TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Aimafix D.I. Fla­kon IV    Koçsel

Fak­tör IX

Ambalaj: 500 IUx1 fla­kon, 1 adet 10 mL’lik çö­zü­cü ve çözündürmeve uygulama için kullanılan araçlar.

Eşdeğeri: BetafactFla­kon: 500 IUx1 fla­kon (Er­Kim).

En­d.:Fak­tör IX ek­sik­li­ğiolan (he­mo­fi­li B), da­ha ön­ce te­da­vi gör­müş ve­ya gör­me­miş ve Fak­törIX in­hi­bi­tö­rü ge­liş­me­miş has­ta­lar­da­ki ka­na­ma­la­rın te­da­vi­sin­deve ön­len­me­sin­de ve­ya ame­li­yat­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Akut trom­boz,mi­yo­kard en­fark­tüs ris­ki olan du­rum­lar­da te­da­vi ka­ra­rı dik­kat­lealın­ma­lı­dır.

Uyar.: Al­ler­jik ve­ya ana­fi­lak­tik re­ak­si­yonoluş­tu­ğun­da te­da­vi­ye he­men son ve­ril­me­li­dir. Her du­rum­da, Fak­tör IX te­da­vi­si­ninpo­tan­si­yel ya­rar­la­rı, komp­li­kas­yon ris­ki­ne gö­re de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.Özel­lik­le Fak­tör IX in­hi­bi­tö­rü ge­liş­miş ve­ya in­hi­bi­tör bu­lun­ma­yanhe­mo­fi­li B’de ye­ri­ne koy­ma te­da­vi­si, ko­agü­las­yon bo­zuk­luk­la­rı­nınte­da­vi­sin­de uz­man­laş­mış bir he­ki­min kont­ro­lün­de ya­pıl­ma­lı­dır. He­mo­fi­li B he­men he­men sa­de­ce er­kek­ler­de gö­rü­lenbir has­ta­lık­tır. Ge­be­lik ve lak­tas­yon­da an­cak ke­sin ge­rek­li ol­du­ğudu­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Al­ler­jik ve­ya ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon­lar (ür­ti­ker,gö­ğüs­te sı­kış­ma, whe­ezing, dü­şük kan ba­sın­cı ve ana­fi­lak­si); ko­agü­las­yonak­ti­vas­yon gös­ter­ge­le­rin­de­ki bir ar­tış­la bir­lik­te po­tan­si­yeltrom­bo­em­bo­lik komp­li­kas­yon ris­ki, Fak­tör IX alan has­ta­lar­da na­di­rengöz­len­miş­tir. Bu semp­tom­lar olu­şur­sa ila­cın ke­sil­me­si ge­re­kir.

Et­ki­leş­.: Di­ğer ilaç­lar­la ka­rış­tı­rıl­ma­ma­sı öne­ri­lir.

Doz Önerisi: Yerine koyma tedavisinin dozu ve süresi hemostatik fonksiyondakibozukluğun düzeyine, kanamanın yeri­ne ve önemi ile klinik duruma bağ­lıdır.Bir ünite Faktör IX aktivitesi 1 mL normal insan plazmasında bulunan Faktör IXmiktarına eşdeğerdir. Gerekli Faktör IX dozu, 1 IU/kg Faktör IX'un plazmaFaktör IX aktivitesini %0.8 yükselttiği şeklindeki ampirik bulgu esas alınarakhesaplanır. Gerekli doz aşağıdaki formül kullanılarak tayin edilir: Başlangıçdozu gerekli ünite=Vücut ağırlığı (kg) x istenen Faktör IX artışı (%)x1.2.Uygulanacak miktar ve uygulama sıklığı her olguda daima klinik etkinliğe göreizlenmelidır. Preparat, çözün­dürül­dük­ten sonra IV yolla yavaş olarak enjekteedilir ya da enfüz­yonla verilir. Günde 100 IU/kg’den fazla uygulanmamasıönerilir.

Aimafix adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki