TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  30 Ekim 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Klo­men Tab­letKo­çak

K­lo­mi­fe­n sit­rat

Ambalaj: 50 mgx10 ve 30 tablet.

Eşdeğeri:GonapheneTablet: 50 mgx10 tablet (Organon); SeropheneTablet: 50 mgx10 tablet (Serono).

End.:Eş­le­rifer­til ve po­tent olup, ge­be kal­mak is­te­yen ka­dın­lar­da ovü­las­yon ye­ter­siz­li­ğiol­gu­la­rın­da kul­la­nı­lır. Ay­rı­ca po­li­kis­tik over send­ro­mu ve ba­zıdu­rum­lar­da go­na­dot­ro­fin­le­re ek ola­rak ve in vit­ro fer­ti­li­zas­yonprog­ram­la­rın­da da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ge­be­likvar­lı­ğı ve­ya­ kuş­ku­su, kont­rol edil­­me­miş ti­ro­id ya da ad­re­nal dis­fonk­si­yo­nu,pi­tü­iter ra­hat­sız­lı­ğı ve­ya öz­geç­miş­te ka­ra­ci­ğer dis­fonk­si­yo­nu,ne­de­ni bi­lin­me­yen anor­mal ute­rus ka­na­ma­sı, over kist­le­ri ve­ya kist­le­rinbü­yü­me­si (po­li­kis­tik over send­ro­mu ha­riç) ve en­do­met­ri­yal kar­si­no­madu­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yo­nu ve en­do­jen est­ro­jen fiz­yo­lo­jikak­ti­vi­te­si (va­ji­nal sme­ar, en­do­met­ri­yal bi­yop­si, se­rum ve­ya üri­nerest­ro­jen ta­yi­ni ve­ya pro­ges­te­ro­na ya­nıt ola­rak ka­na­may­la sap­ta­na­ca­ğıüze­re) nor­mal olan has­ta­lar­da uy­gu­la­na­bi­lir. Özel­lik­le yük­sek doz­larkul­la­nıl­dı­ğın­da has­ta­lar ço­ğul ge­be­lik ola­sı­lı­ğı­na kar­şı uya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Yay­gınola­rak va­zo­mo­tor sı­cak bas­ma­la­rı, ab­do­mi­nal ra­hat­sız­lık, anor­malute­rus ka­na­ma­sı, over bü­yü­me­si, me­me­ler­de du­yar­lık, bu­lan­tı, kus­­ma,uy­ku­suz­luk, baş ağ­rı­sı vb. çe­şit­li semp­tom­lar ve gör­me bo­zuk­lu­ğugö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Bil­di­ri­len bir et­ki­le­şi­mi yok­tur.

Doz Önerisi: Baş­lan­gıç­ta gün­de 1 tab­let­le baş­la­nır ve 5 günde­vam edi­lir. Ovü­las­yo­nun oluş­ma­ma­sı du­ru­mun­da bi­rin­ci kür­den 30gün son­ra, gün­lük doz 2 tab­le­te çı­kar­tı­la­rak 5 gün de­vam edi­lir. Buşe­kil­de gün­lük doz 250 mg’ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir. Er­kek­ler­de gün­lükdoz 1 tab­let olup, en az 6 ay de­vam edil­me­li­dir.

Klomen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Kızılay Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki