TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  25 Ocak 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tal­cid Süs­pan­si­yonBa­yer

Hid­ro­tal­sid

Ambalaj: 500 mg/5 mLx200 mL’lik şişe.

Tal­cid Çiğ­ne­me Tab­le­ti

Hid­ro­tal­sid

Ambalaj: 500 mgx40 tab­let ::1 g (For­te)x24 tablet.

End.:Hi­pe­ra­si­di­teile ken­di­ni gös­te­ren mi­de ra­hat­sız­lık­la­rı­nın (yan­ma, ek­şi­me, şiş­kin­lik,ha­zım­sız­lık), dis­pep­si, gast­rit, mi­de ve du­ode­num ül­ser­le­ri, ref­lü,özo­fa­jit ve hi­atus her­ni­sin­de ref­lü semp­tom­la­rı­nın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. Ay­rı­ca ge­be­lik ve si­nir­sel ha­zım­sız­lık­lar ile aşı­rı ye­meğin,kah­ve, al­kol, ni­ko­tin ve ba­zı ilaç­la­rın se­bep ol­duğu hi­pe­ra­si­di­tesemp­tom­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ağır böb­rekha­ra­bi­ye­ti olan­lar­da yük­sek do­zaj­lı uzun sü­re­li uy­gu­la­ma­lar ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Uyar.: Ge­nel­lik­le bir an­ta­sit al­dık­tan son­ra­ki 1-2 sa­atiçe­ri­sin­de baş­ka bir ilaç alın­ma­ma­sı öne­ri­lir.

Yan E.:Na­di­renyük­sek doz­lar­da ha­fif bu­lan­tı ve gay­ta­da yu­mu­şa­ma gö­rü­le­bi­lir.Öne­ri­len doz­lar­da ge­nel­lik­le bu yan et­ki­ler gö­rül­mez ve ilaç alı­mıke­sil­diğin­de kay­bo­lur.

Etkileş.:Tet­ra­sik­lin,de­mir pre­pa­rat­la­rı, di­gok­sin, si­me­ti­din, ke­no­de­sok­si­ko­lik asitve ku­ma­rin tü­rev­le­ri gi­bi ilaç­la­rın emilimini et­ki­le­ye­ceğin­den builaç­lar­la bir­lik­te alın­ma­ma­lı­dır. Diğer ilaç­lar ise 1-2 sa­at ön­ce ve­yason­ra alın­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:TalcidSüspansiyon: Ye­tiş­kin­ler­de ye­mek­ler­denya­rım sa­at son­ra, yat­ma­dan ön­ce ve­ya mi­de ya­kın­ma­la­rı or­ta­ya çı­kın­ca1-2 öl­çek do­lu­su süs­pan­si­yon su­lan­dı­rıl­ma­dan ve­ri­lir. 6-12 yaş ara­sıço­cuk­la­ra ye­tiş­kin do­zu­nun ya­rı­sı ve­ri­lir. Mi­de ve du­ode­num ül­ser­le­ri­ninte­da­vi­sin­de be­lir­ti­ler so­na er­dik­ten son­ra da en az 4 haf­ta da­ha Tal­cid kul­la­nı­mı­nade­vam edil­me­li­dir. Tal­cidSüs­pan­si­yon al­kol içer­diğin­den al­ko­lik­ler­de,ka­ra­ciğer ra­hat­sız­lığı olan­lar­da, ge­be­lik­te ve ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Bu gi­bi du­rum­lar­da tab­let for­mu kul­la­nıl­ma­lı­dır.Talcid Çiğneme Tableti: Ye­tiş­kin­ler­deye­mek­ler­den ya­rım sa­at son­ra, yat­ma­dan ön­ce ve­ya ya­kın­ma­lar baş­la­dığın­da1-2 tab­let ve­ya 1 for­te tab­let, 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra ye­tiş­kin do­zu­nunya­rı­sı öne­ri­lir. Tab­let­ler yu­tul­ma­dan ön­ce ta­ma­men çiğ­nen­me­li­dir.Mi­de ve du­ode­num ül­ser­le­ri­nin te­da­vi­sin­de be­lir­ti­ler so­na er­dik­tenson­ra da en az 4 haf­ta da­ha Tal­cid kul­la­nı­mı­na de­vam edil­me­li­dir.

Talcid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Cüzzam Günü  Cüzzam Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki