TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tof­ra­nil Dra­jeNo­var­tisPhar­ma

İmip­ra­mi­n HCI

Ambalaj: 10 mgx50 dra­je :: 25 mgx50 dra­je­.

End.:Dep­res­yo­nuntüm şe­kil­le­ri, pa­nik atak­lar, kro­nik ağ­rı­lı du­rum­lar, ge­ce kor­ku­su,enü­re­zis nok­tur­na (sa­de­ce 5 ya­şın­da­ki ve da­ha bü­yük ço­cuk­lar­da vesa­de­ce or­ga­nik ne­den­le­rin ol­ma­dı­ğı du­rum­lar­da) en­di­ke­dir.

Kontr.E.:İmip­ra­minve­ya di­ben­za­ze­pin gru­bu tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­la­ra kar­­şı aşı­rıdu­yar­lı­k ve­ya di­ben­za­ze­pin gru­bu tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­la­rakar­şı çap­raz du­yar­lık ve ya­kın za­man­da ge­çi­ril­miş mi­yo­kard en­fark­tü­sün­dekont­ren­di­ke­dir. İmip­ra­min, bir MAO in­hi­bi­tö­rüy­le bir­lik­te ve­yaMAO in­hi­bi­tö­rü te­da­vi­sin­den 14 gün ön­ce ve­ya son­ra kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Mok­lo­be­mid gi­bi se­lek­tif, re­ver­sibl MAO-A in­hi­bi­tör­le­riy­le bir­lik­tede kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­la­rın kon­vül­si­yon eşi­ği­nidü­şür­dük­le­ri bi­lin­mek­te­dir ve bu ne­den­le imip­ra­min, epi­lep­si has­ta­la­rın­dave­ya kon­vül­si­yon­la­ra ze­min ha­zır­la­dı­ğı bi­li­nen di­ğer fak­tör­le­rinbu­lun­du­ğu has­ta­lar­da, nö­ro­lep­tik­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğı du­rum­lar­da,al­ko­lün ve­ya an­ti­kon­vül­sif özel­lik­le­re sa­hip ilaç­la­rın kul­la­nıl­ma­sı­nason ve­ril­di­ği du­rum­lar­da son de­re­ce dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­la­rın ile­ri de­re­ce­de ka­ra­ci­ğer ve­ya böb­rekhas­ta­lı­ğı olan has­ta­la­ra ve hi­per­tan­sif kriz­le­re ne­den ola­bi­le­ce­ğin­denad­re­nal me­dul­la tü­mör­le­ri olan has­ta­la­ra ve­ril­me­si sı­ra­sın­dadik­kat­li ol­mak ge­re­kir. Ge­nel ve lo­kal anes­te­zi ön­ce­sin­de anes­te­ziuz­ma­nı, has­ta­nın imip­ra­min kul­lan­mak­ta ol­du­ğu ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır.Bek­le­nen ya­rar­la­rın fe­tüs­te mey­da­na ge­le­bi­le­cek za­rar­la­rın­danaçık­ça da­ha faz­la ol­ma­dı­ğı sü­re­ce ge­be­lik sı­ra­sın­da imip­ra­minkul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Be­be­ği­ni em­zi­ren an­ne­ler­de imip­ra­min te­da­vi­si­neya­vaş ya­vaş son ve­ril­me­li ya da be­be­ğin an­ne sü­tüy­le bes­len­me­sin­denvaz­ge­çil­me­li­dir. İmip­ra­min kul­la­nan has­ta­lar bu­la­nık gör­me, uyu­şuk­lukve di­ğer mer­ke­zi si­nir sis­te­mi semp­tom­la­rı­nın gö­rü­le­bi­le­ce­ği ko­nu­sun­dauya­rıl­ma­lıdır.

Yan E.:İs­ten­me­yenbe­lir­li et­ki­le­rin yor­gun­luk, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı, aji­tas­yon, ank­si­ye­te,ka­bız­lık ve ağız ku­ru­ma­sı gi­bi dep­res­yon semp­tom­la­rın­dan ayır­de­dil­me­siço­ğu za­man zor­dur. Şid­det­li nö­ro­lo­jik ve­ya psi­şik re­ak­si­yon­lar ge­li­şir­se,imip­ra­min te­da­vi­si dur­du­rul­ma­lı­dır.

Etkileş.:Flu­ok­se­tinve flu­vok­sa­min, imip­ra­mi­nin plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rı­nı ar­tı­ra­bi­lirve bu­na bağ­lı ad­vers et­ki­le­re ne­den ola­bi­lir. Tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­laral­ko­lün ve mer­ke­zi si­nir sis­te­min­de dep­res­yon ya­pan ilaç­la­rın (ör­ne­ğinbar­bi­tü­rat­lar, ben­zo­di­ya­ze­pin­ler ve­ya ge­nel anes­te­tik­ler) et­ki­le­ri­nigüç­len­di­re­bi­lir. Nö­ro­lep­tik­le­rin bir­lik­te alın­ma­sı, tri­sik­likan­ti­dep­re­san­la­rın plaz­ma dü­zey­le­ri­ni yük­sel­te­bi­lir, kon­vül­si­yoneşi­ği­ni dü­şü­re­bi­lir ve nö­bet­le­re ne­den ola­bi­lir. Ti­yo­ri­da­zin­lebir­lik­te kul­la­nım, şid­det­li kar­di­yak arit­mi­ler­le so­nuç­la­na­bi­lir.İmip­ra­min gu­ane­ti­din, be­ta­ni­din, re­zer­pin, klo­ni­din ve al­fa-me­til­do­pagi­bi ad­re­ner­jik nö­ron blo­ker­le­ri­nin an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­si­niazal­ta­bi­lir ve­ya ta­ma­men or­ta­dan kal­dı­ra­bi­lir. Tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­larku­ma­rin gru­bu ilaç­la­rın an­ti­ko­agü­lan et­ki­le­ri­ni, bu ilaç­la­rın ka­ra­ci­ğer­de­kime­ta­bo­liz­ma­la­rı­nı in­hi­be ede­rek ar­tı­ra­bi­lir. Tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­larfe­no­ti­ya­zin, an­ti­par­kin­son ilaç­lar, an­ti­his­ta­min­ler, at­ro­pin vebi­pe­ri­den gi­bi an­ti­ko­li­ner­jik ilaç­la­rın göz­de­ki, mer­ke­zi si­nirsis­te­min­de­ki, ba­ğır­sak­ta­ki ve me­sa­ne­de­ki et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir.İmip­ra­min ad­re­na­lin, no­rad­re­na­lin, izop­re­na­lin, efed­rin ve fe­ni­lef­rin(ör­ne­ğin lo­kal anes­te­tik­ler) gi­bi ilaç­la­rın kar­di­yo­vas­kü­ler et­ki­le­ri­nişid­det­len­di­re­bi­lir. Tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar, ki­ni­din ti­pi an­ti­arit­mik­ler­lebir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Do­zaj ve uy­gu­la­ma yön­te­mi, her has­ta­nın du­ru­mu­nagö­re dü­zen­len­me­li­dir. Amaç, müm­kün olan en dü­şük doz­lar­la op­ti­malet­ki el­de et­mek ve doz ar­tı­rı­mı­nı, özel­lik­le Tof­ra­nil’e, or­tayaş grup­la­rı­na kı­yas­la da­ha güç­lü tep­ki gös­te­ren ado­le­san ça­ğın­da­kigenç­ler­de ve yaş­lı­lar­da ol­mak üze­re dik­kat­le ger­çek­leş­tir­mek­tir.

Tofranil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki