TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  31 Ekim 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Vi­ag­ra FilmTab­letPfi­zer

Sil­de­na­fil sit­rat

Ambalaj: 25 mgx4 tab­let :: 50 mgx4 tablet :: 100 mgx4tablet.

Eşdeğeri:DegraFilm Tablet: 25 mgx4tablet, 50 mgx4 tablet, 100 mgx4 tablet (Deva); Sildegra Film Tablet:25 mgx4 tablet, 50 mgx4 tablet, 100 mgx 4 tablet (Fako); VigrandeFilm Tablet: 25 mgx4tablet, 50 mgx4 tablet, 100 mgx4 tablet (Eczacıbaşı).

End.:Sek­sü­elsti­mü­las­yo­na do­ğal bir ya­nıt so­nu­cu pe­ni­se kan akı­mı­nı ar­tı­ra­rak,bo­zul­muş erek­til fonk­si­yon­da erek­si­yo­nun sağ­lan­ma­sı ve sür­dü­rül­me­sin­deet­kin­lik gös­te­rir. Ka­dın­la­rın kul­la­nı­mı için en­di­ke de­ğil­dir.

Kontr.E.: İla­cın her­han­gi bir bi­le­şe­ni­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı bu­lu­nan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Nit­riko­k­sit/sik­lik GMP yo­lu üze­ri­ne bi­li­nen et­ki­siy­le uyum­lu ola­rak, sil­de­na­fi­linnit­rat­la­rın hi­po­tan­sif et­ki­le­ri­ni po­tan­si­ye­li­ze et­ti­ği gös­te­ril­miş­tirve bu ne­den­le nit­rik ok­sit açı­ğa çı­ka­ran bi­le­şik­ler (amil nit­rat, bu­tilnit­rat gi­bi) ve­ya nit­rat­la­rın her­han­gi bir for­mu ile be­ra­ber (nit­rog­li­se­rin,iso­sor­bid mo­no­nit­rat, iso­sor­bit nit­rat, pen­ta­erit­ri­ol tet­ra­nit­rat,erit­ri­tol tet­ra­nit­rat, iso­sor­bid di­nit­rat/fe­no­bar­bi­tal gi­bi) ve­ril­me­sikont­ren­di­ke­dir. Erek­til dis­fonk­si­yon­da kul­la­nı­lan ilaç­lar (sil­de­na­filda­hil) sek­sü­el ak­ti­vi­te­nin öne­ril­me­di­ği has­ta­lar­da (sta­bil ol­ma­yanan­ji­na gi­bi cid­di kar­di­yo­vas­kü­ler bo­zuk­luk­lar ve cid­di kar­di­yakhas­ta­lık­lar­da) öne­ril­mez. Sil­de­na­fi­lin gü­ve­nir­li­ği aşa­ğı­da­kihas­ta grup­la­rın­da ça­lı­şıl­ma­mış­tır, do­la­yı­sıy­la da­ha ile­ri bil­giedi­nin­ce­ye ka­dar bu has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­sı kont­ren­di­ke­dir: Cid­dika­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği, hi­po­tan­si­yon (kan ba­sın­cı <90/50 mmHg), ge­çi­ril­mişmi­yo­kard en­fark­tü­sü olan­lar, re­ti­ni­tis pig­men­to­sa gi­bi he­re­di­terde­je­ne­ra­tif re­ti­nal bo­zuk­lu­ğu olan­lar (bu has­ta­la­rın az bir kıs­mın­dage­ne­tik re­ti­nal fos­fo­di­es­te­raz bo­zuk­lu­ğu var­dır).

Uyar.: Erek­til dis­fonk­si­yo­nu teş­hiset­mek, alt­ta ya­tan po­tan­si­yel ne­den­le­ri ve uy­gun te­da­vi­yi be­lir­le­mekiçin has­ta­nın anam­ne­zi­nin tam ola­rak alın­ma­sı ve fi­zik mu­aye­ne­si ge­rek­li­dir.Sek­sü­el ak­ti­vi­te öne­ril­me­yen er­kek­ler­de erek­til dis­fonk­si­yonajan­la­rı kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Yaş­lı­lar­da sil­de­na­fil kli­ren­si azal­dı­ğıiçin 25 mg’lik baş­lan­gıç do­zu öne­ri­lir. Or­ta ve ha­fif böb­rek yet­mez­li­ğiolan­lar­da ye­tiş­kin­ler için öne­ri­len doz re­ji­mi uy­gu­la­nır. Cid­diböb­rek yet­mez­li­ği olan (kre­ati­nin kli­ren­si <30 mL/dak) has­ta­lar­daise sil­de­na­fil kli­ren­si azal­dı­ğı için 25 mg’lik doz dü­şü­nül­me­li­dir.Cid­di ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği olan­lar­da sil­de­na­fil kli­ren­si azal­dı­ğıiçin 25 mg’lik doz öne­ri­lir. Gün­de bir ke­re­den faz­la alın­ma­ma­lı­dır vehe­kim öne­ri­si ol­ma­dan ke­sin­lik­le yük­sek doz kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Baş dön­me­si ve gör­me bo­zuk­lu­ğu bil­di­ril­di­ği için, araç ve ma­ki­nekul­la­nır­ken has­ta­lar dik­kat­li ol­ma­lı­dır.

Yan E.: Asteni, ağrı, abdominal ağrı, sırtağrısı, enfeksiyon, soğuk algınlığı, vazodilatasyon, diyare, bulantı, artralji,miyalji, sersemlik hissi, hipertoni, uykusuzluk, nazal konjesyon, farenjit,rinit, sinüzit, solunum yolu enfeksiyonu, solunum sistemi rahatsızlığı,döküntü, anormal görüş (hafif ve geçici, özellikle görmede renklerinsoluklaşması, bunun yanında ışığı algı­la­mada artış ve bulanık görme),konjunktivit, üriner yol enfeksiyonu, prostat rahatsızlığı, hipersensitivitereaksiyonu, hipotansiyon, senkop, taşikardi, uzun süreli ereksiyon ve/veyapriapizm, gözlerde ağrı, kanlan­ma/kı­zarma görülebilir.

Etkileş.: Ke­to­ko­na­zol, erit­ro­mi­sin, si­me­ti­dinve sa­kina­vi­r ile etkileşir. Grey­furt su­yu, sil­de­na­fi­lin plaz­ma dü­ze­yi­niaz bir mik­tar­da ar­tı­ra­bi­lir. Nit­rat­ların veya nitrik oksit veren bileşiklerinsildenafil ile beraber kullanılması kontrendikedir.

Doz Önerisi: Öne­ri­len doz, sek­sü­el ak­ti­vi­te­den yak­­la­şık 1sa­at ön­ce 50 mg’dir. Et­kin­lik ve has­ta­nın to­le­ras­yo­nu­na bağ­lı ola­rakdoz 100 mg’ye yük­sel­ti­le­bi­lir ve­ya 25 mg’ye dü­şü­rü­le­bi­lir. Öne­ri­lenen yük­sek doz 100 mg’dir. Yi­ye­cek­ler­le bir­lik­te alın­dı­ğın­da et­kin­li­ğinbaş­la­ma­sı ge­ci­ke­bi­lir.

Viagra adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Kızılay Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki