TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tylol Baby Pe­di­yat­rikOral So­lüs­yon    Nobel

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj:80 mg/0.8mLx15 mL’lik şişe.

Tylol Süs­pan­si­yon

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj:120 mg/5mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:Aso­mal Pe­di­yat­rikŞu­rup:120 mg/5 mLx100 mL (Rad­yum); No­ral Pe­di­yat­rik Şu­rup: 120 mg/5 mLx100 mL (İ.E.Ula­gay); Pol­mo­fen Pe­di­yat­rikSüs­pan­si­yon: 120 mg/5mLx100 mL (Ye­ni İlaç); Tem­po Elik­sir: 120 mg/5 mLx100 mL (Ak­de­niz); Ter­ma­cet Süs­pan­si­yon: 120 mg/5 mLx100 mL (Top­rak); Ter­mal­gi­ne Pe­di­yat­rikŞu­rup: 120 mg/5 mLx100 mL (No­var­tis CH).

Tylol 6 Plus Süs­pan­si­yon

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj:250 mg/5mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:Ter­ma­cetPlus Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx100 mL (Top­rak).

Tylol Su­po­zi­tu­var

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj: 120 mgx10 su­po­zi­tu­var.

Eşdeğeri:Pa­ra­nox-SSu­po­zi­tuv­ar: 120 mgx10su­po­zi­tu­var (Sanofi-Aventis).

Tylol Fort Su­po­zi­tu­var

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj:240 mgx10su­po­zi­tu­var­.

Eşdeğeri:Pa­ra­noxFort Su­po­zi­tuv­ar: 240 mgx10su­po­zi­tu­var (Sanofi-Aventis).

Tylol Tab­let

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj: 500 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:Ase­tam Tab­let: 500 mgx20 tablet (Sa­ba); Du­ra­pan Tab­let:500 mgx20 tablet (Mü­nir Şa­hin); Mi­no­setTab­let: 500 mgx20 tablet (Roc­he); No­ralTab­let: 500 mgx20 tablet (İ.E.Ula­gay); Pa­ra­se­dolTab­let: 500 mgx20 tablet (Ko­çak); Pa­rolTab­let: 500 mgx20 tablet (Ata­bay); Se­da­lonTab­let: 500 mgx20 tablet (Gün­sa); Se­ta­molTab­let: 500 mgx20 tablet (Ye­ni İlaç); Ta­molTab­let: 500 mgx20 tablet (İl­san); Tem­poTab­let: 500 mgx20 tablet (Ak­de­niz); Ter­ma­cetTab­let: 500 mgx20 tablet (Top­rak); Vol­panTab­let: 500 mgx20 tablet (Hüs­nü Ar­san).

End.:Baş ağ­rı­sı,mig­ren, adet san­cı­la­rı, diş ağ­rı­sı, so­ğuk al­gın­lı­ğı ve gri­pal en­fek­si­yon­la­rabağ­lı ağ­rı, nev­ral­ji, nev­rit, si­ya­tik, lum­ba­go, kas ve ek­lem ağ­rı­la­rı,or­ta ku­lak ağ­rı­la­rı, si­nü­zit ve cer­ra­hi ope­ras­yon­la­ra ve­ya ya­ra­lan­ma­la­rabağ­lı ağ­rı­lar ile adet zor­luk­lar­ın­dan kay­nak­la­nan ağ­rı­lar­da en­di­ke­dir.Ase­til­sa­li­si­lik asi­te du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­da al­ter­na­tif ilaçola­rak kul­la­nı­lır.

Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozuna bağlı birkomplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisite görülebilir.Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik yetmezliği olanlardadoktor kontrolü altında kullanılmalıdır.­ 5 günden uzun süren ağrılarda, ateşi39,5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayan ateşolgularında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlık reaksiyonlarına vemakülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısıgörülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi,trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.

Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımı antikoagülanlarınetkisini artı­rır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılan parasetamol kumarin,indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir, ürinez,5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitü­ratlar, anti­konvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süre­sini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi: Tylol Baby Pediyatrik Oral Solüsyon: Her 4 sa­at­te bir, 0-3 ay ara­sın­da­ki­le­re 0.4 mL;4-11 ay ara­sın­da­ki­le­re 0.8 mL; 12-23 ay ara­sın­da­ki­le­re 1.2 mL; 2-3yaş ara­sın­da­ki­le­re 1.6 mL, 4-5 yaş ara­sın­da­ki­le­re 2.4 mL ve­ri­lir.Öne­ri­len te­da­vi doz­la­rı aşıl­ma­ma­lı­dır ve 24 sa­at­te 5 doz­dan faz­lave­ril­me­me­li­dir.Tylol Süspansiyon: 0-3 ayara­sın­da­ki­ler: 2. ay­da aşı son­ra­sı ateş gö­rü­len be­bek­le­re 2.5 mL (½öl­çek)’lik bir doz uy­gun­dur. 3 ay-1 yaş ara­sın­da­ki­ler: Gün­de 3-4 kez2.5-5 mL (½-1 öl­çek). 1-6 yaş ara­sın­da­ki­ler: Gün­de 3-4 kez 5-10 mL (1-2öl­çek).Tylol 6 Plus Süspansiyon: 6-12 yaş ara­sın­da­ki ço­cuk­la­ra gün­de 3-4 kez 250-500mg ola­rak kul­la­nı­lır. Mak­si­mum gün­lük doz 2 g’dir.Tylol Supozituvar: 1 ya­şı­naka­dar olan ço­cuk­lar­da gün­de 1-2 su­po­zi­tu­var. 1-2 yaş ara­sı ço­cuk­lar­dagün­de 1-3 su­po­zi­tu­var. 3-6 yaş ara­sın­da­ki ço­cuk­lar­da ise gün­de 6 su­po­zi­tu­var.Tylol Fort Supozituvar: 6-12 yaşara­sın­da­ki ço­cuk­lar­da ge­rek­li ol­duk­ça gün­de 3-4 kez 1-2 fort su­po­zi­tu­varola­rak uy­gu­la­nır.TylolTablet: 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da ve ye­tiş­kin­ler­deöne­ri­len do­zaj, ge­rek­li ol­duk­ça her 4-6 sa­at­te bir 1-2 tab­let­tir.Mak­si­mum gün­lük doz 8 tab­let­tir. 6-12 yaş ara­sın­da­ki ço­cuk­lar­da ge­rek­liol­duk­ça her 4-6 sa­at­te bir ½-1 tab­let uy­gu­la­nır. Ço­cuk­lar­da mak­si­mumgün­lük doz 4 tab­let­tir.

Tylol Cold Şu­rupNo­bel

Pa­ra­se­ta­mol 160mg, dekst­ro­met­or­fan HBr 5 mg, klor­fe­ni­ra­min ma­le­at 1 mg, psö­do­efed­rin15 mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL’lik şişe, öl­çe­ğiy­le bir­lik­te.

End.: So­ğuk al­gın­lı­ğı ve gri­pal en­fek­si­yon­lar­da gö­rü­lenök­sü­rük, na­zal kon­jes­yon, bu­run akın­tı­sı, ak­sı­rık, nez­le­ye bağ­lıateş ve baş ağ­rı­sı, ba­sit ağ­rı­lar ve sa­man nez­le­si gi­bi semp­tom­la­rınet­ki­li bir şe­kil­de ge­çi­ci ola­rak gi­de­ril­me­si ama­cıy­la kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şıaşı­rı du­yar­lık hal­le­rin­de, ağır ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği ve böb­rek has­ta­lı­ğıolan­lar­da, son iki haf­ta için­de MAO in­hi­bi­tö­rü alan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır

Uyar.: 7 gün­den faz­la sü­rey­le kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ateş3 gün­den faz­la sü­rer, 5 gün için­de ya­kın­ma­lar iyi­leş­mez, ye­ni­le­riek­le­nir ve­ya ya­kın­ma­la­ra ateş eş­lik eder­se du­rum ye­ni­den de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.İlaç, baş dön­me­si­ne ve­ya ba­zı du­rum­lar­da ek­si­ta­bi­li­te­ye yol aça­bi­lir.Ke­sin ge­rek­li gö­rül­me­dik­çe kalp has­ta­lı­ğı, ti­ro­id has­ta­lı­ğı, di­ya­bet,ast­ma, glo­kom ve­ya kan ba­sın­cı yük­sek­li­ği olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Na­di­ren ür­ti­ker, ka­şın­tı­lı ma­kü­lo­pa­pü­ler kı­za­rık­lıkgi­bi du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı ile yük­sek doz ve uzun sü­re­li kul­la­nım­lar­datrom­bo­si­to­pe­ni; lö­ko­pe­ni ve pan­si­to­pe­ni ya­pa­bi­lir. Çok na­dirola­rak nöt­ro­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra ve ag­ra­nü­lo­si­toz bil­di­ril­miş­tir.Se­das­yon ve an­ti­mus­ka­ri­nik et­ki­ler or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Baş dön­me­sive gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar görü­le­bilir. Uy­ku bo­zuk­luk­la­rıgi­bi sant­ral si­nir sis­te­mi ek­si­tas­yon semp­tom­la­rı olu­şa­bi­lir. Na­di­renha­lü­si­nas­yon­lar bil­di­ril­miş­tir. İr­ri­tas­yo­nun eş­lik edip et­me­di­ğide­ri dö­kün­tü­le­ri, özel­lik­le pros­tat bü­yü­me­si olan­lar­da üri­ner re­tan­si­yon­larolu­şa­bi­lir.

Etkileş.: Pa­ra­se­ta­mol yük­sek doz­da ve uzun sü­re­li kul­la­nım­daan­ti­ko­agü­lan ilaç­la­rın et­ki­si­ni ar­tır­mak­ta­dır. Uzun sü­re­li veyük­sek doz­lar­da alı­nan pa­ra­se­ta­mol; ku­ma­rin, in­dan­di­on tü­rev­le­riile fe­no­ti­ya­zin­ler­le et­ki­le­şe­bi­lir.

Doz Önerisi: 6-11 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­mak için ha­zır­lan­mış­tır.Ge­rek­li ol­duk­ça her 4-6 sa­at­te bir ve­ril­mek üze­re 2 öl­çek (10 mL) ola­rakkul­la­nı­lır. 24 sa­at­lik sü­re­de 4 do­zun üs­tü­ne çı­kıl­ma­ma­lı­dır. 7gün­den faz­la sü­rey­le kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. 6 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­dahe­kim kont­ro­lü al­tın­da kul­la­nıl­ma­sı öne­ri­lir.

Tylol Hot Poşet    No­bel

Pa­ra­se­ta­mol500 mg, klor­fe­ni­ra­min ma­le­at 4 mg, psö­do­efed­rin HCl 60 mg

Ambalaj: 12 po­şet.

Eşdeğeri:GribexHot Toz: 12 poşet (Nobel).

Tylol Hot-D Poşet

Pa­ra­se­ta­mol500 mg, klor­fe­ni­ra­min ma­le­at 4 mg, psö­do­efed­rin HCl 60 mg

Ambalaj: 12 po­şet.

Eşdeğeri:GribexHot D Toz: 12 poşet (Nobel).

Tylol Hot Pediatrik Poşet

Parasetamol 250 mg,klorfeniramin maleat 2 mg, psödoefedrin HCI 30 mg

Ambalaj: 12 po­şet.

Eşdeğeri:GribexHot Pediatrik Toz: 12 poşet(Nobel).

End.:Grip veso­ğuk al­gın­lı­ğı ve di­ğer üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı­na bağ­lıvü­cut kır­gın­lı­ğı, baş ağ­rı­sı, bu­run akın­tı­sı, bu­run tı­ka­nık­lı­ğı,hap­şır­ma, ağ­rı ve ateş gi­bi semp­tom­la­rın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şıaşı­rı du­yar­lık hal­le­rin­de, ağır ka­ra­ci­ğer, böb­rek ve kalp has­ta­lı­ğıolan­lar­da, ön­ce­ki haf­ta için­de MAO in­hi­bi­tö­rü ilaç al­mış ve­ya al­ma­yade­vam eden has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Te­da­vi sı­ra­sın­da uyu­şuk­luk gö­rü­le­bi­lir. Bu ne­den­lehas­ta­lar­da araç ve ma­ki­ne kul­lan­ma gi­bi dik­kat ge­rek­ti­ren iş­le­riet­ki­le­ye­bi­le­ce­ği unu­tul­ma­ma­lı­dır. Te­da­vi sı­ra­sın­da al­kol alı­mı,sö­zü edi­len bu et­ki­yi ar­tı­ra­bi­le­ce­ğin­den, al­kol kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ge­be­ler­de ve em­zi­ren ka­dın­lar­da çok ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Na­di­ren ür­ti­ker, ka­şın­tı­lı ma­kü­lo­pa­pü­ler kı­za­rık­lıkgi­bi du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı ile yük­sek doz ve uzun sü­re­li kul­la­nım­lar­datrom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra ve ag­ra­nü­lo­si­toz bil­di­ril­miş­tir. En­derol­gu­lar­da de­ri re­ak­si­yon­la­rı, id­rar re­tan­si­yo­nu, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı,ha­lü­si­nas­yon­lar, men­tal kon­füz­yon ge­li­şe­bi­lir. Se­das­yon, kon­sant­ras­yongüç­lü­ğü, bu­la­nık gör­me, üri­ner re­tan­si­yon, ağız ku­ru­lu­ğu, baş ağ­rı­sı,baş dön­me­si, iş­tah­sız­lık, kus­ma, di­ya­re, ka­rın ağ­rı­sı, çar­pın­tı,arit­mi, hi­po­tan­si­yon, he­pa­tit, he­mo­li­tik ane­mi ve ba­zı al­ler­jikde­ri re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Pa­ra­se­ta­mol, yük­sek doz­da ve uzun sü­re kul­la­nım­daan­ti­ko­agü­lan ilaç­la­rın et­ki­si­ni ar­tır­mak­ta­dır. Uzun sü­re­li veyük­sek doz­lar­da alı­nan pa­ra­se­ta­mol, ku­ma­rin, in­dan­di­on tü­rev­le­rive fe­no­ti­ya­zin­ler­le et­ki­le­şe­bi­lir. Al­kol, bar­bi­tü­rat­lar ve tri­sik­likan­ti­dep­re­san­lar pa­ra­se­ta­mo­lün he­pa­to­tok­si­si­te­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.Psö­do­efed­rin ile bir­lik­te de­kon­jes­tan­lar, tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar,iş­tah ke­si­ci­ler ve am­fe­ta­min ben­ze­ri psi­kos­ti­mü­lan­lar ve­ya MAOin­hi­bi­tör­le­ri kul­la­nıl­dı­ğın­da has­ta­lar­da za­man za­man kan ba­sın­cıyük­se­le­bi­lir. Me­til do­pa, a-b ad­re­ner­jik blo­ker­ler ve gu­ane­ti­dingi­bi an­ti­hi­per­tan­sif ilaç­la­rın et­ki­si psö­do­efed­rin HCl ile aza­la­bi­lir.

Doz Önerisi:Doz Önerisi: Tylol HotPoşet: Her bir po­şet için­de­ki ilaç, bir bar­dak sı­caksu için­de ka­rış­tı­rı­la­rak çö­zül­me­li ve sı­cak içil­me­li­dir. Tylol Hot 6 sa­atara ile tek­rar­la­na­bi­lir. Gün­de 4 doz­dan faz­la kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Preparatın D formu tatlandırıcı olarak şeker yeri­ne aspartam içerir.Tylol Hot Pediatrik Poşet: Her birpoşetin içindeki ilaç, 1 çay bardağı (80 ml) sıcak su içerisinde karıştırılarakçözülmeli ve sıcak iken içilmelidir. Tylol HotPediatrik Poşet 6 saat ara ile tekrarlanabilir.Günde 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır.

Tylol Plus Tab­let No­bel

Pa­ra­se­ta­mol 500mg, ka­fe­in 30 mg

Ambalaj: 20 tablet.

Eşdeğeri:DarvolinTab­le­t: 20 tablet (Eczacıbaşı); Ge­ral­gi­ne-PTab­let: 20 tablet (Mü­nir Şa­hin); MedafeinTab­le­t: 20 tab­let (Koçak); NopainPlus Tab­le­t: 20 tab­let(Ca­Sel); Se­ta­kafTab­let: 20 tablet (Kurt­san); Ter­mal­gi­neFor­te Tab­let: 20 tablet(No­var­tis CH).

End.:Ağ­rı ke­si­ciola­rak baş ağ­rı­la­rın­da, is­ke­let ka­sı ağ­rı­la­rın­da, ro­ma­tiz­ma veart­rit du­rum­la­rın­da, diş ağ­rı­la­rın­da, so­ğuk al­gın­lı­ğı ve­ya di­ğerbak­te­ri­yel ve vi­ral en­fek­si­yon­lar­da kul­la­nı­lır. Ay­rı­ca, ase­til­sa­li­si­likasit aler­ji­si ve­ya kont­ren­di­kas­yo­nun­da he­mos­ta­tik ra­hat­sız­lık­la­rı(an­ti­ko­agü­lan ve üri­ko­zü­rik te­da­vi da­hil ol­mak üze­re), üst gast­ro­in­tes­ti­nalka­nal ra­hat­sız­lık­la­rı (ül­ser, gast­rit, hi­atus her­nia) olan ki­şi­ler­dede anal­je­zik/an­ti­pi­re­tik ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Pa­ra­se­ta­molve ka­fe­ine kar­şı aşı­rı du­yar­lık hal­le­rin­de, ağır ka­ra­ci­ğer ve böb­rekhas­ta­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer, böb­rek, kalp, ak­ci­ğer has­ta­la­rıy­lada­ha ön­ce ane­mi­si olan­lar­da mut­la­ka he­kim kont­ro­lü al­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.Kro­nik al­ko­lik­ler­de te­ra­pö­tik doz­lar­dan son­ra he­pa­tik tok­si­si­teve ağır ka­ra­ci­ğer ha­sa­rı or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Gün­lük top­lam doz 2g’nin al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­de he­kimkont­ro­lü al­tın­da kul­la­nıl­ma­sı öne­ri­lir.

Yan E.:Çok sey­rekola­rak he­mo­li­tik ane­mi, nöt­ro­pe­ni, lö­ko­pe­ni, pan­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nigö­rü­le­bi­lir. Ür­ti­ker, eri­tem­li de­ri re­ak­si­yon­la­rı, de­ri erüp­­­si­yo­nu,hi­pog­li­se­mi gö­rü­le­bi­lir. Mi­de bu­lan­tı­sı, kus­ma, ka­rın ağ­rı­sısey­­rek de ol­sa bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Oral kont­ra­sep­tif­ler,pa­ra­se­ta­mo­lün eli­mi­nas­yon ya­rı-öm­rü­nü azal­­tır. Me­tok­lop­ra­midpa­ra­se­ta­mo­lün in­ce ba­ğır­sak­lar­dan emilimini hız­lan­dı­rır. Si­me­ti­dinve oral kont­ra­sep­tif­ler ka­fe­in me­ta­bo­liz­ma­sı­nı in­hi­be ede­bi­lir.Ak­tif kö­mür pa­ra­se­ta­mol emilimini azal­tır. Pa­ra­se­ta­mol ile bir­lik­teklo­ram­fe­ni­kol uy­gu­la­ma­sı se­rum dü­ze­yi­ni yük­sel­tir.

Doz Önerisi: 7-11 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da gün­de 1-3 kez ya­rım tab­let,12-15 yaş ara­sın­da gün­de 1-3 kez 1 tab­let, gün­lük mak­si­mum doz 50mg/kg’dir. Ço­cuk­lar­da 4 sa­at­ten da­ha sık ara­lar­la ve 24 sa­at­te top­lam4 doz­dan faz­la ve­ril­me­me­li­dir. 6 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­sıuy­gun de­ğil­dir. Ye­tiş­kin­ler­de doz gün­de 1-3 kez 1-2 tab­let­tir. Gün­lük mak­si­mum doz 6 tab­let­tir.

Tylol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki