TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

To­bel Am­pul IM/IVNo­bel

Tob­ra­mi­sin

Ambalaj: 20 mg/2 mLx1 ve 100 am­pul :: 80 mg/2mLx1 ve 100 am­pul.

End.:Duyarlımikroorganizmaların et­ken ol­du­ğu aşa­ğı so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı;ya­nık­lar da da­hil ol­mak üze­re de­ri, ke­mik ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı;üro­ge­ni­tal sis­tem en­fek­si­yon­la­rı; pe­ri­to­nit de da­hil ol­mak üze­regast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem en­fek­si­yon­la­rı; me­nen­jit de da­hil ol­maküze­re sant­ral si­nir sis­te­mi en­fek­si­yon­la­rı ve sep­ti­se­mi ol­gu­la­rın­daen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Tob­ra­mi­si­neya da di­ğer ami­nog­li­ko­zid­le­re aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yo­nu gös­te­ren­ler­dekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Tob­ra­mi­sin ile te­da­vi edi­len has­ta­lar sı­kı birkli­nik göz­lem al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır. Tob­ra­mi­sin uy­gu­la­nı­şı sı­ra­sın­daves­ti­bü­ler ve işit­me tok­si­si­te­si mey­da­na ge­le­bi­lir. Re­nal yet­mez­lik,ves­ti­bü­ler ve/ve­ya işit­me fonk­si­yon­la­rın­da bo­zul­ma be­lir­ti­le­ridoz ayar­la­ma­sı­nı ve­ya te­da­vi­nin ke­sil­me­si­ni ge­rek­ti­rir. Tob­ra­mi­si­ninge­be­lik­te kul­la­nım gü­ven­li­ği he­nüz ka­nıt­lan­ma­mış­tır. Ami­nog­li­ko­zid­lerfe­tüs üze­rin­de za­rar­lı bir et­ki oluş­tu­ra­bi­lir­ler.

Yan E.:Yan et­ki­le­rinözel­lik­le yük­sek doz uy­gu­la­nış­ta ve­ya uzun sü­re­li te­da­vi­ler­de 8.si­ni­rin hem ves­ti­bü­ler hem de işit­me dal­la­rın­da be­lir­di­ği bil­di­ril­miş­tir.Bel­ir­ti­ler baş dön­me­si, ver­ti­go, tin­ni­tus, ku­lak­lar­da gü­rül­tü veişit­me kay­bı ola­rak gö­rü­le­bi­lir. Tob­ra­mi­si­ne bağ­lı olan di­ğer yanet­ki­ler se­rum tran­sa­mi­naz­la­rın­da (SGOT, SGPT) ve se­rum bi­li­ru­bindü­ze­yin­de yük­sel­me, ane­mi, gra­nü­lo­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni,ateş, dö­kün­tü, ka­şın­tı, bu­lan­tı, kus­ma, baş ağ­rı­sı ve le­tar­ji­dir.

Etkileş.:Strep­to­mi­sin,ne­omi­sin, ka­na­mi­sin, gen­ta­mi­sin, ami­ka­sin ve ne­til­mi­sin gi­bi di­ğerami­nog­li­ko­zid­ler­le ya da am­fo­te­ri­sin B, se­fa­lo­ri­din, vi­omi­sin,po­li­mik­sin B, ko­lis­tin, pa­ro­mo­mi­sin, sisp­la­tin ve van­ko­mi­sin ilebir­lik­te kul­la­nı­ld­ığın­da nef­ro­tok­si­si­te ris­ki­nin art­tı­ğı bil­di­ril­miş­tir.Sük­si­nil­ko­lin ve tu­bo­kü­ra­rin gi­bi nö­ro­müs­kü­ler blo­kaj ya­pı­cıajan­lar kul­la­nan has­ta­la­ra ay­nı an­da tob­ra­mi­sin uy­gu­lar­ken so­lu­numfel­ci ve nö­ro­müs­kü­ler blo­kaj olasılığı göz önün­de bu­lun­dur­ulmalıdır.Ami­nog­li­ko­zid­le­rin in vit­­ro ola­rak ve cid­di fonk­si­yon bo­zu­kl­uğuolan­lar­da b-lak­tam an­ti­bi­yo­tik­le­riy­lebir ara­da uy­gu­lan­dı­ğın­da ak­ti­vi­te kay­bı­na uğ­ra­dı­ğı gös­te­ril­miş­tir.

Doz Önerisi:To­bel Am­pul IM ve­ya IV yol­dan uy­gu­la­na­bi­lir. Böb­rek fonk­si­yon­la­rınor­mal o­lan e­riş­kin­ler­de ö­ne­ri­len doz 3’e bö­lün­müş o­la­rak 8 sa­ata­ra­larla 3 mg/kg/­gün’­dür. Yaşamı teh­dit e­den en­fek­si­yon­lar­da to­taldoz 3 ve­ya 4 e­şit do­za bö­lü­ne­rek 5 mg/kg/gün’e kadar çı­kar­tı­la­bi­lir.Do­zaj kli­nik ge­liş­me­ye gö­re en kı­sa sü­re­de 3 mg/kg/­gün do­zu­na dü­şü­rül­me­li­dir.Kis­tik fib­ro­zis­li has­ta­lar­da te­ra­pö­tik se­rum dü­zey­le­ri­ne u­laş­maki­çin doz 8-10 mg/kg/gün’e ka­dar çı­kar­tı­la­bi­lir. Bu doz e­şit doz­la­rabö­lü­ne­rek uy­gu­la­nır. E­riş­kin­ler­de­ki ha­fif ve or­ta de­re­ce­li ü­ri­nersis­tem en­fek­si­yon­la­rın­da 2-3 mg/kg, tek doz IM yol­dan uy­gu­la­nır. Ço­cuk­lar: 3 ya da4 e­şit do­za bö­lün­müş o­la­rak 6-7.5 mg/kg/gün do­zun­da uy­gu­la­nır. Pre­ma­tür­ler ve Ne­o­na­tal­ler: 1.5-2.5 kg a­ra­sın­da­ki be­bek­ler­de 2 e­şit do­za bö­lün­müşo­la­rak 4 mg/kg/­gün do­zun­da uy­gu­la­nır. Ö­ne­ri­len te­da­vi sü­re­si7-10 gün­dür.

Tobel adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki