TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Eylül 2019, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

İsorat Tab­letMünir Şahin

İ­zo­sor­bit-5-mo­no­nit­rat

Ambalaj:20 mgx20 tab­let:: 40 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:Mo­no­ketTab­let: 20 mgx20 tab­let, 40 mgx20tablet (Ade­ka).

End.:Ko­ro­nerkalp ra­hat­sız­lık­la­rı­nın sü­rek­li­lik gös­te­ren te­da­vi­le­rin­de; an­ji­napek­to­ris kriz­le­ri­nin pro­fi­lak­si­sin­de; kalp kriz­le­rin­den son­ra or­ta­yaçı­kan an­ji­na pek­to­ris ra­hat­sız­lığın­da; kro­nik mi­yo­kard yet­mez­liği­ninsü­rek­li te­da­vi­sin­de ya tek ba­şı­na ya da kalp gli­ko­zid­le­ri, di­üre­tik­ler­ve­ya hid­ra­la­zin­le bir­lik­te kul­la­nı­lır

Kontr.E.:Nit­rat­la­rakar­şı aşı­rı du­yar­lığı olan­lar­da, dü­şük sis­to­lik ba­sınç­la sey­re­denakut kalp en­fark­tü­sün­de, akut do­la­şım blo­ka­jın­da (şok ve vas­kü­lerkol­laps vb), çok dü­şük hi­po­tan­si­yon­lar­da, akut an­ji­na pek­to­ris kriz­le­ri­ninte­da­vi­sin­de, kor pul­mo­na­le ve diğer ne­den­le­re bağ­lı hi­pok­se­mi ol­gu­la­rın­da(be­lir­gin ane­mi vb), ka­fa trav­ma­sı ve se­reb­ral he­mo­rar­ji­si olan­lar­da,hi­pert­ro­fik obst­rük­tif kar­di­yo­mi­yo­pa­ti­si olan­lar­da, kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Uzun sü­re de­vam­lı ola­rak kul­la­nıl­dığın­da, ila­cınhe­mo­di­na­mik et­ki­le­ri­ne kar­şı, to­le­rans ge­li­şe­bi­lir. Yi­ne, uzunsü­re de­vam­lı kul­la­nıl­ma­sın­dan son­ra, ila­cın ke­sil­me­si ge­rek­tiğin­de,bu­nun bir­den bi­re değil, do­zun gi­de­rek azal­tıl­ma­sı şek­lin­de ya­pıl­ma­sıöne­ri­lir. Has­ta­la­railaç­la bir­lik­te al­kol al­ma­ma­la­rı ge­rek­tiği söy­len­me­li­dir. Araç vema­ki­ne kul­lan­ma­da güç­lük ola­bi­le­ceği has­ta­la­ra bil­di­ril­me­li­dir.Ge­be­liğin ilk üç ayın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. İla­cın çoğu an­ne sü­tü­nege­çe­bil­diğin­den uy­gu­la­ma sı­ra­sın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Te­da­vi­ninbaş­lan­gı­cın­da “nit­rat ba­ş ağ­rı­sı” di­ye bi­li­nen bir baş ağ­rı­sı olu­şa­bi­lir.Te­da­vi­nin ilk gün­le­rin­de tan­si­yon düş­me­si, baş dön­me­si, kalp atış­la­rın­dahız­lan­ma (ta­şi­kar­di) gi­bi be­lir­ti­ler gö­rü­le­bi­lir Bu et­ki­le­rindı­şın­da bu­lan­tı, yüz­de kı­zar­ma olu­şa­bi­lir.

Etkileş.:İla­cın hi­po­tan­sifet­ki­si b-blo­ker­ler, kal­si­yum an­ta­go­nist­le­ri,tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar­la bir­lik­te alın­dığın­da şid­det­le­nir.

Doz Önerisi: Günde 1-2 kez 40 mg, gerekirse 3 kez40 mg’ye kadar çıkarılabilir. Teda­vinin ilk günlerinde ortaya çıkabilecek başağrısı ve hipotansiyon durumlarında doz ikiye bölünerek alınır (sabah 20 mg,akşam 20 mg).

Isorat adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki