TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Der­mo-Trosyd De­ri Kre­miPfi­zer

Ti­o­ko­na­zol 10 mg/g

Ambalaj: 20 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:Dermo-RestKrem: 10 mg/gx20 g (Eczacıbaşı); TiocanKrem: 10 mg/gx20 g (Toprak); TiocellKrem: 10 mg/gx20 g (Sanovel).

Der­mo-Trosyd Tır­nak So­lüs­yo­nu

Ti­o­ko­na­zol 280mg/mL

Ambalaj: 5 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:Dermo-RestTırnak Solüsyonu: 280mg/mLx5 mL (Eczacıbaşı); Tiocell Tırnak Solüsyonu: 280 mg/mLx5 mL(Sanovel).

End.:Du­ya­rlıman­tar­la­rın (der­ma­to­fit ve ma­ya­la­rın) ne­den ol­du­ğu de­ri en­fek­si­yon­la­rı­nın,bu ara­da Can­di­da’­ya bağ­lı ya da Can­di­daile komp­li­ke ço­cuk be­zi pi­şik­le­ri­nin te­da­vi­sin­de,ay­rı­ca du­yar­lı gram-po­zi­tif bak­te­ri­ler­le komp­li­ke ol­muş ol­gu­lar­daen­di­ke­dir. Ti­nea pe­dis, ti­nea kru­ris, ti­nea kor­po­ris ve ti­nea un­gu­iumgi­bi en­fek­si­yon­lar ti­oko­na­zol te­da­vi­si­ne iyi ya­nıt ve­rir­ler.

Kontr.E.:Daha önceimidazol grubu antifungal ajanlara karşı aşırı duyarlık göstermiş kişilerdekontr­en­di­kedir.

Uyar.: Kan­di­da­ya bağ­lı ya da kan­di­da ile komp­li­ke ço­cukbe­zi pi­şik­le­ri­nin te­da­vi­si do­zaj ayar­la­ma­sı ge­rek­ti­rir. Ge­belikte,hekimin kanaatince potansiyel yararları fetusa olası risklerinden fazla isekullanılmalıdır. Tioko­na­zolün insan sütü ile atılıp atılmadığı bilinme­diğinden,tioko­na­zol uygulaması sırasında emzirmeye ara verilmelidir.

Yan E.: Ba­zı has­ta­lar­da lo­kal ir­ri­tas­yonsemp­tom­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Bun­lar ge­nel­lik­le te­da­vi­nin ilk haf­ta­sın­dagö­rü­lür ve ge­çi­ci­dir­ler. Du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı mey­da­na ge­lir­sete­da­vi ke­sil­me­lidir.

Doz Önerisi:Dermo-TrosydKrem: Sa­bah ve/ve­ya ak­şam gün­de bir ve­ya iki kere,has­ta­lık­lı de­ri ala­nı­na ve bu­nun et­ra­fı­na ha­fif­çe ma­saj ya­par gi­bisü­rül­me­li­dir. In­tert­ri­go­lu böl­ge­ler­de ma­se­ras­yo­nu ön­le­mek içinkrem az mik­tar­da ve iyi­ce ye­di­re­rek sü­rül­me­li­dir. En­fek­si­yo­na ne­denolan or­ga­niz­ma­nın cin­si­ne ve en­fek­si­yo­nun ye­ri­ne bağ­lı ola­rak iyi­leş­meiçin ge­rek­li te­da­vi sü­re­si has­ta­dan has­ta­ya de­ği­şir. 7 gün­lük te­da­vipi­ti­ri­ya­zis ver­si­ko­lor­lu has­ta­la­rın bü­yük bir kıs­mın­da ye­ter­li­dir,fa­kat şid­det­li ti­nea pe­dis­te, özel­lik­le kro­nik hi­per­ke­ra­to­tik tip­le­rin­de6 haf­ta­ya ka­dar sü­ren te­da­vi ge­re­ke­bi­lir. Di­ğer böl­ge­ler­de­ki der­ma­to­fiten­fek­si­yon­lar, kan­di­di­ya­zis ve erit­ras­ma­da ge­re­ken te­da­vi sü­re­sige­nel­lik­le 2-4 haf­ta­dır.Dermo-TrosydTırnak Solüsyonu: En­fek­te tır­nak ve tır­nak çev­re­sin­de­kitır­nak kıv­rı­mı­na gün­de 2 ke­re uy­gu­lan­ma­lı­dır. Tır­nak en­fek­si­yon­la­rı için ge­rek­lite­da­vi sü­re­si 6 ay­dır. An­cak 12 aya ka­dar uza­tı­la­bi­lir.

DermoTrosyd adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki