TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Gribex Hot Toz    Nobel

Parasetamol 500 mg,klorfeniramin maleat 4 mg, psödoefedrin HCI 60 mg

Ambalaj: 12 tek kullanımlık poşet.

Eşdeğeri:TylolHot Poşet: 12 poşet (Nobel).

Gribex Hot-D Toz

Parasetamol 500 mg, klorfeniraminmaleat 4 mg, psödoefedrin HCI 60 mg

Ambalaj: 12 tek kullanımlık poşet.

Eşdeğeri:TylolHot D Poşet: 12 poşet(Nobel).

Gribex Hot Pediatrik Toz

Parasetamol 250 mg,klorfeniramin maleat 2 mg, psödoefedrin HCI 30 mg

Ambalaj: 12 tek kullanımlık poşet.

Eşdeğeri:TylolHot Pediatrik Poşet: 12 poşet(Nobel).

End.:Grip veso­ğuk al­gın­lı­ğı ve di­ğer üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı­na bağ­lıvü­cut kır­gın­lı­ğı, baş ağ­rı­sı, bu­run akın­tı­sı, bu­run tı­ka­nık­lı­ğı,hap­şır­ma, ağ­rı ve ateş gi­bi semp­tom­la­rın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şıaşı­rı du­yar­lık hal­le­rin­de, ağır ka­ra­ci­ğer, böb­rek ve kalp has­ta­lı­ğıolan­lar­da, ön­ce­ki haf­ta için­de MAO in­hi­bi­tö­rü ilaç al­mış ve­ya al­ma­yade­vam eden has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Te­da­vi sı­ra­sın­da uyu­şuk­luk gö­rü­le­bi­lir. Bu ne­den­le has­ta­lar­da araç ve ma­ki­nekul­lan­ma gi­bi dik­kat ge­rek­ti­ren iş­le­ri et­ki­le­ye­bi­le­ce­ği unu­tul­ma­ma­lı­dır.Te­da­vi sı­ra­sın­da al­kol alı­mı, sö­zü edi­len bu et­ki­yi ar­tı­ra­bi­le­ce­ğin­den,al­kol kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren ka­dın­lar­da çok ge­rek­me­dik­çekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Na­di­ren ür­ti­ker, ka­şın­tı­lı ma­kü­lo­pa­pü­lerkı­za­rık­lık gi­bi du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı ile yük­sek doz ve uzun sü­re­likul­la­nım­lar­da trom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra ve ag­ra­nü­lo­si­toz bil­di­ril­miş­tir.En­der ol­gu­lar­da de­ri re­ak­si­yon­la­rı, id­rar re­tan­si­yo­nu, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı,ha­lü­si­nas­yon­lar, men­tal kon­füz­yon ge­li­şe­bi­lir. Se­das­yon, kon­sant­ras­yongüç­lü­ğü, bu­la­nık gör­me, üri­ner re­tan­si­yon, ağız ku­ru­lu­ğu, baş ağ­rı­sı,baş dön­me­si, iş­tah­sız­lık, kus­ma, di­ya­re, ka­rın ağ­rı­sı, çar­pın­tı,arit­mi, hi­po­tan­si­yon, he­pa­tit, he­mo­li­tik ane­mi ve ba­zı al­ler­jikde­ri re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Pa­ra­se­ta­mol, yük­sek doz­da veuzun sü­re kul­la­nım­da an­ti­ko­agü­lan ilaç­la­rın et­ki­si­ni ar­tır­mak­ta­dır.Uzun sü­re­li ve yük­sek doz­lar­da alı­nan pa­ra­se­ta­mol, ku­ma­rin, in­dan­di­ontü­rev­le­ri ve fe­no­ti­ya­zin­ler­le et­ki­le­şe­bi­lir. Al­kol, bar­bi­tü­rat­larve tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar pa­ra­se­ta­mo­lün he­pa­to­tok­si­si­te­si­niar­tı­ra­bi­lir. Psö­do­efed­rin ile bir­lik­te de­kon­jes­tan­lar, tri­sik­likan­ti­dep­re­san­lar, iş­tah ke­si­ci­ler ve am­fe­ta­min ben­ze­ri psi­kos­ti­mü­lan­larve­ya MAO in­hi­bi­tör­le­ri kul­la­nıl­dı­ğın­da has­ta­lar­da za­man za­mankan ba­sın­cı yük­se­le­bi­lir. Me­til do­pa, a-b ad­re­ner­jik blo­ker­ler ve gu­ane­ti­dingi­bi an­ti­hi­per­tan­sif ilaç­la­rın et­ki­si psö­do­efed­rin HCl ile aza­la­bi­lir.

Doz Önerisi:Gribex Hot Toz: Her bir poşetin içindeki ilaç yaklaşık 1 su bardağı (160mL) sıcak su içerisinde çözülmeli ve sıcak iken içilmelidir. Gribex Hot 6 saat ara ile tekrarlanabilir.Günde 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır. Tatlandırıcı olarak aspartam içerir. Doz Önerisi:Gribex Hot Pediatrik Toz: Her bir poşetin içindeki ilaçyaklaşık ½ su bardağı (80 mL) sıcak su içerisinde karıştırılarak çözülmeli vesıcak iken içilmelidir. GribexHot Pediatrik 6 saat ara ile tekrarla­na­bilir.Günde 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır.

Gribex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki