TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Li­zan Kap­sül   No­bel

Di­a­ze­pam

Ambalaj:2 mgx25 kap­sül :: 5 mgx25 kapsül.

Eşdeğeri:DiazemKapsül: 2 mgx25 kapsül, 5 mgx25kapsül (Deva).

End.:En önem­lien­di­kas­yo­nu ank­si­ye­te has­ta­lı­kla­rıy­la ank­­­si­ye­te­ye bağ­lı semp­tom­la­rınkı­sa sü­re­li te­da­vi­le­ri­dir. Akut al­kol yok­sun­luğu­na bağ­lı akut aji­tas­yon,tre­mor, akut de­li­ri­um tre­mens ve hal­lü­si­nas­yon­lar­da kul­la­nı­lır.Di­aze­pam, lo­kal pa­to­lo­jik ne­den­le­re bağ­lı (maf­sal ve kas enf­la­mas­yonve­ya trav­ma­la­rı) is­ke­let kas spazm­la­rı, üst mo­tor nö­ron has­ta­lık­la­rı(se­reb­ral felç ve pa­rap­le­ji­ler) ate­toz, stiff-man send­ro­mu gi­bi du­rum­lar­dave çe­şit­li kon­vül­zif has­ta­lık­lar­da te­da­vi ama­cıy­la kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Di­aze­pa­makar­şı aşı­rı du­yar­lığı bi­li­nen­ler­e ve kli­nik de­ne­yim ye­ter­siz­liğine­de­niy­le 6 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­la­ra ve­ril­me­me­li­dir. Ay­rı­ca dar açı­lı glo­kom, mi­yas­te­niagra­vis ve dep­re­sif du­rum­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Di­aze­pam alan has­ta­lar, teh­li­ke­live dik­kat is­te­yen araç ve ge­reç kul­la­nım­la­rın­da dik­kat­li ol­ma­la­rıko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır. An­ti­kon­vül­zif te­da­vi gö­ren­ler­de yar­dım­cıola­rak di­aze­pam kul­la­nı­mı­nın ani ola­rak ke­sil­me­si, nö­bet­le­rin sık­lığı­nıve şid­de­ti­ni ar­tı­ra­bi­lir. Al­kol ve diğer alış­kan­lık ya­pan mad­de­le­rebağ­ım­lı ve eği­lim­li olan­la­rın di­aze­pam alır­ken çok ya­kın­dan iz­len­me­le­rige­re­kir. Kul­la­nı­mı zo­run­lu ol­ma­yan bu tür ilaç­lar­dan ge­be­lik sü­re­sin­ceka­çı­nıl­ma­lı­dır. Di­aze­pam ve me­ta­bo­lit­le­ri an­ne sü­tü­ne geç­tiğin­denem­zir­me dö­ne­min­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Al­kol­le kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:En çok gö­rü­lenyan et­ki­ler uyuk­la­ma, bit­kin­lik ve atak­si­dir. Da­ha sey­rek ola­rak kon­füz­yon,kons­ti­pas­yon, dep­res­yon, dip­lo­pi, di­sart­ri, baş ağ­rı­sı, hi­po­tan­si­yon,sa­rı­lık, li­bi­do deği­şik­lik­le­ri, bu­lan­tı, de­ri dö­kün­tü­le­ri, ko­nuş­mabo­zuk­luk­la­rı, üri­ner re­tan­si­yon, ver­ti­go, gör­me bo­zuk­luk­la­rı sa­yı­la­bi­lir.Ay­rı­ca pa­ra­dok­sik ola­rak ank­si­ye­te, hal­lü­si­nas­yon, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı,sal­dır­gan­lık olu­şa­bi­lir.

Etkileş.: Diğer sant­ral et­ki­li ilaç­lar­la(psi­kot­ro­pik ajan­lar, hip­no­tik­ler, ba­zı anal­je­zik­ler, anes­te­zik­ler,hat­ta an­ti­his­ta­mi­nik­ler gi­bi) ve de al­kol­le bir­lik­te kul­la­nı­mıkar­şı­lık­lı ola­rak po­tan­si­ya­li­zas­yo­na ne­den olur ve ve ba­zı is­ten­me­yenet­ki­ler or­ta­ya çı­kar. Si­me­ti­din ve omep­ra­zo­lün ben­zo­di­ya­ze­pinkli­ren­si­ni dü­şür­düğü ve et­ki­le­ri­ni po­tan­si­ye­li­ze ede­bi­le­ceği,ri­fam­pi­sin gi­bi he­pa­tik en­zim­le­ri in­dük­le­yen mad­de­le­rin i­se ben­zo­di­ya­ze­pinkli­ren­si­ni ar­tır­dığı gös­te­ril­miş­tir. Di­sül­fi­ram da di­aze­pa­mın et­ki­si­nipo­tan­si­ye­li­ze eder ve uza­tır. Di­aze­pam me­ta­bo­liz­ma­sı si­ga­ra vete­ofi­lin­le hız­la­nır. Te­ofi­lin, dü­şük doz­lar­da di­aze­pa­mın se­da­tifet­ki­si­ni ter­si­ne çe­vi­rir. Di­aze­pam, ka­ra­ciğer­de me­ta­bo­li­ze olandiğer ilaç­lar­la et­ki­le­şe­bi­lir, on­la­rı in­hi­be (le­vo­do­pa) ve­ya po­tan­si­ye­li­ze(kas gev­şe­ti­ci­ler) eder. Na­dir du­rum­lar­da fe­ni­to­in me­ta­bo­liz­ma­sı­nıin­hi­be ede­rek et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Fe­no­bar­bi­tal ve fe­ni­to­inde di­aze­pam me­ta­bo­liz­ma­sı­nı hız­lan­dı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Ank­si­yo­li­tik ola­rak gün­de2-4x2-10 mg; se­da­tif hip­no­tik ve al­kol yok­sun­luğun­da ilk doz 2-4x10 mgve sü­rek doz ola­rak 2-4x5 mg uy­gu­la­nır. 6 ay­dan bü­yük ço­cuk­lar­da 40-200µg/kg he­sa­bıy­la ve­ri­lir.

Lizan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki