TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  20 Haziran 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

İn­si­don D­ra­je      No­var­tis Phar­ma

Opip­ra­mol 2HCI

Ambalaj: 50 mgx30 dra­je.

Eşdeğeri: Dep­re­nil Tab­let: 50 mgx30 tablet (Terra), İn­so­min D­ra­je: 50 mgx30 tablet (TriPharma), İn­ze­ton Tab­let: 50 mgx30 tablet (İlsan), Op­ri­don Film Tab­let: 50 mgx30 tablet (De­va).

End.:Ank­si­ye­te,hu­zur­suz­luk, ge­ri­lim, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı, kon­sant­ras­yon za­yıf­lı­ğıve dep­re­sif du­ru­mun eş­lik et­ti­ği ruh­sal ra­hat­sız­lık­lar; psi­ko­so­ma­tikhas­ta­lık­lar ve kar­di­yo­vas­kü­ler, mi­de-ba­ğır­sak, so­lu­num sis­te­mi,üro­ge­ni­tal sis­tem, de­ri has­ta­lık­la­rı ve me­no­poz ve be­yin­le il­gi­likro­nik has­ta­lık­lar­da se­kon­der ola­rak mey­da­na ge­len ruh­sal ra­hat­sız­lık­lardaendikedir.

Kontr.E.:Opip­ra­molve di­ben­za­ze­pin gru­bun­dan di­ğer ak­tif mad­de­le­re (tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­la­ra)kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­maz.

Uyar.: Opip­ra­mol ve bir MAO in­hi­bi­tö­rü­nünbir­lik­te kul­la­nıl­ma­sın­dan sa­kı­nıl­ma­lı­dır. Kon­vül­si­yon eşi­ği dü­şük(çe­şit­li ne­den­le­re bağ­lı be­yin ha­sa­rı var­lı­ğı, epi­lep­si, al­ko­lizmgi­bi) olan has­ta­lar­da opip­ra­mol dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ya­kınza­man­da mi­yo­kard en­fark­tü­sü ge­çir­miş olan has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir.Şid­det­li ka­ra­ci­ğer ve böb­rek bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­la­ra opip­ra­molve­ri­lir­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Re­çe­te­ye, has­ta­ya uy­gun en azmik­tar­da ya­zıl­ma­lı­dır. Aler­jik de­ri re­ak­si­yo­nu olu­şur­sa opip­ra­molke­sil­me­li­dir. Ge­be­lik sırasında opip­ra­mol ile te­da­vi­den ka­çı­nıl­ma­lı­dır,sa­de­ce bek­le­nen te­ra­pö­tik ya­rar fe­tüs üze­rin­de­ki risk­ten faz­laise dü­şü­nül­me­li­dir. Em­zi­ren an­ne­ler­de opip­ra­mo­lun te­ra­pö­tik do­zu­nuta­ki­ben ak­tif mad­de an­ne sü­tü­ne ge­çer, fa­kat bu mik­tar be­bek­ler­deis­ten­me­yen bir et­ki yap­ma­ya­cak ka­dar az­dır. Opip­ra­mol, has­ta­nın re­ak­si­yonye­te­ne­ği­ni bo­za­bi­len uyu­şuk­luk/yor­gun­luk ve di­ğer mer­ke­zi si­nirsis­te­mi be­lir­ti­le­ri­ne ne­den ola­bi­lir. Bu ne­den­le araç ve ma­ki­nekul­la­nı­mı gi­bi dik­kat ge­rek­ti­ren du­rum­lar­da has­ta­lar uya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Yay­gın ola­rakuyu­şuk­luk/yor­gun­luk, baş dön­me­si, ağız ku­ru­lu­ğu; sey­rek ola­rak uy­kubo­zuk­luk­la­rı, aji­tas­yon, hu­zur­suz­luk, baş ağ­rı­sı, tre­mor, pa­res­te­zi,ka­bız­lık, ter­le­me, bu­la­nık gör­me, id­ra­ra çık­ma­da ra­hat­sız­lık, pos­tu­ralhi­po­tan­si­yon, ta­şi­kar­di, pal­pi­tas­yon, mi­de bu­lan­tı­sı, kus­ma,gast­rik ra­hat­sız­lık, tat al­ma bo­zuk­lu­ğu, aler­jik de­ri re­ak­si­yon­la­rı(ilaç dö­kün­tü­sü, ür­ti­ker), ödem, li­bi­do ve po­tens bo­zuk­luk­la­rı; çoken­der ola­rak ank­si­ye­te, epi­lep­tik nö­bet­ler, atak­si, he­pa­tik fonk­si­yonbo­zuk­lu­ğu, sa­rı­lık, uzun sü­re­li te­da­vi son­ra­sı kro­nik he­pa­tik ha­sar,saç dö­kül­me­si, ga­lak­to­re, Qu­inc­ke öde­mi, lö­ko­pe­ni görülebilir.

Etkileş.:Tri­sik­likan­ti­dep­re­san­lar al­kol ve di­ğer mer­ke­zi dep­re­san mad­de­le­rin (örn.,bar­bi­tü­rat­lar, ben­zo­di­ya­ze­pin­ler ve­ya ge­nel anes­te­zik­ler) et­ki­si­niar­tı­ra­bi­lir­ler. Nö­ro­lep­tik­ler (örn. fe­no­ti­ya­zin) ve flu­ok­se­tinve­ya flu­vok­sa­min gi­bi se­çi­ci se­ro­to­nin ge­ri alım in­hi­bi­tör­le­riile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı di­ben­za­ze­pin tü­rev­le­ri­nin plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rı­nıar­tı­ra­bi­lir. Opip­ra­mo­lun te­ra­pö­tik doz­lar­da an­ti­ko­li­ner­jik ak­ti­vi­te­siza­yıf ol­mak­la bir­lik­te, an­ti­ko­li­ner­jik ilaç­la­rın (fe­no­ti­ya­zin,an­ti­par­kin­son ilaç­lar gi­bi) göz, mer­ke­zi si­nir sis­te­mi, ka­lın ba­ğır­sakve me­sa­ne­ye et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir. Tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­larki­ni­din ti­pi an­ti­arit­mik ilaç­lar­la bir­lik­te uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.Ka­ra­ci­ğer­de mo­no-ok­si­je­naz en­zim sis­te­mi­ni ak­ti­ve eden ilaç­lar(bar­bi­tü­rat­lar, kar­ba­ma­ze­pin, fe­ni­to­in gi­bi) tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­la­rınme­ta­bo­liz­ma­sı­nı hız­lan­dı­ra­rak plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rı­nı azal­ta­bi­lir­lerve bu azal­mış et­kin­lik­le so­nuç­la­nır. Bu ilaç­la­rın do­zu­nun ayar­lan­ma­sıge­re­ke­bi­lir. Si­me­ti­din tri­sik­lik bi­le­şik­le­rin plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rı­nıar­tı­ra­bi­le­ce­ğin­den, doz­la­rı azal­tıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler­de ha­fif ol­gu­lar­da ter­ci­hen ak­şam ol­maküze­re gün­de 1-2 dra­je; or­ta de­re­ce­de cid­di ol­gu­lar­da 1 dra­je sa­bah,2 dra­je ak­şam ve­ya gün­de 3 kez 1’er dra­je ye­mek­le be­ra­ber ve­ya ye­mek­tenson­ra; şid­det­li ol­gu­lar­da gün­de 3 kez 2’şer dra­je ve­ri­le­bi­lir. 6yaş ve üs­tün­de­ki ço­cuk­la­ra gün­de 3-4 mg/kg vü­cut ağır­lı­ğı (gün­de 1ve­ya 2 dra­je). En azın­dan 2 haf­ta sü­rey­le dü­zen­li ola­rak alın­ma­lı­dır.Te­da­vi­ye or­ta­la­ma 1-2 ay de­vam edil­me­si öne­ri­lir.

Insidon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki