TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cip­ro­xin IV En­füz­yon So­lüs­yo­nu    Ba­yer

Sip­rof­lok­sa­sin

Ambalaj: 200 mg/100 mLx1 fla­kon :: 400mg/200 mLx1 flakon.

Eşdeğeri: Cif­lo­sin En­füz­yon IV: 200 mg/100 mLx1 fla­kon, 400 mg/200 mLx1 fla­kon (De­va); Cip­roIV Enfüzyon: 200mg/100 mLx1 fla­kon (Bi­ofar­ma).

Cip­ro­xin Film Kaplı Tab­let

Sip­rof­lok­sa­sin

Ambalaj: 500 mgx10 tab­let :: 750 mgx10 tablet.

Eşdeğeri: Cif­lo­sin Film Tab­let:500 mgx10 tablet (Deva);San­setFilm Tab­let: 500 mgx10tab­let, 750 mgx10 tablet (Sanovel).

Cip­ro­xin XR Modifiye SalımTab­leti

Sip­rof­lok­sa­sin

Ambalaj: 500 mgx3 tab­let :: 1000 mgx7 tablet.

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın ne­den ol­du­ğu, so­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rın­da,or­ta ku­lak ve pa­ra­na­zal si­nüs­le­rin en­fek­si­yon­la­rın­da; göz en­fek­si­yon­la­rın­da;böb­rek ve/ve­ya üri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rın­da; go­no­re, ad­nek­sit,pros­ta­tit da­hil ge­ni­tal or­gan­la­rın en­fek­si­yon­la­rın­da; ab­do­mi­nalen­fek­si­yon­lar­da (ti­fo da­hil gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem ve saf­ra yol­la­rı­nınbak­te­ri­yel en­fek­si­yon­la­rı, pe­ri­to­nit vb.); de­ri ve yu­mu­şak do­kuen­fek­si­yon­la­rın­da; ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rın­da; sep­ti­se­mi­de;im­mün sis­te­mi za­yıf­la­mış has­ta­la­rın en­fek­si­yon­la­rın­da ve­ya en­fek­si­yonris­ki­nin yük­sek ol­du­ğu du­rum­lar­da pro­fi­lak­tik ola­rak; im­mü­no­süp­re­sif­ler­lete­da­vi gö­ren has­ta­la­rın se­lek­tif in­tes­ti­nal de­kon­ta­mi­nas­yo­nun­daen­di­ke­dir. XR Modifiye Salım Tableti ise 18 yaş üstü yetişkinlerde, komplike olmayan, akutüriner sistem enfeksiyonlarında endikedir.

Kontr.E.:Sip­rof­lok­sa­sinve­ya di­ğer ki­no­lon tü­rü ke­mo­te­ra­pö­tik­le­re aşı­rı du­yar­lık gös­te­renki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sip­rof­lok­sa­sin, bü­yü­me ça­ğın­da­kiço­cuk­lar­da, jü­ve­nil­ler­de, ge­be­ler­de ve em­zi­ren ka­dın­lar­da, bugrup­lar­da kul­la­nım em­ni­ye­ti ile il­gi­li ye­ter­li ka­nıt bu­lun­ma­dı­ğıiçin kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Sip­rof­lok­sa­sin alan has­ta­lar iyi hid­ra­te edil­me­live aşı­rı al­ka­li id­rar­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Re­nal fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğun­daya da re­nal ve he­pa­tik fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu bir­lik­te gö­rül­dü­ğün­de,doz azal­tıl­ma­sı­na dik­kat edil­me­li­dir. Mo­tor­lu ta­şıt ve­ya ma­ki­nekul­lan­ma ye­te­ne­ği­ni azal­ta­bi­lir; bu du­rum özel­lik­le, bir­lik­te al­kolalın­dı­ğın­da söz ko­nu­su­dur.

Yan E.:Bu­lan­tı,is­hal, kus­ma, sin­di­rim bo­zuk­luk­la­rı, ab­do­mi­nal ağ­rı, gaz, iş­tah­sız­lık,baş dön­me­si, baş ağ­rı­sı, yor­gun­luk, aji­tas­yon, tit­re­me, dö­kün­tü, ka­şın­tıve ilaç ate­şi gi­bi de­ri re­ak­si­yon­la­rı, pe­te­şi, he­mo­ra­jik bül vevas­kü­ler tu­tul­ma­yı gös­te­ren (vas­kü­lit) ka­buk­lu pa­pül­ler, Eryt­he­mano­do­sum, Eryt­he­­ma ex­su­da­ti­vum mul­ti­for­me (mi­nör), Ste­vens-John­sonsend­ro­mu, Lyell send­ro­mu, in­ters­tis­yel nef­rit, he­pa­tit, ta­şi­kar­di,ek­lem ağ­rı­la­rı, ek­lem­de şiş­me­ler, eo­zi­no­fi­li, lö­ko­si­to­pe­ni,gra­nü­lo­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni, ane­mi gö­rü­lebilir. En­der du­rum­lar­daaşırı duyarlılık re­ak­si­yon­ları ilk sip­rof­lok­sa­sin uy­gu­la­ma­sın­da gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Sip­rof­lok­sa­sinve te­ofi­li­nin bir­lik­te kul­la­nı­mı, te­ofi­li­ne bağ­lı yan et­ki­leriartırabilir. Sip­rof­lok­sa­sin ve sik­los­po­rin bir­lik­te ve­ril­di­ğin­de,se­rum kre­ati­nin kon­sant­ras­yo­nu­nun ge­çi­ci ola­rak yük­sel­di­ği göz­len­miş­tir.Sip­rof­lok­sa­sinve var­fa­ri­nin bir­lik­te ve­ril­me­si, var­fa­ri­nin et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.Sip­rof­lok­sa­sin ve gli­benk­la­mi­din bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı, gli­benk­la­mi­dinet­ki­si­ni ar­tı­rıp hi­pog­li­se­mi­ye yol aça­bi­lir. Pro­be­ne­sid, sip­rof­lok­sa­si­ninre­nal eksk­res­yo­nu­nu et­ki­le­ye­bi­le­ce­ğin­den, se­rum kon­sant­ras­yo­nun­daar­tı­şa ne­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi:Ciproxin IV Enfüzyon: Ye­tiş­kin­ler için gün­lük doz, IV yol­dan, akut, komp­li­kas­yon­suzüri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rın­da 2x100 mg; ka­dın­lar­da (me­no­poz ön­ce­si)sis­tit­te tek doz 100 mg; ge­ni­tal böl­ge dı­şın­da­ki go­no­re­de 2x100 mg;akut, komp­li­kas­yon­suz go­no­re­de tek doz 100 mg; komp­li­kas­yon­lu üri­nersis­tem en­fek­si­yon­la­rın­da ve en­fek­si­yöz di­ya­re­de 2x200 mg; so­lu­numsis­te­mi en­fek­si­yon­la­rın­da ve di­ğer en­fek­si­yon­lar­da 2x200-400 mg,özel­lik­le ağır ve ya­şam­sal teh­li­ke söz ko­nu­su olan en­fek­si­yon­lar­da,ör­ne­ğin; strep­to­kok­kal pnö­mo­ni, kis­tik fib­roz­da tek­rar­la­yan en­fek­si­yon­lar,ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rı, sep­ti­se­mi ve pe­ri­to­nit­te, özel­lik­le,psö­do­mo­nas, sta­fi­lo­kok ve­ya strep­to­kok­la­rın var­lı­ğın­da 3x400 mg.Ya­şı iler­le­miş has­ta­la­ra, has­ta­lı­ğın şid­de­ti ve kre­ati­nin kli­ren­sigöz önü­ne alı­na­rak ola­bil­di­ğin­ce dü­şük doz­lar uy­gu­lan­ma­lı­dır. Te­da­visü­re­si has­ta­lı­ğın cid­di­ye­ti­ne, kli­nik sey­ri­ne ve mik­ro­bi­yo­lo­jikso­nuç­la­ra bağ­lı­dır. Esa­sen, te­da­vi­ye ate­şin düş­me­si ve­ya kli­niksemp­tom­la­rın kay­bol­ma­sın­dan son­ra 3 gün da­ha de­vam edil­me­li­dir. Or­ta­la­mate­da­vi sü­re­le­ri, akut komp­li­kas­yon­suz go­no­re ve sis­tit için 1 gün;böb­rek, id­rar yol­la­rı ve ka­rın içi en­fek­si­yon­lar­da 7 gü­ne ka­dar; im­münsis­te­mi za­yıf­la­mış has­ta­lar­da tüm nöt­ro­pe­nik dö­nem; os­te­om­ye­lit­temak­si­mum 2 ay ve di­ğer en­fek­si­yon­lar­da 7-14 gün­dür. Chlamy­dia ve geç komp­li­kas­yon ris­kin­denötü­rü strep­to­kok en­fek­si­yon­la­rın­da te­da­vi en az 10 gün sür­me­li­dir.IV ola­rak baş­la­nan te­da­vi­ye da­ha son­ra oral ola­rak de­vam edi­le­bi­lir.Uy­gu­la­maŞek­li:Cip­ro­xin IV en­füz­yon ile 60 da­ki­ka­lık birsü­re­de uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ge­niş bir ve­ne ya­vaş en­füz­yon, has­ta­nın ra­hat­sız­lı­ğı­nımi­ni­mi­ze eder ve ve­nöz ir­ri­tas­yon ris­ki­ni azal­tır. En­füz­yon so­lüs­yo­nudoğ­ru­dan ve­ya se­rum fiz­yo­lo­jik, rin­ger ve lak­tat­lı rin­ger, %5 ve%10’luk glu­koz, %10 fruk­toz, ‰225 sod­yum klo­rür ve­ya ‰45 sod­yum klo­rüriçe­ren %5’lik glu­koz so­lüs­yon­la­rıy­la ka­rış­tı­rı­la­rak ve­ri­le­bi­lir. CiproxinFilm Tab­let: Akutkomp­li­kas­yon­suz üri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rın­da gün­de 1-2x250 mg,ka­dın­lar­da (me­no­poz ön­ce­si) sis­tit­te ve akut, komp­li­kas­yon­suz go­no­re­detek doz 2x250 mg, ge­ni­tal böl­ge dı­şın­da­ki go­no­re­de tek doz 250 mg ve­ya2x125 mg. Komp­li­ke id­rar yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rın­da (cid­di­ye­ti­nebağ­lı o­la­rak) gün­de 2x250-500 mg. So­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rın­dagün­de 2x250-500 mg. En­fek­si­yöz di­ya­re­de gün­de 1-2x500 mg. Di­ğer en­fek­si­yon­lar­dagün­de 2x500 mg. Özel­lik­le ağır ve ya­şam­sal teh­li­ke söz ko­nu­su olan en­fek­si­yon­lar­da,ör­ne­ğin; strep­to­ko­kal pnö­mo­ni, kis­tik fib­roz­da tek­rar­la­yan en­fek­si­yon­lar,ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rı, sep­ti­se­mi, pe­ri­to­nit, özel­lik­le,psö­do­mo­nas, sta­fi­lo­kok ve­ya strep­to­kok­la­rın var­lı­ğın­da IV te­da­viuy­gu­lan­ma­yan has­ta­lar­da o­ral gün­lük te­da­vi do­zu­nun 2x750 mg’ye yük­sel­til­me­sige­re­kir. Chlamy­di­a’la­rın ne­den ol­du­ğu ü­ri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rın­dagün­lük o­ral doz, ge­rek­ti­ğin­de 2x750 mg’ye çı­kar­tıl­ma­lı­dır. Ciproxin XRModifiye Salım Tableti: Günde tek doz 500 veya 1000 mg uygulanır.

Ciproxin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki