TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Uro­mi­te­xan Am­pulEczacıbaşı-Baxter

Mes­na

Ambalaj: 400mg/4 mLx15 ampul.

Uro­mi­te­xan Film Tablet

Mes­na

Ambalaj: 400mgx10 tablet :: 600 mgx10 tablet.

End.: Uromiteaxan Ampul, oksazafosforinlerin (Endoxan, Holoxan) idrar yollarına toksisitesiniönlemede; Holoxan ile sitostatik tedavide, yüksek dozda (10 mg/kg'ninüzerinde) Endoxan tedavisi ile birlikte ve özel risk taşıyan hastalaraverilmelidir. Başlıca risk faktörleri: Önceki pelvik radyoterapisi, önceki Endoxan veya Holoxan tedavisi sırasında sistit ve idraryollarında bir rahatsızlık hikayesi. Uromitexan Film Tablet, ifosfamid ve siklofosfamid ile tedavi edilen hastalardagörülen hemorajik sistit, mikrohematüri ve makrohematüri gibi ürotoksiketkilerin profilaksisinde kullanılır.

Kontr.E.: Mes­na ve di­ğer ti­yol bi­le­şik­le­ri­neaşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Kan­ser has­ta­la­rı ile mu­ka­ye­seedil­di­ğin­de oto­im­mün has­ta­lı­ğı olan­lar­da, psö­do al­ler­jik re­ak­si­yon­la­rıngö­rül­me sık­lı­ğı­nın da­ha yük­sek ol­du­ğu bil­di­ril­miş­tir. Bu­nun için,mes­na ile üro­tok­si­si­te­den ko­run­ma yal­nız­ca tıb­bi gö­ze­tim al­tın­dave risk ve ya­rar­la­rı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak uy­gu­lan­ma­lı­dır.Kus­ma gö­rü­len has­ta­la­ra, oral yol ye­ri­ne IV yol­la ve­ril­me­li­dir. Ay­nıne­den­le, yük­sek doz sik­lo­fos­fa­mid ile bir­lik­te tüm vü­cut ışın­lan­ma­sıuy­gu­la­nan has­ta­la­ra oral yol ye­ri­ne IV mes­na ve­ril­me­si ge­re­ke­bi­lir.

Yan E.: Po­tent si­to­tok­sik ajan­lar­la bir­lik­tekul­la­nıl­dı­ğı­n­dan, mes­na­ya ait yan et­ki­le­ri ayır­mak zor­dur. An­caktek doz ola­rak gün­de 60-70 mg/kg mes­na alan sağ­lık­lı gö­nül­lü­ler­de ağız­dakö­tü tat, bu­lan­tı, kus­ma, ko­lik, di­ya­re, baş ağ­rı­sı, yor­gun­luk, kol,ba­cak ve ek­lem ağ­rı­la­rı, dep­res­yon, ir­ri­tas­yon, ener­ji kay­bı, dö­kün­tü,hi­po­tan­si­yon ve ta­şi­kar­di gi­bi yan et­ki­ler gö­rül­müş­tür.

Etkileş.: Mes­na te­da­vi­si ke­ton ci­sim­cik­le­riiçin ya­pı­lan id­rar tah­lil­le­rin­de (Rot­he­ra tes­ti, N-mul­tis­tix re­ak­tif­lişe­rit gi­bi) yan­lış po­zi­tif re­ak­si­yon­la­ra ve id­rar­da­ki erit­ro­sit­leriçin yan­lış po­zi­tif ya da yan­lış ne­ga­tif re­ak­si­yon­la­ra ne­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Ok­sa­zo­fos­fo­rin do­zu­nun %20’si­ne denk ge­le­cekşe­kil­de he­sap­la­nan Uro­mi­te­xan do­zu ok­sa­zo­fos­fo­rin ile ay­nı za­man­da 4 sa­at ve8 sa­at son­ra IV olarak ve­ri­lir. Ek dozlar, her biri oksazafosforin dozunun%40'ı oranında olacak şekilde oksazafosforin dozundan 2 ve 6 saat sonra oralyolla verilir.

Uromitexan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki