TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tro­pa­mid Göz Dam­la­sı    Bi­lim

Tro­pi­ka­mid

Ambalaj: ‰5x5 mL :: For­te dam­la %1x5 mL’lik dam­la­lık­lıplas­tik şişe.

Eşdeğeri:TropicamideGöz Damlası: %1x5 mL (Alcon).

End.:Teş­hisiş­lem­le­ri sı­ra­sın­da mid­ri­ya­zis ve sik­lop­le­ji sağ­lan­ma­sı için; ba­zıpre ve pos­to­pe­ra­tif du­rum­lar­da kı­sa et­ki sü­re­li bir mid­ri­ya­tik ge­rek­ti­ğin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Dar açı­lıglo­ko­mu olan ve aşı­rı du­yar­lık gös­te­ren­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Be­bek­ler­de ve ço­cuk­lar­da teh­li­ke­li ola­bi­lensant­ral si­nir sis­te­mi bo­zuk­luk­la­rı ya­ra­ta­bi­lir. An­ti­ko­li­ner­jikilaç­la­ra kar­şı aşı­rı du­yar­lık­tan ile­ri ge­len psi­ko­tik re­ak­si­yonve dav­ra­nış bo­zu­klu­ğu akıl­da tu­tul­ma­lı­dır. Yaş­lı­lar­da ya da yük­sekgöz içi ba­sın­cı­na rasla­na­bi­len baş­ka ki­şi­ler­de, mid­ri­ya­tik­ler vesik­lop­le­jik­ler dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Aşı­rı sis­te­mik ab­sorp­si­yo­nuön­le­mek üze­re, ilaç uy­gu­lan­dık­tan son­ra göz­ya­şı ke­se­si­ne par­mak­labir da­ki­ka taz­yik ya­pıl­ma­lı­dır. Pu­pil­la­lar ge­niş­le­miş ol­du­ğu sı­ra­da,has­ta­ya oto­mo­bil sür­me­me­si ya da baş­ka teh­li­ke­li fa­ali­yet­ler­debu­lun­ma­ma­sı öne­ril­me­li­dir. Ke­za, pu­pil­la­lar ge­niş­le­miş­ken, has­taışı­ğa kar­şı aşı­rı du­yar­lık gös­te­re­bi­lir; göz­ler par­lak ışık­tan ko­run­ma­lı­dır.Ebe­veyn­ler, bu müs­tah­za­rı ço­cuk­la­rı­nın ağız­la­rı­na gö­tür­me­me­le­rive ila­cı uy­gu­la­dık­tan son­ra ken­di ve ço­cuk­la­rı­nın el­le­ri­ni yı­ka­ma­la­rıge­re­ğin­den ha­ber­dar edil­me­li­dir.

Yan E.:Göz içiba­sın­cın­da yük­sel­me gö­rü­le­bi­lir. Ço­cuk­lar­da bu grup ilaç­lar­la psi­ko­tikre­ak­si­yon­lar, dav­ra­nış bo­zuk­luk­la­rı ve kalp-so­lu­num kol­lap­sı bil­di­ril­miş­tir.Ge­çi­ci iğ­ne­len­me, ağız ku­ru­lu­ğu, gör­me bu­la­nık­lı­ğı, kor­nea le­ke­le­ri,fo­to­fo­bi, ta­şi­kar­di, baş ağ­rı­sı, pa­ra­sem­pa­tik uya­rıl­ma ya da aler­jikre­ak­si­yon olu­şa­bi­lir.

Doz Önerisi:Ref­rak­si­yoniçin gö­ze ya da göz­le­re ‰5’lik çö­zel­ti­den 2-4 dam­la,%1’lik çö­zel­ti­den 1-2 dam­la dam­la­tı­lır, 5 da­ki­ka için­de tek­rar­la­nır.Has­ta 20-30 da­ki­ka için­de mu­a­ye­ne edil­mez­se, mid­ri­ya­tik et­ki­yiuzat­mak için ek bir dam­la dam­la­tı­la­bi­lir. Göz di­bi mu­a­ye­ne­sin­de, mu­a­ye­ne­den 15-20 da­ki­ka ön­ce ‰5’lik çö­zel­ti­den1-2 dam­la, %1’lik çö­zel­ti­den 1 dam­la dam­la­tı­lır. Bol pig­ment­li iri­sesa­hip ki­şi­ler, da­ha yük­sek doz­la­ra ge­rek­si­nim du­ya­bi­lir­ler.

Tropamid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki