyonda akut eklem romatizması ve glomenulonefriti önlemekamacıyla en az 10 gün süreyle sultamisilin tedavisi uygulanmalıdır.

Sultibac adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki