TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ekim 2023, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tet­ra­dox Kap­sülFa­ko

Dok­si­sik­lin

Ambalaj: 100 mgx14 kapsül.

Eşdeğeri:MonodoxKapsül: 100 mgx14 kapsül (Deva).

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın et­ken ol­du­ğu üro­ge­ni­tal, so­lu­num sis­te­mi,yu­mu­şak do­ku, gast­ro­in­tes­ti­nal, of­tal­mik ve di­ğer en­fek­si­yon­la­rınte­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Her­han­gibir tet­ra­sik­li­ne du­yar­lık gös­te­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Tet­ra­sik­lin sı­nı­fı ilaç­la­rın diş olu­şu­mu sı­ra­sın­dakul­la­nıl­ma­sı (ge­be­li­ğin ikin­ci ya­rı­sın­da, be­bek­lik ve 8 ya­şı­naka­dar olan ço­cuk­luk­ta) diş ren­gi­nin da­imi ola­rak bo­zul­ma­sı­na (sa­rı,gri, kah­ve­ren­gi) ne­den ola­bi­lir. Tet­ra­sik­lin alan ba­zı has­ta­lar­daaşı­rı gü­neş ya­nı­ğı re­ak­si­yo­nu şek­lin­de or­ta­ya çı­kan fo­to­sen­si­ti­vi­tegö­rül­müş­tür. Tet­ra­sik­lin­ler ge­be­li­ğin son ya­rı­sın­da, do­ğa­cak ço­cu­ğundiş­le­ri üze­rin­de­ki muh­te­mel olum­suz et­ki­le­ri dü­şü­nü­le­rek kul­la­nıl­maz.Tet­ra­sik­lin an­ne sü­tü­ne ge­çer. Em­zi­ren ka­dın­lar­da kul­la­nıl­ma­sıge­rek­ti­ğin­de bu du­rum dik­kat­le de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.

Yan E.:Ano­rek­si,bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, glos­sit, dis­fa­ji, en­te­ro­ko­lit, ano­ge­ni­talböl­ge­de enf­la­ma­tu­var lez­yon­lar gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal yan et­ki­lergö­rü­le­bi­lir. Ma­kü­lo­pa­pü­ler ve eri­te­ma­töz dö­kün­tü­ler, fo­to­sen­si­ti­vi­tere­ak­si­yon­la­rı, na­dir ola­rak eks­fo­li­ya­tif der­ma­tit gö­rü­le­bi­lir.Ür­ti­ker, an­ji­yo­nö­ro­tik ödem, ana­fi­lak­si, ana­fi­lak­to­id pur­pu­ra,pe­ri­kar­dit, sis­te­mik lu­pus eri­te­ma­to­zus nüks­le­ri hi­per­sen­si­ti­vi­te­siolan ol­gu­lar­da gö­rü­le­bi­lir. He­mo­li­tik ane­mi, trom­bo­si­to­pe­ni,nöt­ro­pe­ni ve eo­zi­no­fi­li gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Pe­ni­si­lin­lebe­ra­ber tet­ra­sik­lin ve­ril­me­me­si öne­ri­lir. Ab­sorp­si­yo­nu­nu et­ki­le­ye­bil­me­le­rine­de­niy­le tet­ra­sik­lin­ler­le bir­lik­te alü­min­yum, kal­si­yum ve mag­nez­yumiçe­ren an­ta­sitler ve­ril­me­me­li­dir. An­ti­ko­agü­lan te­da­vi gö­ren has­ta­lar­dailaç do­zu­nun azal­tıl­ma­sı ge­re­ke­bi­lir.

Doz Önerisi:E­riş­kin­ler:O­la­ğan doz, te­da­vi­nin ilk gü­nün­de 12 sa­at­tebir 100 mg; de­vam e­den gün­ler­de i­se gün­de bir kez 100 mg’dir. Ö­zel­lik­leü­ri­ner sis­tem­le il­gi­li a­ğır en­fek­si­yon­lar­da, 12 sa­at­te bir 100 mgşek­lin­de gün­de 200 mg ö­ne­ri­lir. E­riş­kin­ler­de, komp­li­kas­yon­suz go­no­koken­fek­si­yon­la­rın­da, gün­de 2 kez 100 mg şek­lin­de te­da­vi 7 gün sü­rey­leuy­gu­lan­ma­lı­dır. Ne­is­se­ri­ago­norr­ho­e­a­e’ye bağ­lı a­kut e­pi­di­di­mo-or­şitol­gu­la­rın­da, en az 10 gün sü­rey­le, gün­de 2 kez 100 mg Tet­ra­dox uy­gu­la­nır.Pri­mer ve se­kon­der si­fi­liz­de, en az 10 gün sü­rey­le, e­şit doz­la­ra bö­lün­müşo­la­rak, gün­de 300 mg Tet­ra­dox uy­gu­lan­ma­lı­dır. Strep­to­kok en­fek­si­yon­la­rın­da,te­da­vi­ye en az 10 gün sü­rey­le de­vam e­dil­me­li­dir. Chlamy­di­a trac­ho­ma­tis’e bağ­lı komp­li­kas­yon­suz ü­ret­ral, en­do­ser­vi­kalve rek­tal en­fek­si­yon­lar ve Chlamy­di­atrac­ho­ma­tis ve U­re­ap­las­ma u­re­aly­ti­cum’un et­ken ol­du­ğu non­go­no­ko­kal ü­ret­rit ol­gu­la­rın­da,en az 7 gün sü­rey­le gün­de 2 kez 100 mg Tet­ra­dox ve­ril­me­li­dir.Chlamy­di­a trac­ho­ma­tis’e bağ­lı a­kut e­pi­di­di­mo-or­şit ol­gu­la­rın­da en az10 gün sü­rey­le, gün­de 2 kez 100 mg Tet­ra­dox uy­gu­la­nır. 8 ya­şınü­ze­rin­de­ki ço­cuk­lar: 35 ki­love bu­nun al­tın­da a­ğır­lık­ta­ki ço­cuk­lar­da, ilk 24 sa­at­te 4.4 mg/kg;de­vam e­den gün­ler­de i­se 2.2 mg/kg, e­riş­kin­ler­de uy­gu­la­nan doz in­ter­val­le­ri­nebö­lün­müş o­la­rak uy­gu­la­nır. Çok şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da bu doz­la­rınü­ze­ri­ne çı­kı­la­bi­lir. 35 kg’nin ü­ze­rin­de­ki ço­cuk­la­ra i­se nor­male­riş­kin doz­la­rı uy­gu­la­nır. O­ral o­la­rak kul­la­nı­lan tet­ra­sik­lingru­bu i­laç­la­rın bol sı­vı i­le a­lın­ma­sı, ö­zo­fa­gus ir­ri­tas­yo­nu o­la­sı­lı­ğı­nıa­zalt­mak­ta­dır.

Tetradox adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki