TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ult­ra­lan Tab­let     Schering

Flu­okor­to­lon

Ambalaj: 5 mgx10 tab­let :: 20 mgx10 tablet.

End.:Sis­te­mikkor­ti­ko­id te­da­vi­si­ni ge­rek­ti­ren tüm has­ta­lık­lar­da en­di­ke­dir.Ön plan­da ro­ma­tiz­mal ateş, kro­nik po­li­art­rit (ro­ma­to­id art­rit),bron­şi­yal ast­ma, sa­man nez­le­si, il­ti­ha­bi ve aler­jik de­ri has­ta­lık­la­rı(örn. ek­ze­ma, nö­ro­der­mit -en­do­jen ek­ze­ma, ato­pik der­ma­tit-, pem­fi­gus),ilaç re­ak­si­yon­la­rı gi­bi di­ğer aler­jik has­ta­lık­lar, im­mün sü­reç­le­rebağ­lı kro­nik ak­tif he­pa­tit (HBs-Ag ne­ga­tif), nef­ro­tik send­rom, lem­fa­tiklö­se­mi, özel ane­mi tür­le­ri gi­bi ba­zı kan has­ta­lık­la­rı, ba­zı göz has­ta­lık­la­rı.

Kontr.E.:Bir subs­ti­tüs­yonya da ha­yat kur­ta­rı­cı acil te­da­vi dı­şın­da uzun sü­re­li sis­te­mik te­ra­pi­deaşa­ğı­da­ki du­rum­lar­da uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır: Mi­de-ba­ğır­sak ül­ser­le­ri,ağır os­te­opo­roz, psi­ki­yat­rik anam­nez, Her­pes simp­leks, her­pes zos­ter(vi­re­mik dö­nem­de), su ­çi­çe­ği, aşı­lar­dan yak­la­şık ola­rak 8 haf­ta­danön­ce­den iki haf­ta son­ra­ya ka­dar, amip en­fek­si­yon­la­rı, sis­te­mik man­taren­fek­si­yon­la­rı, bul­ber en­se­fa­lik tü­rün dı­şın­da po­li­om­ye­lit, BCGaşı­sın­dan son­ra len­fom, glo­kom.

Uyar.: Ge­be­lik­te, özel­lik­le ilk 3 ayın­date­da­vi, an­cak ke­sin bir en­di­kas­yon­da, ola­bil­di­ğin­ce en kü­çük dozve kı­sa sü­re ya­pıl­ma­lı­dır. Em­zir­me dö­ne­min­de de ya­rar ve risk özen­le tar­tıl­ma­lı­dır.Ke­sin ge­rek­me­dik­çe ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Şe­ker has­ta­la­rıiçin de ge­be­ler­de­ki sı­nır­la­ma­lar ge­çer­li­dir. Çok yük­sek tan­si­yon­da,kor­nea has­ta­la­rın­da, kro­nik böb­rek yet­mez­li­ğin­de, trom­bo­za eği­lim­deözel­lik­le dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Te­da­viedi­ci yük­sek doz­lar­da ve/ve­ya uzun sü­re­li uy­gu­la­ma­lar­da ay yüz, göv­deyağ­lan­ma­sı, myo­pa­ti, hi­per­to­ni, os­te­opo­roz, glu­koz to­le­ran­sın­daazal­ma, di­abe­tes mel­li­tus, sek­sü­el hor­mon sek­res­yo­nun­da bo­zuk­luk­lar(ame­no­re, hir­su­tis­mus, im­po­tens), stri­ae, rub­rae, pe­te­şi­ler, eki­moz­lar,ste­ro­id ak­ne­si, ödem olu­şu­muy­la bir­lik­te sod­yum re­tan­si­yo­nu, po­tas­yumatı­lı­mın­da art­ma, ad­re­nal kor­tek­sin­de at­ro­fi ve inak­ti­ve, vas­kü­lit,mi­de ya­kın­ma­la­rı, mi­de ül­se­ri, en­fek­si­yon ris­kin­de ar­tış, im­münpro­ses­le­rin fren­len­me­si, ya­ra ka­pan­ma­sın­da ya­vaş­la­ma, ço­cuk­lar­dabü­yü­me ge­cik­me­le­ri, asep­­tik ke­mik nek­roz­la­rı (fe­mur ve­ya hu­me­rusba­şı), glo­kom, ka­ta­rakt, ruh­sal bo­zuk­luk­lar, trom­boz ri­zi­ko­sun­daar­tış, pank­re­atit.

Etkileş.:Kalpglikozidlerinin etkisini arttırır. Salü­retikler ile beraber kulla­nıl­dığındailave potasyum atılımı beklenmelidir. Antidiyabe­tik­lere ge­reksi­nim artabilir. Kuma­rintürevlerinin antikoagülan etkisi azalır. Non-spesifik en­zim indükleyiciler(barbitüratlar, fenitoin ve rifam­pisin gibi) ile kortikoid etki azaltılabilir.Gastrointestinal kanama riski, nonsteroidal anti­enflama­uvar/antiromatizmalilaçlar tara­fından arttırılır.

Doz Önerisi: Günlük tüm dozun bir kerede ve sabahları saat 6-8arasında çiğ­nemeden biraz sıvı ile ve tok karnına alınması gereklidir. Bazıolgularda iki günde bir alınması yararlı olur (alternan tedavi). Yetişkinler: Baş­langıç dozu, genellikle 20-60mg/gün’dür. Bu bazı olgularda daha yüksek tutulabilir (100 mg/gün’e kadar).Klinik bir iyileşmeden sonra, başlangıç dozu 2-4 günlük aralarla ve herseferinde 2.5-5 mg azaltılarak kademeli olarak indirilir. Sürek dozu ge­nel­liklegünde 5-20 mg, bazı özel durumlarda 40 mg kadardır. Çocuklar: Ge­nellikle başlangıçta gün­de,vücut ağırlığı kilosu başına 1-2 mg uygula­nır. Belirgin bir etki sağlandıktansonra kademeli olarak 2.5 mg’lik doz azaltma­ları ile sürek tedavisine geçilir.UltralanOral tedavisibirdenbire kesilme­meli, doz, kademeli olarak azaltılarak tedavi sonaerdirilmelidir.

Ult­ra­lan Krem

Flu­okor­to­lo­n 2.5mg, flu­okor­to­lo­n pi­va­lat 2.5 mg/g

Ambalaj: 10 g’lik tüp­.

Ult­ra­lan Po­mat

Flu­okor­to­lo­n 2.5mg, flu­okor­to­lo­n kap­ro­nat 2.5 mg/g

Ambalaj: 10 g’lik tüp­.

End.:To­pi­kalkor­ti­ko­id te­da­vi­si­ne ya­nıt ve­ren de­ri has­ta­lık­la­rın­da kul­la­nı­lır.Kon­takt der­ma­ti­t; kon­takt ek­ze­ma; mes­lek ek­ze­ma­sı; vul­ger, nu­mu­ler,de­je­ne­ra­tif ve se­bo­re­ik ek­ze­ma; dis­hid­ro­tik ek­ze­ma, va­ri­közsemp­tom komp­lek­sin­den ek­ze­ma (an­cak, di­rekt lezyon üze­ri­ne de­ğil),anal ek­ze­ma, ek­ze­ma in­fan­tum, nö­ro­der­mit (en­do­jen ek­ze­ma, ato­pikder­ma­tit), psö­ri­azis, Lic­hen ru­ber pla­nus ve ver­ru­co­sus, lu­pus eriyt­he­ma­to­susdis­co­ides, 1. de­re­ce­den ya­nık­lar, gü­neş ya­nık­la­rı ve bö­cek sok­ma­la­rın­daen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Te­da­viala­nı­nın tü­ber­kü­lo­tik ve lu­etik sü­reç­le­rin­de, vi­roz­lar­da (örn.aşı­lar, va­ri­ola, va­ri­sel­la) kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­nel bir ku­ral ola­rak ge­be­li­ğin ilk üç ayın­da,kor­ti­ko­id içe­ren lo­kal te­ra­pö­tik­ler bü­yük mik­tar­lar­da ya da uzunsü­re kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Yü­ze uy­gu­la­ma­lar­da gö­ze kaç­ma­ma­sı­nadik­kat edil­me­li­dir.

Yan E.:Ge­nişalan­la­ra uy­gu­la­ma­lar­da de­ri­de at­ro­fi, te­le­an­ji­ek­ta­zi­ler, stri­ae,ak­ne for­mun­da be­lir­ti­ler, pe­ri­oral der­ma­tit, hi­pert­ri­koz ve kor­ti­ko­idinre­zorb­si­yo­nu­na bağ­lı ola­rak sis­te­mik et­ki­ler, na­dir ol­gu­lar­daaler­jik de­ri re­ak­si­yon­la­rı olu­şa­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­de 2 kez, ba­zan 3 kez in­ce bir ta­ba­ka ha­lin­desü­rü­lür. Has­ta­lık tab­lo­sun­da iyi­leş­me olun­ca, ge­nel­lik­le gün­de 1kez uy­gu­la­ma ye­ter­li­dir. Süt ço­cuk­la­rı ve 4 ya­şı­na ka­dar ço­cuk­lar,özel­lik­le kun­dak­la ör­tü­lü de­ri böl­ge­le­rin­de, 3 haf­ta­dan uzun sü­rete­da­vi edil­me­me­li­dir. Krem kul­la­nı­mı de­ri­yi faz­la ku­ru­tur­sa, te­da­vipo­mat for­mu­na çev­ril­me­li­dir.

Ult­ra­lan Cri­na­le So­lüs­yon

Flu­okor­to­lo­n pi­va­lat5mg, sa­li­si­lik asit 10 mg/ml

Ambalaj: 20 mL’lik çö­zel­ti içe­ren plas­tik şişe.

End.:Lo­kalkor­ti­ko­id te­da­vi­si­ne ya­nıt ve­ren, ön­ce­lik­le ku­ru tüm il­ti­ha­bive aler­jik de­ri has­ta­lık­la­rın­da ve özel­lik­le te­ra­pö­tik açı­dan et­ki­len­me­sigüç olan ve ka­buk­lan­ma ile sey­re­den ol­gu­lar­da; psö­ri­azis, psö­ri­azisvul­ga­ris, se­borr­ho­ea capi­tis, se­bo­re­ik ek­ze­ma, kro­nik ek­ze­ma, dışişit­me yo­lu ek­ze­ma­sı, ano­ge­ni­tal alan­da­ki ek­ze­ma, dis­hid­ro­tik ek­ze­ma,ne­uro­der­mi­tis cir­cumsc­rip­ta, pity­ri­asis simp­lek­sin te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.: Tü­ber­kü­loz ve­ya uy­gu­la­ma ye­rin­de lu­etik sü­reç­lerbu­lun­du­ğun­da ve vi­roz­lar­da (örn. vac­ci­na, va­ri­ola, va­ri­cel­la)kont­ren­di­ke­dir. Süt ço­cuk­la­rı ve kü­çük ço­cuk­lar­da uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Pri­mer bak­te­ri­yel ve mi­ko­tik de­ri has­ta­lık­la­rı(özel­lik­le şid­det­li form­la­rı) için bu kon­sant­ras­yon­lar ye­ter­li de­ğil­dir.Ra­gad­la­rave­ya ül­se­ras­yon­lar­da (örn. ul­cus cru­ris) uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Yü­zeuy­gu­la­ma­lar­da gö­ze kaç­ma­ma­sı­na dik­kat edil­me­li­dir. Pe­ri­oral der­ma­titve ro­sa­cea te­da­vi­si için uy­gun de­ğil­dir. Za­rı per­fo­re olan ku­la­ğauy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin ilk üç ayın­da kor­ti­ko­id içe­ren lo­kalmüs­tah­zar­lar, bü­yük mik­tar­lar­da ya da uzun sü­re­li kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ge­be­lik­te 4 haf­ta­dan uzun sü­re­li ve/ve­ya vü­cu­dun %10’un­dan bü­yükalan­lar­da­ki uy­gu­la­ma­lar­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Ge­niş vü­cut alan­la­rı­na uy­gu­lan­dı­ğın­dave/ve­ya uzun sü­re­li kul­la­nıl­dı­ğın­da re­zorb­si­yo­na bağ­lı ola­rak kor­ti­ko­idve sa­li­si­lik asit sis­te­mik et­ki­le­ri ve/ve­ya de­ri­de at­ro­fi, te­lan­ji­ek­ta­zi­ler,stri­ae, ak­ne tü­rün­de de­ri be­lir­ti­le­ri, pe­ri­oral der­ma­tit ve hi­pert­ri­kozgö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­de 2-3 kez uy­gu­la­nır. Ult­ra­lan Cri­na­le has­ta­lık­lı de­ri­ye bir­kaç dam­laşek­lin­de uy­gu­la­nır ve ha­fif­çe ovu­la­rak ye­di­ri­lir. Çö­zü­cü­nün bu­har­laş­ma­sın­danson­ra, bu iş­lem 1-2 kez tek­rar­la­nır. İyi­leş­me gö­rül­dük­ten son­ra gün­detek uy­gu­la­ma ye­ter­li­dir.

Ultralan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki