TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  16 Temmuz 2024, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Se­rophe­ne Tab­let   Se­ro­no

K­lo­mi­fe­n sit­rat

Ambalaj: 50 mgx10 tablet.

Eşdeğeri:GonapheneTablet: 50 mgx10 tablet (Organon); KlomenTablet: 50 mgx10 tablet (Koçak).

End.:Eş­le­rifer­til ve po­tent olup, ge­be kal­mak is­te­yen ka­dın­lar­da ovü­las­yon ye­ter­siz­li­ğiol­gu­la­rın­da kul­la­nı­lır. Ay­rı­ca po­li­kis­tik over send­ro­mu ve ba­zıdu­rum­lar­da go­na­dot­ro­fin­le­re ek ola­rak ve in vit­ro fer­ti­li­zas­yonprog­ram­la­rın­da da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ge­be­likvar­lı­ğı ve­ya­ kuş­ku­su, kont­rol edil­­me­miş ti­ro­id ya da ad­re­nal dis­fonk­si­yo­nu,pi­tü­iter ra­hat­sız­lı­ğı ve­ya öz­geç­miş­te ka­ra­ci­ğer dis­fonk­si­yo­nu,ne­de­ni bi­lin­me­yen anor­mal ute­rus ka­na­ma­sı, over kist­le­ri ve­ya kist­le­rinbü­yü­me­si (po­li­kis­tik over send­ro­mu ha­riç) ve en­do­met­ri­yal kar­si­no­madu­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yo­nu ve en­do­jen est­ro­jen fiz­yo­lo­jikak­ti­vi­te­si (va­ji­nal sme­ar, en­do­met­ri­yal bi­yop­si, se­rum ve­ya üri­nerest­ro­jen ta­yi­ni ve­ya pro­ges­te­ro­na ya­nıt ola­rak ka­na­may­la sap­ta­na­ca­ğıüze­re) nor­mal olan has­ta­lar­da uy­gu­la­na­bi­lir. Özel­lik­le yük­sek doz­larkul­la­nıl­dı­ğın­da has­ta­lar ço­ğul ge­be­lik ola­sı­lı­ğı­na kar­şı uya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Yay­gınola­rak va­zo­mo­tor sı­cak bas­ma­la­rı, ab­do­mi­nal ra­hat­sız­lık, anor­malute­rus ka­na­ma­sı, over bü­yü­me­si, me­me­ler­de du­yar­lık, bu­lan­tı, kus­­ma,uy­ku­suz­luk, baş ağ­rı­sı vb. çe­şit­li semp­tom­lar ve gör­me bo­zuk­lu­ğugö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Bil­di­ri­len bir et­ki­le­şi­mi yok­tur.

Doz Önerisi: Baş­lan­gıç do­zu ola­rak, 5 gün sü­rey­le öğün ara­la­rın­dagün­de 50 mg’lik tek bir do­zun alın­dı­ğı bir pri­mer test kü­rü öne­ril­mek­te­dir.Se­rop­he­ne te­da­vi­si­nesik­lu­sun 5. gü­nü baş­lan­ma­lı­dır. Ya­kın bir sü­re­de ute­rin ka­na­ma­sıol­ma­yan has­ta­lar­da ise, te­da­vi her­han­gi bir za­man­da baş­la­ya­bi­lir.Eğer ilk test kü­rü son­ra­sın­da ovü­las­yon oluş­ma­mış­sa, il­kin­den 30 günson­ra ikin­ci bir te­da­vi kü­rü baş­la­ya­bi­lir ve bu kür­de 5 gün sü­rey­le100 mg’lik ilaç, iki­ye bö­lün­müş doz ha­lin­de öğün ara­la­rın­da alı­nır.100 mg/gün’den da­ha faz­la bir doz­la ya­pı­lan te­da­vi 5 gün­den da­ha uzunol­ma­ma­lı­dır.

Serophene adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki