TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Vinc­ris­ti­ne Fla­konAta­farm

Vink­ris­tin sül­fat

Ambalaj: 1mgx1 fla­kon ve 10 mL’lik 1 su­lan­dı­rı­cı fla­kon.

Eşdeğeri: Vinc­ris­ti­ne Sül­fat Fla­kon: 1 mgx1 fla­kon (Med-İlaç).

End.:Akut lö­se­mi­le­rinte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Di­ğer on­ko­li­tik ajan­lar­la kom­bi­ne ola­rakHodg­kin has­ta­lı­ğı, non-Hodg­kin ha­bis len­fo­ma­lar (len­fo­si­tik,mikst-hüc­re­li, his­ti­osi­tik, in­dif­fe­ran­si­yel, no­dü­ler ve dif­füztip) rab­do­mi­yo­sar­ko­ma, nö­rob­las­to­ma, Wilm tü­mö­rü, ös­te­oje­nik sa­rko­ma,mi­ko­zis fun­go­ides, Ewing sar­ko­ma­sı, me­me kan­se­ri, ha­bis me­la­no­ma,kü­çük hüc­re­li ak­ci­ğer kan­se­ri ve ço­cuk­luk ça­ğı ji­ne­ko­lo­jik tü­mör­ler­dekul­la­nı­lır. Vink­ris­tin sple­nek­to­mi ve ad­re­no­kor­ti­kal ste­ro­id­ler­lekı­sa sü­re­li te­da­vi­ye ya­nıt ver­me­yen ger­çek idi­yo­pa­tik trom­bo­si­to­pe­nikpur­pu­ra­lı has­ta­lar­da kul­la­nı­la­bi­lir; an­cak bu has­ta­lık­ta ilk te­da­viaja­nı ola­rak kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Kontr.E.:Ge­be­lik,lak­tas­yon, Char­cot-Ma­rie To­oth send­ro­mu­nun dem­ye­li­ni­ze şek­lin­dekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Vink­ris­tin kul­la­nı­mın­dan ön­cehas­ta ve ya­kın­la­rı­na ila­cın oluş­tu­ra­bi­le­ce­ği yan et­ki­ler yö­nün­denöne­ri­ler­de bu­lu­nul­ma­lı­dır. Vink­ris­tin sa­de­ce int­ra­ve­nöz yol­dankul­la­nıl­ma­lı­dır. İnt­ra­te­kal kul­la­nı­mı ölüm­le so­nuç­la­nır. Vink­ris­ti­ninkli­nik­te kul­la­nı­lan kon­sant­ras­yon­da­ki çö­zel­ti­le­ri­nin göz­le te­ma­sın­danka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Vink­ris­tinhaf­ta­lık tek doz uy­gu­lan­dı­ğın­da lö­ko­pe­ni, nö­ro­tik ağ­rı ve ka­bız­lıkgi­bi yan et­ki­ler ge­nel­lik­le kı­sa sü­re­li­dir (7 gün­den az). Saç dö­kül­me­si,du­yu kay­bı, pa­res­te­zi, yü­rü­me­de güç­lük, spas­tik yü­rü­yüş ve de­rinten­don ref­leks­le­ri kay­bı gi­bi yan et­ki­ler en az te­da­vi sü­re­sin­ceka­lı­cı olur­lar, ço­ğu kez te­da­vi bı­ra­kıl­dık­tan yak­la­şık 6 haf­ta son­rakay­bo­lur­lar. Ba­zı has­ta­lar­day­sa nö­ro­müs­kü­ler güç­lük­ler uzun sü­rede­vam ede­bi­lir. Sü­rek te­da­vi­si sı­ra­sın­da saç tek­rar uza­ya­bi­lir.

Etkileş.:L-as­pa­ra­gi­naz­labir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ken du­rum­lar­da, L-as­pa­ra­gi­naz vink­ris­tin­denön­ce ve­ri­lir­se vink­ris­ti­nin he­pa­tik kli­ren­si­ni azal­tır.

Doz Önerisi: İlaç, haf­ta­lık ara­lar­la IV yol­dan uy­gu­lan­ma­lı­dır. Vü­cut Yü­ze­yi Ala­nı­na Gö­re:Ye­tiş­kin­ler:1.4 mg/m2, haf­­ta­lık 2 mg/m2’lik mak­si­mum do­za ka­dar.Ço­cuk­lar: 2 mg/m2. 10 kg ya da da­ha al­tın­da olan ço­cuk­lar­dabaş­lan­gıç do­zu, haf­ta­da 0.05 mg/kg ol­ma­lı­dır. Vü­cut Ağır­lı­ğı­na Gö­re: Ye­tiş­kin­ler: Ye­tiş­kin lö­se­mi­sin­deöne­ri­len doz, 1 haf­ta­lık doz ola­rak, 0.025-0.075 mg/kg vü­cut ağır­lı­ğışek­lin­de­dir. Lö­se­mi dı­şın­da ka­lan kö­tüm­cül has­ta­lık­la­rın te­da­vi­sin­deöne­ri­len doz, ye­te­rin­ce ya­rar­lı bir et­ki gö­rü­le­ne ka­dar 0.025mg/kg/haf­ta’dır. Da­ha son­ra an­ti­tü­mo­ral bir et­ki göz­le­nin­ce­ye ka­dar,haf­ta­lık 0.005-0.01 mg/kg gi­bi ufak doz­lar­la te­da­vi sü­rek do­zun­da sür­dü­rü­lür.Ço­cuk­lar: Akut lö­se­mi­de re­mis­yon haf­ta­lık 0.05-0.15 mg/kg vü­cut ağır­lı­ğıdoz­la­rıy­la sağ­lan­mış­tır. Ço­cuk­lar­da­ki akut lö­se­mi­de aşa­ğı­da be­lir­ti­lenart­ma­lı doz yak­la­şım­la­rı uy­gu­la­na­bi­lir: Bi­rin­ci doz: 0.05 mg/kg.İkin­ci doz 0.075 mg/kg. Üçün­cü doz: 0.1 mg/kg. Dör­dün­cü doz: 0.125mg/kg’dan mak­si­mum 0.15 mg/kg’ye ka­dar. Re­mis­yon mey­da­na gel­me­si­ninar­dın­dan ba­zı ol­gu­lar­da doz haf­ta­lık 0.05 ile 0.075 mg/kg gi­bi bir sü­rekdo­zu­na dü­şü­rü­le­bi­lir.

Vincristine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki