TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Azo­max FilmTab­letKo­çak

Azit­ro­mi­sin

Ambalaj: 500 mgx3 tablet.

Eşdeğeri: Aza­cidFilm Tab­let: 500 mgx3tablet (Fako); Azeltin Film Tab­let:500 mgx3 tablet (Biofarma); Azit­roFilm Tab­let: 500 mgx3tablet (De­va); Az­ro Film Tab­let:500 mgx3 tablet (Ec­za­cı­ba­şı); TremacFilm Tablet: 500 mgx3tablet (Sanovel); Zit­ro­max Film Tab­let:500 mgx3 tablet (Pfi­zer).

Azo­max Oral Süs­pan­si­yonİçin Toz

Azit­ro­mi­sin

Ambalaj: 200 mg/5 mLx15 mL (pe­di­yat­rik) ve 30 mL.

Eşdeğeri: Aza­cidOral Süs­pan­si­yon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL (Fako); Azeltin Oral Süs­pan­si­yon:200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL (Biofarma); Azit­roOral Süs­pan­si­yon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL (De­va); Az­ro Oral Süs­pan­si­yon:200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL (Ec­za­cı­ba­şı); TremacOral Süs­pansiyon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL (Sanovel); Zit­ro­max Oral Süs­pan­si­yon:200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL (Pfi­zer).

End.: Duyarlı organizmalarabağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit, S.pneu­monia veya H. influenza’nınneden olduğu hafif şiddette top­lumda ka­za­­nıl­mış pnönomi olguları gibi altsolunum yolu enfek­si­yonla­rında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; otitismedi­a­­da ve faren­jit/tonsilit ve sinüzit dahil üst solunum yollarıenfeksiyonlarında endikedir. Azitromisin, erkeklerde ve ka­dınlarda cinsel iliş­kiy­lebulaşan ve Chlamydia trachomatis’e bağ­­lı, komp­like olmayan genital enfeksiyonlarıntedavi­sin­de endikedir. Ayrıca, Haemophilusducreyi’ye bağlı yumuşak şankr ve çoğuldirençli olmayan Neisseriagonorrhoeae’ya bağlı kompli­kas­yonsuzgenital enfeksiyonların tedavisinde de endi­kedir, fakat beraberinde bir Treponema pallidumenfeksiyonu olup olmadığı saptanmalıdır.

Kontr.E.:Özgeçmişindeazit­romisine ya da makro­lid antibiyotiklerin herhangi birine karşı biralerjik reaksi­yon bulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT), ALT(SGPT) düzeyleri ve hiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyar.:Anjiyoödemve anafilaksiyi içeren nadir, ciddi alerjik reaksi­yonlar bildirilmiştir. Dahaçok kara­ci­ğer yolu ile elimine edildiğinden, belirgin ka­raciğer fonksi­yonbozukluğu olan hastalara azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böb­rekyet­mez­liği olan hastalarda azitromisin kullanı­mı­na ilişkin yeterli veriolma­dığından, bu hastalara azitromisin verilirken dik­kat gös­teril­melidir.Gebe kadınlarda sadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütüile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromi­sin verilirkendikkatli olunmalıdır.

Yan E.:Anoreksi,bulantı, kusma/diyare, yumuşak dışkı, dispepsi, karında rahatsızlık (ağrı/kramp),kabız­lık, gaz, psödo­membranöz kolit ve nadiren dilde renk deği­şikliğigörülebilir.

Etkileş.:Azitromisinile ergot türevlerinin aynı za­man­da kul­la­nımı kontr­endikedir. Azitromi­sinile siklo­sporin ara­sındaki etkileşim bilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynızamanda kulla­nımında ihtiyatlı olunmalıdır. Azit­romisin ve digoksini birliktealan hastalarda digoksin düzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalı­dır.Hem azitromisin hem antasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamandaalınmamalıdır. Azitromisin ve triazo­la­mın bera­ber uygulanması durumunda,triazolamın kli­rensi azalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisiniartırabilir.

Doz Önerisi: Gün­lük tek doz ola­rak ve­ril­me­li­dir. Ye­mek­ler­den en az 1 sa­at ön­ce ve­ya2 sa­at son­ra a­lın­ma­sı ge­re­kir. E­riş­kin­ler­de (yaş­lı­lar da­hil) Chlamy­di­a trac­ho­ma­tis ve­ya du­yar­lı Ne­is­se­ri­a go­norr­ho­e­a­e suş­la­rı­nın ne­den ol­du­ğu cin­selte­mas­la bu­la­şan has­ta­lık­la­rın te­da­vi­sin­de 1 g A­zo­max tek doz ha­lin­de ve­ri­lir. Di­ğertüm en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­de e­riş­kin­le­re 3 gün sü­rey­le gün­de1 kez 500 mg (3 gün­de top­lam 1.5 g) o­la­rak uy­gu­la­nır. Al­ter­na­tif o­la­rakay­nı top­lam doz 5 gün sü­rey­le ilk gün 500 mg, son­ra­ki gün­ler­de (2. gün­den5. gü­ne ka­dar) gün­de 250 mg o­la­rak ve­ri­le­bi­lir. 45 kg’nin üs­tün­de­kiço­cuk­la­ra e­riş­kin do­zu uy­gu­la­nır. 45 kg’nin al­tın­da­ki ço­cuk­lar i­çinA­zo­max’ın süs­pan­si­yon for­mu ter­cih e­dil­me­li­dir.Ço­cuk­la­ra 3 gün sü­rey­le gün­de 10 mg/kg o­la­rakve­ri­lir. Al­ter­na­tif o­la­rak ay­nı top­lam doz 5 gün sü­rey­le ilk gün 10mg/kg, son­ra­ki gün­ler­de (2. gün­den 5. gü­ne ka­dar) 5 mg/kg o­la­rak ve­ri­le­bi­lir.Vü­cut a­ğır­lı­ğı 15 kg’ye ka­dar o­lan ço­cuk­lar­da doz o­la­bil­di­ğin­cedu­yar­lı o­la­rak öl­çül­me­li­dir.

Azomax adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki