TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Flagyl Oral Süs­pan­si­yon    Eczacıbaşı

Met­ro­ni­da­zo­l

Ambalaj: 125 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Flagyl Tab­let

Met­ro­ni­da­zol

Ambalaj: 500 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:NidazolFilm Tablet: 500 mgx20tablet (İ.E.Ulagay).

End.:Tric­ho­mo­nasva­gi­na­lis’e bağ­lı üret­rit ve va­ji­nit,gi­ar­di­ya­zis ve ana­erob bak­te­ri en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­de;ana­erob bak­te­ri en­fek­si­yo­nu ola­sı­lı­ğı­nı ön­le­mek için, yük­sek riskta­şı­yan (vü­cu­dun sa­vun­ma di­ren­ci dü­şük ya da bas­kı­da bu­lu­nan, uzunsü­re­li re­ani­mas­yon­da tu­tul­muş, mü­ker­rer ame­li­yat ge­çir­miş, de­ği­şikan­ti­bi­yo­tik te­da­vi­le­ri gör­müş) has­ta­lar­da endikedir.

Kontr.E.:İmi­da­zoltü­rev­le­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Uzun sü­re­li kul­la­nı­mın­da oral, va­ji­nal ve­ya in­tes­ti­nalkan­di­di­yaz olu­şa­bi­lir. İle­ri ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­dauy­gu­la­nan doz azal­tıl­ma­lı­dır. Di­sül­fi­ram ti­pi bir re­ak­si­yo­na yolaç­ma­mak için met­ro­ni­da­zol te­da­vi­si sı­ra­sın­da has­ta­la­ra ke­sin­lik­leal­kol­lü iç­ki al­ma­ma­la­rı söy­len­me­li­dir. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren ka­dın­lar­dake­sin ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Baş ağ­rı­sı,mi­de-ba­ğır­sak ka­na­lı­nın ir­ri­tas­yo­nu­na bağ­lı bu­lan­tı, kus­ma, iş­tah­sız­lık,is­hal ve ağız­da me­ta­lik tat his­si gö­rü­le­bi­lir. Da­ha az ola­rak başdön­me­si, dö­kün­tü ve id­rar ren­gi­nin ko­yu­laş­ma­sı gö­rü­le­bi­lir. Sto­ma­tit,kan­di­di­yaz, ge­ri­ye dö­nü­şüm­lü lö­ko­pe­ni ve du­yu­sal pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­tigi­bi da­ha cid­di yan et­ki­ler ol­duk­ça en­der ve da­ha çok uzun sü­re­li veyük­sek doz­lar­da kul­la­nım du­ru­mun­da gö­rü­lür.

Etkileş.:Met­ro­ni­da­zolte­da­vi­si sı­ra­sın­da var­fa­rin te­da­vi­si­nin kli­nik et­kin­li­ği ar­ta­bi­lir.Ay­rı­ca bir­lik­te uy­gu­la­nan di­ğer ku­ma­rin tü­re­vi an­ti­ko­agü­lanilaç doz­la­rın­da da dik­kat ge­re­kir. Bir­lik­te al­kol­lü iç­ki alın­ma­sıdu­ru­mun­da ka­rın ağ­rı­sı, kus­ma, yüz­de kı­zar­ma ve baş ağ­rı­sı gi­biyan et­ki­ler olu­şa­bi­lir.

Doz Önerisi: Gi­ar­di­a­zis te­da­vi­sin­de eriş­kin­ler için gün­lük0.75-1 g, 2-5 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da 250 mg, 5-10 gün sü­rey­le uy­gu­la­nır.Tric­ho­mo­nasva­gi­na­li­s’ebağ­lı üret­rit ve va­ji­nit te­da­vi­sin­de 2x250 mg’lik gün­lük doz 7-10 günsü­rey­le uy­gu­la­nır. Ana­erob mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın ne­den ol­du­ğu en­fek­si­yon­la­rınte­da­vi­si­n­de eriş­kin­ler­de 3x500 mg ve ço­cuk­lar­da 30-40 mg/kg, gün­lükdoz­lar 7-10 gün sü­rey­le uy­gu­la­nır. Pos­to­pe­ra­tif ana­e­rob pro­fi­lak­si­sin­deeriş­kin­ler için ope­ras­yon­dan 12 sa­at ön­ce 500 mg ve ope­ras­yon­dan son­ra3 gün bo­yun­ca 2x500 mg ve ço­cuk­lar­da ay­nı şe­kil­de 20x30 mg/kg uyg­lu­a­nır.

Flagyl adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki