TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

İmo­va­ne Tab­let   Eczacıbaşı

Zo­pik­lon

Ambalaj: 7.5 mgx20 tablet.

End.: Ank­si­ye­te ve uy­ku­suz­luk du­rum­la­rın­dakul­la­nı­lır. Uy­ku­nun sü­re­si­ni uza­tır, ni­te­li­ği­ni dü­zel­tir, ge­ce­le­riuyan­ma ya da er­ken uyan­ma sık­lı­ğı­nı azal­tır.

Kontr.E.:De­kom­pan­seso­lu­num yet­mez­li­ği olan­lar­da ve aşı­rı du­yar­lı ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.15 ya­şın­dan kü­çük­ler­de kul­la­nıl­ma­sı sa­kın­ca­lı­dır.

Uyar.: Yok­sun­luk send­ro­mu yük­sek doz­lar­dave te­da­vi­nin ani ke­sil­me­siy­le or­ta­ya çı­ka­bi­lir. İlaç­la bir­lik­teal­kol alı­mın­dan ke­sin­lik­le ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Ağır ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ğin­dedo­zun azal­tıl­ma­sı ge­re­kir. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren annelerde kul­la­nıl­ma­ma­sıöne­ri­lir. Ma­ki­ne ve araç kul­la­nan­lar­da gün bo­yun­ca gö­rü­le­bi­le­cekya­rı uyuk­la­ma ha­li göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

­Yan E.:Re­zi­dü­eluy­ku ha­li, ağız­da acı tat ve ku­ru­luk, kas­lar­da to­nus azal­ma­sı ve an­te­rog­radam­ne­zi gö­rü­le­bi­lir. Ba­zı has­ta­lar­da, ko­lay si­nir­len­me, sal­dır­gan­lık,su­bek­si­tas­yon ve sı­kın­tı­lı rü­ya­lar gi­bi pa­ra­dok­sal re­ak­si­yon­largö­rü­le­bi­lir. Ko­lay si­nir­len­me, ank­si­ye­te, mi­yal­ji, el­ler­de tit­re­me,uy­ku­suz­lu­ğun tek­rar­lan­ma­sı, ka­bus­lar, bu­lan­tı ve kus­ma gi­bi ha­fifbe­lir­ti­ler ve çok na­dir ola­rak izo­le kon­vül­zi­yon­lar, kon­füz­yo­nuneş­lik et­ti­ği mi­yok­lo­nik état de mal gi­bi cid­di be­lir­ti­ler eş­lik ede­bi­lir.

Etkileş.: Nö­ro­mus­kü­ler dep­re­san­lar (kü­ra­ri­zanilaç­lar, mi­yo­re­lak­san­lar), SSS dep­re­san­la­rı (özel­lik­le nö­ro­lep­tikilaç­lar) zo­pik­lon­la bir­lik­te kul­la­nıl­dık­la­rın­da se­das­yon ar­ta­bi­lir.Ank­si­yo­li­tik ya da hip­no­tik en­di­kas­yo­nun­da, bir­lik­te ben­zo­di­ya­ze­pinsı­nı­fı ilaç­lar kul­la­nıl­dı­ğın­da, ila­cın ke­sil­me­si­ne bağ­lı yok­sun­luksend­ro­mu ola­sı­lı­ğı ar­tar.

Doz Önerisi: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de ya­tar­ken 1, ba­zı yaş­lıhas­ta­lar­da ½ tab­let, ger­ek­ti­ğin­de 1 tab­le­te yük­sel­ti­le­bi­lir. Ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ğin­de ½ tab­letöne­ri­lir.

Imovane adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki