TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  31 Mayıs 2023, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Yo­me­san Tab­let   Ba­yer

Nik­lo­za­mi­d

Ambalaj: 500 mgx4 tablet.

End.:Te­nia sa­gi­na­ta (sı­ğır ten­ya­sı), Te­nia so­li­um (do­muzten­ya­sı), Di­fil­lo­bot­ri­um la­tum (ba­lık ten­ya­sı), Hi­me­no­le­pis na­na (bo­durten­ya) ile olu­şan en­fek­si­yon­ların tedavisinde endi­kedir.

Kontr.E.:Nik­lo­za­mi­dedu­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.:Ta­eniaso­li­um ol­gu­la­rın­da seg­man­la­rınpar­ça­lan­ma­sı so­nu­cun­da yu­mur­ta­la­rı açı­ğa çı­ka­rak ba­ğır­sak ka­na­lı­nadö­kü­lür. Bu yu­mur­ta­lar ba­ğır­sak ka­na­lın­dan ge­çe­rek do­la­şım­la or­ga­niz­ma­yaya­yı­lır­lar. Bu ne­den­le son doz alın­dık­tan 1-2 sa­at son­ra tuz­lubir müs­hil ve­ril­me­si ge­re­kir. An­cak, ge­be­le­re müs­hil ve­ril­mez. Baş­kabir ted­bir ola­rak ten­ya te­da­vi­si­ne ta­bi tu­tu­la­cak has­ta­la­rın el­le­rida­ima te­miz ve tır­nak­lar ke­sil­miş ol­ma­lı­dır. Ka­bız­lık çe­ken kim­se­le­rinte­da­vi­si­ne baş­la­ma­dan ön­ce ba­ğır­sak­la­rı­nın bo­şal­tıl­ma­sı ge­re­kir.Te­da­vi sı­ra­sın­daal­kol alın­ma­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­de gü­ve­nir­li­ği­nika­nıt­la­yan ça­lış­ma­lar yok­tur. Ge­rek­si­nim du­ru­mun­da kul­la­nım iyide­ğer­len­di­ril­me­li­dir.

Yan E.:Na­di­renbu­lan­tı, kus­ma ve ka­rın ağ­rı­sı ya­pa­bi­lir.

Doz Önerisi:T. sa­gi­na­ta, T. so­li­um ve D. la­tum te­da­vi­si için bir tek doz ye­ter­li­dir.Ye­tiş­kin­le­re ve 6 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­la­ra 4 tab­let, 2-6 yaş ara­sıço­cuk­la­ra 2 tab­let ve 2 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­la­ra 1 tab­let ve­ri­lir.H. na­na en­fek­si­yon­la­rın­da 7 gün­lük te­da­viöne­ri­lir. İlk gün yu­ka­rı­da­ki do­z ay­nen uy­gu­lan­dık­tan son­ra di­ğer6 gün doz ya­rı­ya in­di­ri­le­rek uy­gu­la­nır. Tab­let­ler kah­val­tı­dan son­ra,ağız­da ta­ma­men çiğ­nen­dik­ten son­ra bir mik­tar su ile yu­tu­lur.

Yomesan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Sigarayı Bırakma Günü  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki