TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Vi­ra­mu­ne Tab­letBo­eh­rin­gerIn­gel­he­im

Ne­vi­ra­pin an­hid­rat

Ambalaj: 200 mgx60 tablet.

End.: İle­ri dü­zey­de ya da iler­le­yen im­mün yet­mez­li­ğibu­lu­nan HIV-1 en­fek­si­yon­lu eriş­kin has­ta­la­rın an­ti­vi­ral te­da­vi­sin­de,kom­bi­ne te­da­vi­nin bir par­ça­sı ola­rak en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ne­vi­ra­pi­ne kli­nik ola­rak an­lam­lı dü­zey­de aşı­rıdu­yar­lık gös­te­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ne­vi­ra­pin en az iki baş­ka an­ti­ret­ro­vi­ralajan­la bir­lik­te kom­bi­ne ola­rak kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ne­vi­ra­pin ile te­da­viedil­mek­te olan ba­zı has­ta­lar­da, Ste­vens-John­son send­ro­mu ve (na­di­ren)tok­sik epi­der­mal nek­ro­liz da­hil ol­mak üze­re şid­det­li ve ya­şam­salteh­li­ke ya­ra­tan de­ri re­ak­si­yon­la­rı göz­len­miş ve tok­sik epi­der­malnek­ro­liz ne­de­niy­le ölüm bil­di­ril­miş­tir. Ne­vi­ra­pin te­da­vi­si sı­ra­sın­daba­zı ol­gu­lar­da te­da­vi­nin ilk haf­ta­la­rın­da ful­mi­nan he­pa­tit da­hilağır ve ya­şa­mı teh­dit edi­ci he­pa­to­tok­si­si­te gö­rül­müş­tür. Ne­vi­ra­pin,oral kont­ra­sep­tif ve di­ğer hor­mo­nal do­ğum kont­rol ilaç­la­rı­nın plaz­makon­sant­ras­yon­la­rı­nı azal­ta­bi­le­ce­ğin­den, bu yön­tem­ler tek do­ğumkont­rol yön­te­mi ola­rak kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. HIV en­fek­si­yon­lu an­ne­ler,HIV’in do­ğum son­ra­sı bu­laş­ma ris­ki­ni ön­le­mek için em­zir­me­me­li vene­vi­ra­pin ve­ri­len an­ne­ler be­bek­le­ri­ni em­zir­me­yi bı­rak­ma­lı­dır.Ne­vi­ra­pin, ge­be ve em­zi­ren an­ne­ler­de he­nüz öne­ril­me­mek­te­dir. Ne­vi­ra­pinuy­gu­la­ma­sı sı­ra­sın­da hor­mon dü­zen­le­me ama­cıy­la oral kont­ra­sep­tif­lerkul­la­nıl­dı­ğın­da bu ilaç­la­rın te­ra­pö­tik et­ki­si de kont­rol edil­me­li­dir.Ne­vi­ra­pin te­da­vi­si­ne bağ­lı uy­ku­lu­luk ha­li bil­di­ril­mek­te­dir. Araç ve makine kullananlar bu tür et­kin­lik­ler­denuzak du­r­ma­lı­dır.

Yan E.: Ne­vi­ra­pin te­da­vi­si­ne bağ­lıen sık bil­di­ri­len yan et­ki de­ri­de kı­za­rık­lık ve dö­kün­tü­dür (raş).Ne­vi­ra­pin ile te­da­vi edil­mek­te olan has­ta­lar­da, Ste­vens-John­sonsend­ro­mu ve na­di­ren tok­sik epi­der­mal nek­ro­liz da­hil ol­mak üze­re şid­det­live ya­şam­sal teh­li­ke ya­ra­tan de­ri re­ak­si­yon­la­rı mey­da­na gel­mek­te­dir.Ne­vi­ra­pin te­da­vi­sin­de sık ola­rak bu­lan­tı, kus­ma, is­hal, ka­rın ağ­rı­sı,mi­yal­ji, baş ağ­rı­sı, ba­yıl­ma, uy­ku­lu­luk ha­li gö­rül­müş­tür.

Etkileş.: Ke­to­ko­na­zol ve ne­vi­ra­pin ay­nıan­da uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Ke­to­ko­na­zol ye­ri­ne böb­rek­ler yo­luy­laeli­mi­ne edi­len an­ti­fun­gal ilaç­lar (ör­ne­ğin flu­ko­na­zol) ve­ri­le­bi­lir.Ne­vi­ra­pin, oral kont­ra­sep­tif­le­rin (ay­rı­ca, di­ğer hor­mo­nal kont­ra­sep­tif­le­rin)plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rı­nı azal­ta­bi­lir. Me­ta­don te­da­vi­si uy­gu­la­nanhas­ta­lar­da me­ta­don do­zaj ayar­la­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ne­vi­ra­pinile ri­fam­pi­sin ve­ya ri­fa­bu­ti­nin bir ara­da kul­la­nıl­ma­sı­nın doz üze­ri­neet­ki­si hak­kın­da bil­gi­ler ye­ter­siz ol­du­ğun­dan, sa­de­ce ke­sin en­di­kas­yonbu­lun­du­ğun­da ve dik­kat­le iz­le­ne­rek kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: İlk 14 gün bo­yun­ca (baş­lan­gıç dö­ne­mi) (de­ri­de kı­za­rık­lıkve dö­kün­tü sık­lı­ğı­nı azalt­tı­ğı içi bu baş­lan­gıç dö­ne­mi uy­gu­lan­ma­lı­dır)gün­de 200 mg tek tab­let, ar­dın­dan gün­de 2 kez 200 mg’lik tab­let en az 2ek an­ti­ret­ro­vi­ral ajan­la kom­bi­ne ola­rak kul­la­nıl­ma­lı­dır. Has­ta­larbir do­zu al­ma­yı unu­tur­sa ve­ya ka­çı­rır­sa, bir son­ra­ki do­zu iki dozola­rak al­ma­ma­lı, has­ta bir son­ra­ki do­zu müm­kün olan en kı­sa za­man­daal­ma­lı­dır.

Viramune adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki