TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Di­a­zem Am­pul IM/IVDe­va

Di­a­ze­pam

Ambalaj: 10 mg/2 mLx10 ampul.

Di­a­zem Kap­sül

Di­a­ze­pam

Ambalaj: 2 mgx25 kap­sül ::5 mgx25 kap­sül ::10 mgx25kapsül.

Eşdeğeri:Lizan Kapsül: 2 mgx25 kapsül, 5 mgx25 kapsül (Nobel).

End.:En önem­lien­di­kas­yo­nu ank­si­ye­te has­ta­lı­kla­rıy­la ank­­­si­ye­te­ye bağ­lı semp­tom­la­rınkı­sa sü­re­li te­da­vi­le­ri­dir. Akut al­kol yok­sun­luğu­na bağ­lı akut aji­tas­yon,tre­mor, akut de­li­ri­um tre­mens ve hal­lü­si­nas­yon­lar­da kul­la­nı­lır. Di­aze­pam,lo­kal pa­to­lo­jik ne­den­le­re bağ­lı (maf­sal ve kas enf­la­mas­yon ve­yatrav­ma­la­rı) is­ke­let kas spazm­la­rı, üst mo­tor nö­ron has­ta­lık­la­rı(se­reb­ral felç ve pa­rap­le­ji­ler) ate­toz, stiff-man send­ro­mu gi­bi du­rum­lar­dave çe­şit­li kon­vül­zif has­ta­lık­lar­da te­da­vi ama­cıy­la kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Di­aze­pa­makar­şı aşı­rı du­yar­lığı bi­li­nen­ler­e ve kli­nik de­ne­yim ye­ter­siz­liğine­de­niy­le 6 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­la­ra ve­ril­me­me­li­dir. Ay­rı­ca dar açı­lı glo­kom, mi­yas­te­niagra­vis ve dep­re­sif du­rum­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Di­aze­pam alan has­ta­lar, teh­li­ke­live dik­kat is­te­yen araç ve ge­reç kul­la­nım­la­rın­da dik­kat­li ol­ma­la­rıko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır. An­ti­kon­vül­zif te­da­vi gö­ren­ler­de yar­dım­cıola­rak di­aze­pam kul­la­nı­mı­nın ani ola­rak ke­sil­me­si, nö­bet­le­rin sık­lığı­nıve şid­de­ti­ni ar­tı­ra­bi­lir. Al­kol ve diğer alış­kan­lık ya­pan mad­de­le­rebağ­ım­lı ve eği­lim­li olan­la­rın di­aze­pam alır­ken çok ya­kın­dan iz­len­me­le­rige­re­kir. Kul­la­nı­mı zo­run­lu ol­ma­yan bu tür ilaç­lar­dan ge­be­lik sü­re­sin­ceka­çı­nıl­ma­lı­dır. Di­aze­pam ve me­ta­bo­lit­le­ri an­ne sü­tü­ne geç­tiğin­denem­zir­me dö­ne­min­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Al­kol­le kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:En çok gö­rü­lenyan et­ki­ler uyuk­la­ma, bit­kin­lik ve atak­si­dir. Da­ha sey­rek ola­rak kon­füz­yon,kons­ti­pas­yon, dep­res­yon, dip­lo­pi, di­sart­ri, baş ağ­rı­sı, hi­po­tan­si­yon,sa­rı­lık, li­bi­do deği­şik­lik­le­ri, bu­lan­tı, de­ri dö­kün­tü­le­ri, ko­nuş­mabo­zuk­luk­la­rı, üri­ner re­tan­si­yon, ver­ti­go, gör­me bo­zuk­luk­la­rı sa­yı­la­bi­lir.Ay­rı­ca pa­ra­dok­sik ola­rak ank­si­ye­te, hal­lü­si­nas­yon, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı,sal­dır­gan­lık olu­şa­bi­lir.

Etkileş.:Diğer sant­ralet­ki­li ilaç­lar­la (psi­kot­ro­pik ajan­lar, hip­no­tik­ler, ba­zı anal­je­zik­ler,anes­te­zik­ler, hat­ta an­ti­his­ta­mi­nik­ler gi­bi) ve de al­kol­le bir­lik­tekul­la­nı­mı kar­şı­lık­lı ola­rak po­tan­si­ya­li­zas­yo­na ne­den olur ve veba­zı is­ten­me­yen et­ki­ler or­ta­ya çı­kar. Si­me­ti­din ve omep­ra­zo­lünben­zo­di­ya­ze­pin kli­ren­si­ni dü­şür­düğü ve et­ki­le­ri­ni po­tan­si­ye­li­zeede­bi­le­ceği, ri­fam­pi­sin gi­bi he­pa­tik en­zim­le­ri in­dük­le­yen mad­de­le­rini­se ben­zo­di­ya­ze­pin kli­ren­si­ni ar­tır­dığı gös­te­ril­miş­tir. Di­sül­fi­ramda di­aze­pa­mın et­ki­si­ni po­tan­si­ye­li­ze eder ve uza­tır. Di­aze­pam me­ta­bo­liz­ma­sısi­ga­ra ve te­ofi­lin­le hız­la­nır. Te­ofi­lin, dü­şük doz­lar­da di­aze­pa­mınse­da­tif et­ki­si­ni ter­si­ne çe­vi­rir. Di­aze­pam, ka­ra­ciğer­de me­ta­bo­li­zeolan diğer ilaç­lar­la et­ki­le­şe­bi­lir, on­la­rı in­hi­be (le­vo­do­pa) ve­yapo­tan­si­ye­li­ze (kas gev­şe­ti­ci­ler) eder. Na­dir du­rum­lar­da fe­ni­to­inme­ta­bo­liz­ma­sı­nı in­hi­be ede­rek et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Fe­no­bar­bi­talve fe­ni­to­in de di­aze­pam me­ta­bo­liz­ma­sı­nı hız­lan­dı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi:DiazemAmpul: Eriş­kin­ler­de or­ta de­re­ce­de psi­ko­nö­ro­tikre­ak­si­yon­lar­da 2-5 mg IM ve­ya IV ola­rak ve­ri­lir. İle­ri de­re­ce­de psi­ko­nö­ro­tikre­ak­si­yon­lar­da IM ve­ya IV ola­rak 5-10 mg. Bu doz ge­re­kir­se 3-4 sa­at­tebir tek­rar­la­nır. Al­kol abs­ti­nan­sı send­ro­mun­da IM ve­ya IV yol­dan10 mg. Bu doz ge­re­kir­se3-4 sa­at­te bir tek­rar­la­na­bi­lir. Kas spazm­la­rı­nı gi­der­mek için, ön­ce5-10 mg IM ve­ya IV ola­rak ve­ri­lir ve bu doz, ge­re­kir­se 3-4 sa­at­te birtek­rar­la­na­bi­lir. Te­ta­noz­da da­ha yük­sek doz­lar ge­re­ke­bi­lir. En­dos­ko­pikiş­lem­ler­den ön­ce ge­nel­lik­le 10 mg ye­ter­li olur, an­cak bir­lik­te nar­ko­tikilaç­lar kul­la­nıl­mı­yor­sa bu doz 20 mg’ye ka­dar ar­tı­rı­la­bi­lir. Sta­tusepi­lep­ti­kus ve nük­se­den ağır kon­vül­sif nö­bet­ler­de IV uy­gu­la­ma ter­cihedi­lir, an­cak bu ola­nak­lı değil­se IM yol­dan da uy­gu­la­na­bi­lir. IV uy­gu­la­ma çok ya­vaş ola­rak ya­pıl­ma­lı­dır.Baş­lan­gıç­ta 5-10 mg ve­ri­lir. Bu doz ge­reğin­de 10-15 da­ki­ka­da bir tek­rar­la­na­bi­liran­cak ve­ri­len top­lam doz 30 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır. Pre­ope­ra­tif me­di­kas­yon­da,ame­li­yat­tan 30 da­ki­ka ön­ce IM ve­ya IV ola­rak 5-15 mg ve­ri­lir. Te­ta­noz­da,2-5 yaş ara­sın­da­ki ço­cuk­la­ra 1-2 mg, 5 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­la­ra5-10 mg IM ve­ya IV (3 da­ki­ka­lık bir sü­re­de ve­ril­me­li­dir) ola­rak ve­ri­lir.Sta­tus epi­lep­ti­kus ve nük­se­den ağır kon­vül­sif nö­bet­ler­de, 2-5 yaşara­sın­da­ki ço­cuk­la­ra 2-5 da­ki­ka­da bir 0.2-0.5 mg (top­lam doz 5 mg’yiaş­ma­ma­lı­dır), 5 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­la­ra her 2-5 da­ki­ka­da bir 1 mg(top­lam doz 10 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır) ve­ri­lir, ge­rek­tiğ­inde te­da­vi 2-4sa­at­te bir tek­rar­la­nır. Diazem Kapsül: Ank­si­yo­li­tik ola­rak oral yol­dangün­de 2 ve­ya 4 kez 2-10 mg; se­da­tif hip­no­tik-akut al­kol yok­sun­luğun­da,oral ola­rak ilk 24 sa­at­te 2 ve­ya 4 kez 10 mg, da­ha son­ra ge­re­kir­se dozgün­de 2 ve­ya 4 kez 5 mg’ye dü­şü­rü­le­bi­lir.

Diazem adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki