TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  16 Temmuz 2024, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ti­mop­tic Of­tal­mik So­lüs­yonMSD

Ti­mo­lol ma­le­a­t

Ambalaj: ‰25x5 mL :: ‰5x5 mL’lik dam­la­lık­lı şişe.

Eşdeğeri: Cu­si­mo­lol Göz Dam­la­sı:‰5x5 mL (Al­con); Timabak Göz Damlası: ‰25x5mL, ‰5x5 mL (Gürel); Ti­mof­talOf­tal­mik So­lüs­yon: ‰25x5 mL (Sanovel); Ti­molol-POS Göz Dam­la­sı:‰5x5 mL (Biem); Ti­mo­solGöz Dam­la­sı: ‰25x5 mL, ‰5x5 mL (Bi­lim).

Timoptic-XE %0.5 Oftalmik Solüsyon

Timolol maleat 5 mg,Gelrite 6 mg/ml

Ambalaj: 2.5 mL’lik dam­la­lık­lı şişe.

End.:İnt­ra­o­kü­lerba­sın­cı dü­şür­me­de et­ki­li­dir. Okü­ler hi­per­tan­si­yon, kro­nik ge­niş açı­lıglo­kom (afa­kik has­ta­lar da­hil) ve se­kon­der glo­ko­mun be­lir­li du­rum­la­rın­dayük­sel­miş göz içi ba­sın­cı­nı dü­şü­re­rek et­ki gös­te­rir.

Kontr.E.:Ti­mo­lo­lekar­şı aşı­rı du­yar­lık, bron­şi­yal ast­ma, ağır kro­nik obst­rük­tif pul­mo­nerra­hat­sız­lık­lar, si­nü­zal bra­di­kar­diy­le ikin­ci ve üçün­cü de­re­ce AVblok, be­lir­gin kalp yet­mez­li­ği, kar­di­yak şok du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Of­tal­mik ti­mo­lol kul­la­nı­mı so­nu­cu b-blo­ker­le­re bağ­lı sis­te­mik yan et­ki­lergö­rü­le­bi­lir. Has­ta baş­ka of­tal­mik b-blo­kerkul­la­nı­yor­sa, ti­mo­lol di­ğer ilaç­la ya­pı­lan son uy­gu­la­ma­yı iz­le­yengün­de uy­gu­lan­ma­ya baş­la­nır. Has­ta b-blo­kerol­ma­yan of­tal­mik bir an­tig­lo­kom müs­tah­za­rı kul­la­nı­yor­sa, ilk günbu ilaç stan­dart ola­rak kul­la­nıl­ma­ya de­vam edi­lir­ken, ti­mo­lol stan­dartdoz­da te­da­vi­ye ek­le­nir. Er­te­si gün di­ğer ilaç tü­müy­le ke­si­lir veti­mo­lo­le de­vam edi­lir. Ge­be­ler­ ve em­zi­ren an­ne­ler­de gü­ven­li kul­la­nı­mıhe­nüz ka­nıt­lan­ma­dı­ğın­dan, ya­rar/za­rar iliş­ki­si çok iyi de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.Em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nım sı­ra­sın­da em­zir­me­ye son ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:En­derola­rak okü­ler ir­ri­tas­yon be­lir­ti­le­ri, kon­junk­ti­vit, ble­fa­rit, ba­zıgör­me de­ği­şik­lik­le­ri, ref­rak­ti­vi­te­ye iliş­kin de­ği­şik­lik­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Ba­zı du­rum­lar­daepi­nef­rin­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da mid­ri­ya­zis olu­şa­bi­lir. Kal­si­yuman­ta­go­nist­le­ri, sis­te­mik b-blo­ker­lerve ka­te­ko­la­min in­hi­bi­tör­le­ri­nin et­ki­le­ri­ni po­tan­si­ye­li­ze ede­bi­lir.

Doz Önerisi:Timoptic:Gün­lük doz baş­lan­gıç­ta ‰25’lik so­lüs­yon­dan 2x1dam­la­dır. Da­ha son­ra ge­rek gö­rül­dü­ğü tak­dir­de ‰5’lik so­lüs­yon­dangün­de 2x1 dam­la uy­gu­la­nır. Timoptic-XE: Gellan (Gelrite) zamkıilave edilmiş formülü ile Timoptic-XEOftalmik Solüsyon’un daha az bradikardiye nedenolduğu bil­diril­miştir. Timoptic%0.25 oftalmik solüsyon ile yeterli kli­nik yanıtalınamadığı durumda, %0.50Timoptic-XE, günde bir kez etkilenmişgöz(ler)e bir damla olarak uygulanır. Her kulla­nımdan önce ağzı kapalı olarakşişe ters çevrilmeli ve bir kez çalkalanmalıdır. Şişeyi bir kezden fazlaçalkalamak gereksizdir.

Timoptic adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki