TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pa­ra­nox Su­po­zi­tuv­ar    Sanofi-Aventis

Pa­ra­se­ta­mol 120mg, fe­no­bar­bi­tal 15 mg

Ambalaj: 10 su­po­zi­tu­var.

End.:So­ğuk al­gın­lı­ğı,aşı son­ra­sı re­ak­si­yon­lar, ton­sil­lek­to­mi son­ra­sı ra­hat­sız­lık­larve en­fek­si­yo­na bağ­lı (bron­şit, fa­ren­jit, la­ren­jit, or­ta­ku­lak il­ti­ha­bıgi­bi) ağ­rı­lı ve/ve­ya ateş­li ra­hat­sız­lık­lar­da ağ­rı ke­si­ci ve ateşdü­şü­rü­cü ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Aşı­rı du­yar­lı­lar­da ve por­fi­ri­li­ler­dekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Böb­rek ve ka­ra­ci­ğer ha­ra­bi­ye­tiolan­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Şid­det­li ve tek­rar eden ağır ve­yasü­rek­li yük­sek ateş, önem­li bir has­ta­lı­ğın ha­ber­ci­si ola­bi­lir. Çokge­rek­me­dik­çe 2 gün­den faz­la sü­rey­le kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Te­da­vi doz­la­rın­da çok en­derola­rak bu­la­nık ve­ya kan­lı id­rar, id­rar mik­ta­rın­da ani azal­ma, de­ridö­kün­tü­le­ri, ka­şın­tı gi­bi aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı gö­rül­me­siha­lin­de ila­cın kul­la­nı­mı dur­du­rul­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: 4-6 sa­at aray­la, 1 ya­şı­na ka­dar gün­de 1-2 su­po­zi­tu­var,1-2 yaş ara­sı gün­de 1-3 su­po­zi­tu­var, 3-6 yaş ara­sı gün­de 4-6 su­po­zi­tu­var.

Pa­ra­nox Fort Su­po­zi­tuv­ar

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj: 240 mgx10 su­po­zi­tu­var.

Eşdeğeri: TylolFort Su­po­zi­tu­var: 240 mgx10 su­po­zi­tu­var(Nobel).

Pa­ra­nox-S Su­po­zi­tuv­ar

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj: 120 mgx10 su­po­zi­tu­var.

Eşdeğeri: TylolSu­po­zi­tu­var: 120 mgx10 su­po­zi­tu­var(Nobel).

End.:Baş ağ­rı­sı,mig­ren, adet san­cı­la­rı, diş ağ­rı­sı, so­ğuk al­gın­lı­ğı ve gri­pal en­fek­si­yon­la­rabağ­lı ağ­rı, nev­ral­ji, nev­rit, si­ya­tik, lum­ba­go, kas ve ek­lem ağ­rı­la­rı,or­ta ku­lak ağ­rı­la­rı, si­nü­zit ve cer­ra­hi ope­ras­yon­la­ra ve­ya ya­ra­lan­ma­la­rabağ­lı ağ­rı­lar ile adet zor­luk­lar­ın­dan kay­nak­la­nan ağ­rı­lar­da en­di­ke­dir.Ase­til­sa­li­si­lik asi­te du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­da al­ter­na­tif ilaçola­rak kul­la­nı­lır.

Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görü­le­bilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.­ 5 günden uzunsüren a ğrılarda, ateşi 39.5 °C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.

Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olgularıbildirilmiştir.

Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Klor­amfenikol, barbitü­ratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi: Paranox Fort Supozituvar: 6 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­la­rın ağ­rı­lı ve ateş­li has­ta­lıkdu­ru­mu­na gö­re gün­de 4-6 sa­at­te 1 su­po­zi­tu­var kul­la­nı­lır. Pa­ranox-SSupozituvar: 1 ya­şı­naka­dar olan ço­cuk­la­ra gün­de 1-2 su­po­zi­tu­var, 1-3 yaş ara­sı 1-3 su­po­zi­tu­var,3-6 yaş ara­sı gün­de 4-6 su­po­zi­tu­var kul­la­nı­la­bi­lir.

Paranox adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki