TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ven­dal Re­tard FilmTab­let     Li­ba

Mor­fin HCl

Ambalaj: 10 mgx30 tab­let :: 30 mgx30 tab­let :: 60 mgx30 tab­let :: 100 mgx20 tablet.

End.:Mor­finHCl, uzun sü­ren ve şid­de­ti ne­de­niy­le nar­ko­tik ol­ma­yan anal­je­zik­ler­lete­da­vi edi­le­me­yen pos­to­pe­ra­tif ağ­rı­lar, kan­ser ağ­rı­la­rı gi­bi en­di­kas­yon­lar­dakul­la­nı­lır.

Kontr.E.: So­lu­num sis­te­mi dep­res­yo­nu, obst­rük­tif so­lu­numyo­lu has­ta­lık­la­rı ve­ya so­lu­num ile ilin­ti­li has­ta­lık­la­rı (as­tımgi­bi) ol­gu­lar­da uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. İlaç ba­ğım­lı­lı­ğı olan ve­ya buyön­de eği­li­mi olan ol­gu­lar­da uy­gu­lan­maz. Etkin madde­ye ve di­ğer nar­ko­tikanal­je­zik­le­re du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bi­li­nen ol­gu­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Pros­tat bü­yü­me­le­rin­dekul­la­nıl­maz, tam blok oluş­tu­ra­bi­le­ce­ği için me­sa­ne du­va­rı yır­tıl­ma­la­rı­nane­den ola­bi­lir. Epi­lep­si­li­ler­de, be­bek­ler­de, ka­fa içi ba­sın­cı­nınyük­sek ol­du­ğu du­rum­lar­da, böb­rek üs­tü be­zi dis­fonk­si­yon­la­rın­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Akut ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği ve­ya ka­ra­ci­ğer­deiş­lev kay­bıy­la bir­lik­te olan ol­gu­lar­da, ge­be­ler­de, em­zi­ren­ler­de,be­bek­ler­de, pre­ope­ra­tif ya­tış­tı­rı­cı ola­rak uy­gu­lan­maz. Saf­ra ke­se­sive üri­ner sis­tem ko­lik­le­rin­de ilk se­çim ola­rak kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Mor­fin HCl, sa­de­ce he­kim kont­ro­lüal­tın­da uy­gu­la­na­bi­lir. Bu­nun en önem­li ne­den­le­ri, sık ara­lık­lar­lave uzun sü­re­li alım­lar­da ba­ğım­lı­lık oluş­tur­ma po­tan­si­ye­li­nin olu­şuve yan et­ki­ler­de kar­şı­la­şı­la­bi­len risk­ler­dir.

Yan E.: Te­da­vi baş­lan­gı­cın­da mi­de bu­lan­tı­sıve kus­ma gö­rü­le­bi­lir. Ge­rek­me­si ha­lin­de bir an­ti­eme­tik kul­la­nı­mın­dasa­kın­ca yok­tur. Ay­rı­ca yor­gun­luk, dep­res­yon ha­li ve­ya çev­re­ye il­gi­siz­lik,ka­bız­lık (bu du­rum­da sü­rek­li lif­li gı­da­lar ve­ril­me­si ve­ya lak­sa­tif­leruy­gu­la­na­bi­lir), sin­di­rim sis­te­min­de kramp­lar, ök­sü­rük ref­lek­sin­deke­sil­me, saf­ra akı­mın­da azal­ma ve bu­nun­la ilin­ti­li sin­di­rim sis­te­miya­kın­ma­la­rı, bra­di­kar­di, baş dön­me­si, hi­po­tan­si­yon or­ta­ya çı­ka­bil­mek­te­dir.Mi­yo­zis, li­bi­do azal­ma­sı, ka­şın­tı ile bir­lik­te de­ri dö­kün­tü­le­rior­ta­ya çı­ka­bi­lir.

Etkileş.: Sant­ral si­nir sis­te­mi­ni dep­re­seeden al­kol ve­ya anes­te­tik­ler, hip­no­tik­ler, an­ti­dep­re­san­lar, nö­ro­lep­tik­lerve­ya sant­ral et­ki­li kas gev­şe­ti­ci­le­rin et­ki­si­ni güç­len­di­rir. MAOin­hi­bi­tör­le­ri ve­ya si­me­ti­din ile bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sı sı­ra­sın­dacid­di yan et­ki­ler olu­şa­bi­lir.

Doz Önerisi: Tab­let­ler bir bü­tün ola­rak, çiğ­nen­me­den ve kı­rıl­ma­danalın­ma­lı, su için­de çö­zül­me­me­li ve­ya ezil­me­me­li­dir. Ge­nel bir ku­ralola­rak doz sa­bah ve ak­şam bi­rer tab­let (30 ve­ya 100 mg), 24 sa­at­te 2tab­let­tir. Her iki do­zun ara­sın­da 12 sa­at ol­ma­sı­na dik­kat edil­me­li­dir.Do­zaj yö­nün­den ol­gu­ya uy­gun, müm­kün olan en dü­şük doz uy­gu­lan­ma­lı­dır.Ağ­rı­nın art­ma­sı ve­ya to­le­rans ge­li­şi­mi so­nu­cu da­ha ön­ce­den ve­ri­lendo­zun ye­ter­li ol­ma­ma­sı du­ru­mun­da, doz he­kim kont­ro­lü al­tın­da ar­tı­rıl­ma­lı­dır.

Vendal adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki