TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  17 Nisan 2024, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Az­ro FilmTab­let    Ec­za­cı­ba­şı

Azit­ro­mi­sin

Ambalaj: 500 mgx3 tablet.

Eşdeğeri: Aza­cid Film Tab­let:500 mgx3 tablet (Fako); AzeltinFilm Tab­let: 500 mgx3tablet (Biofarma); Azit­ro Film Tab­let:500 mgx3 tablet (De­va); Azo­maxFilm Tab­let: 500 mgx3tablet (Ko­çak); Tremac Film Tablet:500 mgx3 tablet (Sanovel); Zit­ro­maxFilm Tab­let: 500 mgx3tablet (Pfi­zer).

Az­ro Oral Süs­pan­si­yonİçin Ku­ru Toz

Azit­ro­mi­sin

Ambalaj: 200 mg/5 mLx15 mL (pe­di­yat­rik) ve 30 mL.

Eşdeğeri: Aza­cid Oral Süs­pan­si­yon:200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL (Fako); AzeltinOral Süs­pan­si­yon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL (Biofarma); Azit­ro Oral Süs­pan­si­yon:200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL (De­va); Azo­maxOral Süs­pan­si­yon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL (Ko­çak); Tremac Oral Süs­pansiyon:200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL (Sanovel); Zit­ro­maxOral Süs­pan­si­yon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL (Pfi­zer).

End.: Duyarlı organizmalara bağlıenfeksiyonlarda; bu arada, bronşit, S.pneumonia veya H. influenza’nınneden olduğu hafif şiddette top­lumda kaza­nıl­mış pnönomi olguları gibi altsolunum yolu enfek­siyonla­rında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında;otitis medi­a­­da ve faren­jit/tonsilit ve sinüzit dahil üst solunum yollarıenfeksiyonlarında endikedir. Azitromisin, erkeklerde ve ka­dınlarda cinsel iliş­kiylebulaşan ve Chlamydia trachomatis’e bağ­­lı, komp­like olmayan genital enfeksiyonlarıntedavi­sin­de endikedir. Ayrıca, Haemophilusducreyi’ye bağlı yumuşak şankr ve çoğuldirençli olmayan Neisseriagonorrhoeae’ya bağlı kompli­kas­yonsuzgenital enfeksiyonların tedavisinde de endi­kedir, fakat beraberinde bir Treponema pallidum enfeksiyonuolup olmadığı saptanmalıdır.

Kontr.E.:Özgeçmişindeazit­romisine ya da makro­lid antibiyotiklerin herhangi birine karşı biralerjik reaksi­yon bulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT), ALT(SGPT) düzeyleri ve hiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyar.:Anjiyoödemve anafilaksiyi içeren nadir, ciddi alerjik reaksi­yonlar bildirilmiştir. Dahaçok kara­ci­ğer yolu ile elimine edildiğinden, belirgin ka­raciğer fonksi­yonbozukluğu olan hastalara azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böb­rekyet­mez­liği olan hastalarda azitromisin kullanı­mı­na ilişkin yeterli veriolma­dığından, bu hastalara azitromisin verilirken dik­kat gös­teril­melidir.Gebe kadınlarda sadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütüile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromi­sin verilirkendikkatli olunmalıdır.

Yan E.:Anoreksi,bulantı, kusma/diyare, yumuşak dışkı, dispepsi, karında rahatsızlık(ağrı/kramp), kabız­lık, gaz, psödo­membranöz kolit ve nadiren dilde renk deği­şikliğigörülebilir.

Etkileş.:Azitromisinile ergot türevlerinin aynı za­man­da kul­la­nımı kontr­endikedir. Azitromi­sinile siklo­sporin ara­sındaki etkileşim bilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynızamanda kulla­nımında ihtiyatlı olunmalıdır. Azit­romisin ve digoksini birliktealan hastalarda digoksin düzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalı­dır.Hem azitromisin hem antasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamandaalınmamalıdır. Azitromisin ve triazo­la­mın bera­ber uygulanması durumunda,triazolamın kli­rensi azalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisiniartırabilir.

Doz Önerisi: Gün­lük top­lam mik­tar, tek doz o­la­rak ve­ri­lir. E­riş­kin­ler: Cin­seli­liş­kiy­le ge­çen Chlamy­di­atrac­ho­ma­tis en­fek­si­yon­la­rın­da 1 g (2tab­let) a­zit­ro­mi­si­nin tek doz o­la­rak ve­ril­me­si ye­ter­li te­da­vi­yisağ­lar. Du­yar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın yol aç­tı­ğı di­ğer en­fek­si­yon­lar­da,3 gün sü­rey­le 500 mg/gün do­zun­da kul­la­nı­lır (top­lam 1.5 g). Al­ter­na­tifola­rak, te­da­vi­nin bi­rin­ci gü­nü tek doz ola­rak 500 mg (1 tab­let); bu­nunar­dın­dan 4 gün sü­rey­le gün­de 250 mg’lik tek doz­la de­vam edi­lir (5 gün­dealı­nan top­lam doz 1.5 gram­dır). Ço­cuk­lar: 45 kg’nin al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da Az­ro Süs­pan­si­yon’un kul­la­nıl­ma­sıö­ne­ri­lir (ge­nel o­la­rak ço­cuk­lar­da doz, 3 gün sü­rey­le kg ba­şı­na 10mg’dir.) 45 kg’nin ü­ze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da, e­riş­kin doz­la­rı kul­la­nı­lır.Doz, aç kar­nı­na(ye­mek­ler­den 1 sa­at ön­ce ya da 2 sa­at son­ra) a­lın­ma­lı­dır.

Azro adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki