TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Nisan 2024, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Depset KapsülEczacıbaşı

F­lu­o­kse­ti­n HCI

Ambalaj: 20 mgx16 kapsül.

Eşdeğeri:Dep­reksKap­sül: 20 mgx16 kapsül (TriPharma); Flo­rakKap­sül: 20 mgx16 kapsül (De­va); Ful­sacKap­sül: 20 mgx16 kapsül (Bi­ofar­ma); Lok­se­tinKap­sül: 20 mgx16 kapsül (No­bel); Pro­zacKap­sül: 20 mgx16 kapsül (Lilly); Se­ro­nilKap­sül: 20 mgx16 kapsül (Drog­san).

End.:Dep­res­yonve bu­na eş­lik ede­n ank­si­ye­te­nin, ay­rı­ca bu­li­mia nevro­za ve ob­se­sif-kom­pul­sifhas­ta­lık te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Flu­ok­se­ti­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Flu­ok­se­tin te­da­vi­si sı­ra­sın­da eti­yo­lo­ji­si bi­lin­me­yende­ri dö­kün­tü­sü ge­liş­ti­ği tak­dir­de ila­cın kul­la­nı­mı dur­du­rul­ma­lı­dır.Flu­ok­se­tin ile te­da­vi edi­len has­ta­la­rın %10-15’in­de ank­si­ye­te, si­nir­li­likve uy­ku­suz­luk gö­rül­müş ve has­ta­la­rın %5 ka­da­rı bu ad­vers et­ki­lerne­de­niy­le te­da­vi­yi ya­rı­da kes­miş­tir. Şid­det­li böb­rek yet­mez­li­ğiolan has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir. Bir MAO in­hi­bi­tö­rü­nün kul­la­nı­mı­nason ve­ril­dik­ten son­ra flu­ok­se­tin te­da­vi­si­ne baş­la­na­ca­ğı za­man,ara­dan en az 14 gün geç­miş ol­ma­sı ge­re­kir. Da­ha gü­ven­li baş­ka bir se­çe­nekvar­sa ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­le­re ve­ril­me­me­li­dir.Her­han­gi bir psi­ko­ak­tif ila­cın, mu­ha­ke­me ye­te­ne­ği­ni ve be­ce­ri­le­riolum­suz yön­de et­ki­le­ye­bi­le­ce­ği ko­nu­sun­da has­ta­lar uya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tı,di­ya­re, ağız ku­ru­ma­sı, iş­tah kay­bı, dis­pep­si, kus­ma; baş ağ­rı­sı, si­nir­li­lik,uy­ku­suz­luk, uyu­şuk­luk, ank­si­ye­te, tre­mor, göz ka­rar­ma­sı, yor­gun­luk,li­bi­do azal­ma­sı, kon­vül­si­yon­lar görülebilir. Hi­po­ma­ni ya da ma­ni degö­rül­müş­tür. Dis­ki­ne­zi, ha­re­ket bo­zuk­luk­la­rı ve nö­ro­lep­tik ha­bissend­rom-ben­ze­ri olay­lar bil­di­ril­miş­tir. Fa­ren­jit, disp­ne, de­ri dö­kün­tü­süve/ve­ya ür­ti­ker, aşı­rı ter­le­me, se­rum has­ta­lı­ğı ve ana­fi­lak­to­idre­ak­si­yon­lar­dan söz edil­miş­tir. Ge­nel­lik­le re­ver­sibl ka­rak­ter ta­şı­yansaç dö­kül­me­si bil­di­ril­miş­tir. Cin­sel fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu da (or­gazmge­cik­me­si ya da in­hi­bis­yo­nu) bildirilmiştir.

Etkileş.:Lit­yu­muflu­ok­se­tin­le bir­lik­te kul­la­nan has­ta­lar­da lityum tok­si­si­te­si bil­di­ril­miş­tir.Fle­ka­inid, en­ka­inid, vinb­las­tin, kar­ba­ma­ze­pin ve tri­sik­lik an­ti­dep­re­sangi­bi ilaç­lar­la bir­lik­te flu­ok­se­tin kul­la­nı­la­ca­ğı za­man, bu ilaç­la­raen dü­şük do­zaj­da baş­lan­ma­lı ya da ilaç­la­rın doz­la­rı müm­kün olan endü­şük mik­ta­ra in­di­ril­me­li­dir. Trip­to­fan ile bir­lik­te flu­ok­se­tinkul­­la­nan az sa­yı­da has­ta­da aji­tas­yon, hu­zur­suz­luk ve gast­ro­in­tes­ti­nalsemp­tom­lar bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Aç ya da tok karnına alınabilir. Etkisi 4 hafta ya dadaha uzun bir tedaviden sonra ortaya çıkabilir. Depresyon: Önerilen başlangıç dozu, günde bir kez20 mg’dir. Bazı hastalarda doz günde 80 mg’ye kadar yükseltilmesine rağmen,genellikle günde 20 mg yeterlidir. 20 mg’yi aşan dozlar sabahları tek dozolarak ya da ikiye bölünerek (sabah ve öğle) uygulanabilir. Günde 80 mgaşılmamalıdır. Obsesif kompulsif bozukluk: Önerilen başlangıç dozu, günde birkez 20 mg’dir. Yeterli klinik yanıt elde edilmezse, birkaç hafta sonra dozyükseltilebilir. Önerilen doz günde 20-60 mg’dir. 20 mg’yi aşan doz­larsabahları tek doz olarak ya da ikiye bö­lü­nerek (sabah ve öğle) uygulanabilir.Günde 80 mg aşılmamalıdır. Bulimia nervoza: Önerilen doz, sabahları bir kerede alınmak üzere 60mg’dir. Bazı hastalarda, dozun bir kaç gün içinde yükseltilerek bu dozaulaşılması gerekebilir. Günde 60 mg’den yüksek dozlar araştırılmamıştır. Premenstrual disforikbozukluk: Günde birkez 20 mg önerilir.

Depset adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki