TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Ağustos 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ten­si­nor

Eşdeğeri:NortanTablet: 100 mgx28 tablet (Sanofi-Aventis).

End.:Hi­per­tan­si­yo­nunkont­ro­lün­de, tek ba­şı­na ve­ya di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif ilaç­lar­la bir­lik­teözel­lik­le tiyazit ti­pi bir di­üre­tik­le bir­lik­te ve­ri­le­bi­lir. Ay­rı­ca,ko­ro­ner ate­rosk­le­ro­za bağ­lı an­ji­na pek­to­ri­sin uzun sü­re­li kont­ro­lün­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Si­nüsbra­di­kar­di­si, 1. de­re­ce­den bü­yük kalp blo­ğu, kar­di­yo­je­nik şok vebe­lir­gin kalp ye­ter­siz­li­ğin­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Kon­jes­tif kalp ye­ter­siz­li­ği olan has­ta­lar­da, do­la­şımfonk­si­yo­nu­nu des­tek­le­yi­ci sem­pa­tik sti­mü­las­yon ge­rek­li­dir. b-blo­kaj mi­yo­kar­dın kont­rak­ti­li­te­si­nibas­tı­ra­rak kalp ye­ter­siz­li­ği­ni ağır­laş­tı­ra­bi­lir. Ate­no­lol te­da­vi­sibir­den­bi­re ke­sil­me­me­li ve has­ta bu ko­nu­da uya­rıl­ma­lı­dır. Te­da­vike­si­le­ce­ği za­man, has­ta­la­rın fi­zik­sel ak­ti­vi­te­le­ri­ni azalt­ma­la­rıöne­ril­me­li­dir. Ame­li­yat ola­cak has­ta­lar­da ate­no­lol 48 sa­at ön­ce­denke­sil­me­li­dir. b-ad­re­ner­jik blo­kajhi­per­ti­ro­idi­nin ba­zı kli­nik be­lir­ti­le­ri­ni (örn. ta­şi­kar­di) mas­ke­le­ye­bi­lir.b-blo­ka­jın ani ola­rak kal­dı­rıl­ma­sı,ti­ro­id fır­tı­na­sı oluş­tu­ra­bi­lir. İla­cın ya­ra­rı, fe­tüs üze­rin­deola­sı bir risk­ten da­ha ağır ba­sı­yor­sa ge­be­ler­de kul­la­nı­la­bi­lir.An­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­den em­zi­ren an­ne­le­re ve­ril­me­me­li­dir.

Yan E.:Ço­ğu ha­fifve ge­çi­ci ni­te­lik­te ol­mak üze­re bra­di­kar­di, kalp yet­mez­li­ği, kalpblo­ku, vent­ri­kü­ler ta­şi­kar­di, ekst­re­mi­te­ler­de so­ğuk­luk, pos­tu­ralhi­po­tan­si­yon, ba­cak ağ­rı­sı, baş dön­me­si, baş­ta boş­luk his­si, yor­gun­lukha­li, le­tar­ji, uy­ku ha­li, dep­res­yon, di­ya­re, bu­lan­tı, disp­ne, ral­ler,de­ri dö­kün­tü­le­ri, göz­de ku­ru­luk gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Re­zer­pingi­bi ka­te­ko­la­min­le­ri bo­şal­tan ilaç­lar­la bir b-blo­ker bir­lik­te ve­ri­lir­se adi­tif et­ki or­ta­ya çı­ka­bi­lir.b-blo­ker ile klo­ni­di­ni bir­lik­tekul­la­nan­lar­da, te­da­vi­yi kes­mek ge­rek­ti­ğin­de, klo­ni­di­nin ya­vaşya­vaş ke­sil­me­sin­den bir­kaç gün ön­ce, b-blo­kerte­da­vi­si ke­sil­me­li­dir. Ca+ ka­nal blo­ker­le­ri (ve­ra­pa­milve dil­ti­azem) ile bir­lik­te kul­la­nıl­dığ­ın­da bra­di­kar­di, ile­ti bo­zuk­luk­la­rıya da kalp ye­ter­siz­li­ği ge­li­şe­bi­lir

Doz Önerisi: Gün­lük doz tek doz ha­lin­de ½ ve­ya 1 tab­let­tir.

Tensinor adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki