TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  16 Temmuz 2024, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Aza­cid FilmTab­letFako

Azit­ro­mi­sin

Ambalaj: 500 mgx3 tablet.

Eşdeğeri: Azeltin Film Tab­let:500 mgx3 tablet (Biofarma); Azit­roFilm Tab­let: 500 mgx3tablet (De­va); Azo­max Film Tab­let:500 mgx3 tablet (Ko­çak); Az­roFilm Tab­let: 500 mgx3 tablet(Ec­za­cı­ba­şı); TremacFilm Tablet: 500 mgx3tablet (Sanovel); Zit­ro­max Film Tab­let:500 mgx3 tablet (Pfi­zer).

Aza­cid Oral Süs­pan­si­yon  

Azit­ro­mi­sin

Ambalaj: 200 mg/5 mLx15 mL (pe­di­yat­rik) ve 30 mL.

Eşdeğeri: Azeltin Oral Süs­pan­si­yon:200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL (Biofarma); Azit­roOral Süs­pan­si­yon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL (De­va); Azo­max Oral Süs­pan­si­yon:200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL (Ko­çak); Az­roOral Süs­pan­si­yon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL (Ec­za­cı­ba­şı); Tremac Oral Süs­pansiyon:200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL (Sanovel); Zit­ro­maxOral Süs­pan­si­yon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL (Pfi­zer).

End.: Duyarlı organizmalarabağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit, S. pneu­monia veya H. influenza’nınneden olduğu hafif şiddette top­lumda kaza­nıl­mış pnönomi olguları gibi altsolunum yolu enfek­si­yonla­rında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında;otitis medi­a­­da ve faren­jit/tonsilit ve sinüzit dahil üst solunum yollarıenfeksiyonlarında endikedir. Azitromisin, erkeklerde ve ka­dınlarda cinsel iliş­kiylebulaşan ve Chlamydia trachomatis’e bağ­­lı, komp­like olmayan genital enfeksiyonlarıntedavi­sin­de endikedir. Ayrıca, Haemophilusducreyi’ye bağlı yumuşak şankr ve çoğuldirençli olmayan Neisseriagonorrhoeae’ya bağlı kompli­kas­yonsuzgenital enfeksiyonların tedavisinde de endi­kedir, fakat beraberinde bir Treponema pallidumenfeksiyonu olup olmadığı saptanmalıdır.

Kontr.E.: Özgeçmişinde azit­romisineya da makro­lid antibiyotiklerin herhangi birine karşı bir alerjik reaksi­yonbulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT), ALT (SGPT) düzeyleri vehiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyar.:Anjiyoödem ve anafilaksiyi içeren nadir, ciddi alerjikreaksi­yonlar bildirilmiştir. Daha çok kara­ci­ğer yolu ile elimineedildiğinden, belirgin ka­raciğer fonksi­yon bozukluğu olan hastalaraazitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böb­rek yet­mez­liği olanhastalarda azitromisin kullanı­mı­na ilişkin yeterli veri olma­dığından, buhastalara azitromisin verilirken dik­kat gös­teril­melidir. Gebe kadınlardasadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütü ile atılıpatılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromi­sin verilirken dikkatliolunmalıdır.

Yan E.:Anoreksi, bulantı, kusma/diyare, yumuşak dışkı, dispepsi,karında rahatsızlık (ağrı/kramp), kabız­lık, gaz, psödo­membranöz kolit venadiren dilde renk deği­şikliği görülebilir.

Etkileş.:Azitromisin ile ergot türevlerinin aynı za­man­da kul­la­nımıkontr­endikedir. Azitromi­sin ile siklo­sporin ara­sındaki etkileşimbilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynı zamanda kulla­nımında ihtiyatlıolunmalıdır. Azit­romisin ve digoksini birlikte alan hastalarda digoksindüzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalı­dır. Hem azitromisin hemantasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamanda alınmamalıdır. Azitromisinve triazo­la­mın bera­ber uygulanması durumunda, triazolamın kli­rensiazalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisini artırabilir.

Doz Önerisi: Ye­mek­ler­den en az bir sa­at ön­ce ya da i­ki sa­atson­ra uy­gu­lan­ma­lı­dır. Kro­nik obst­rük­tif ak­ci­ğer has­ta­lı­ğı­nın (KO­AH)ha­fif ve or­ta şid­det­li a­lev­len­me­le­ri, pnö­mo­ni, fa­ren­jit/ton­si­lit(i­kin­ci ba­sa­mak i­laç o­la­rak), o­ti­tis me­di­a, si­nü­zit ve en­di­ke ol­du­ğuor­ga­niz­ma­la­ra bağ­lı, komp­li­kas­yon­suz cilt ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rın­da3 gün sü­re i­le gün­de 500 mg. Al­ter­na­tif bir te­da­vi şek­li o­la­rak ilkgün tek doz o­la­rak 500 mg, i­kin­ci-ü­çün­cü-dör­dün­cü ve be­şin­ci gün­ler­detek doz 250 mg ol­mak ü­ze­re top­lam 1.5 g a­zit­ro­mi­sin a­lı­na­cak şe­kil­deuy­gu­la­nır. C. trac­ho­ma­tis’e bağ­lı ü­ret­rit/ser­vi­sit te­da­vi­sin­de ve du­yar­lıN. go­norr­ho­e­a­e’ye bağ­lı go­no­re te­da­vi­sin­de ö­ne­ri­lente­da­vi şek­li tek bir kez 1 gram­lık doz kul­la­nı­mı­dır. Ço­cuk­lar­da müs­tah­za­rınO­ral Süs­pan­si­yon for­mu kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ço­cuk­lar­dadoz, 3 gün sü­re i­le tek doz şek­lin­de 10 mg/kg/gün ol­mak ü­ze­re top­lam 30mg/kg’dir. Al­ter­na­tif bir te­da­vi şek­li i­se, ay­nı top­lam do­zun; ilkgün tek doz 10 mg/kg, i­kin­ci-ü­çün­cü-dör­dün­cü ve be­şin­ci gün­ler­de tekdoz 5 mg/kg şek­lin­de uy­gu­lan­ma­sı­dır.

Azacid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki