TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Lin­ko­les Am­pul IM/IVAro­ma

Lin­ko­mi­sin HCl

Ambalaj: 600 mg/2 mLx1 ve 50 am­pul.

Eşdeğeri:Lin­co­cin Am­pul: 600 mg/2 mLx1 ampul (Ec­za­cı­ba­şı); Linkomed Ampul: 600 mg/2mLx1 ampul (Koçak); Lin­ko­mi­sin-İE Am­pul: 600 mg/2 mLx1 ampul (İ.E.Ulagay); LinosinAmpul: 600 mg/2 mLx1 ampul (De­va).

End.:Duyarlıbakterilere bağ­lı sep­ti­se­mi, su­ba­kut bak­te­ri­yel en­do­kar­dit, kro­nikos­te­o­mi­ye­lit, pnö­mo­ni, e­ri­zi­pel, se­lü­lit ve sü­pü­ra­tif art­rit te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. Ay­rı­cao­ti­tis me­di­a, fa­ren­jit, ton­si­lit ve si­nü­zit­te de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Lin­ko­mi­sinve­ya klin­da­mi­si­ne kar­şı bi­li­nen a­şı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da, vi­ralen­fek­si­yon­lar­da, mi­nör bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Lin­ko­mi­sin te­da­vi­si, fa­tal so­nuç­la­na­bi­lenşid­det­li ko­lit i­le i­liş­ki­len­di­ril­miş­tir. Gast­ro­in­tes­ti­nal has­ta­lıköy­kü­sü (ö­zel­lik­le ko­lit) bu­lu­nan has­ta­lar­da da­ha dik­kat­li uy­gu­lan­ma­lı­dır.Mev­cut ka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı o­lan­lar­da kul­la­nı­mı ö­ne­ril­me­mek­te­dir.Ge­be­lik­te kul­la­nı­mı­nın gü­ve­nir­li­ği sap­tan­ma­mış­tır. An­ne sü­tü­ne0.5 ile 2.4 µg/mL a­ra­sın­da kon­sant­ras­yon­lar­da geç­ti­ği bil­di­ril­miş­tir.2 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Glos­sit,sto­ma­tit, bu­lan­tı, kus­ma, en­te­ro­ko­lit, ıs­rar­lı di­ya­re, a­nal ka­şın­tı,nöt­ro­pe­ni, lö­ko­pe­ni, ag­ra­nü­lo­si­toz, trom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra;ba­zı­la­rı pe­ni­si­li­ne a­şı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde, an­ji­yo­nö­ro­tikö­dem, se­rum has­ta­lı­ğı ve a­na­fi­lak­si; ba­zı­la­rı Ste­vens-John­sonsend­ro­mu­na ben­zer­lik gös­te­ren e­ri­te­ma mul­ti­for­me du­rum­la­rı; de­ridö­kün­tü­sü, ür­ti­ker ve va­ji­nit ve na­dir du­rum­lar­da eks­fo­li­ya­tifve ve­zi­kü­lo­bül­löz der­ma­tit bil­di­ril­miş­tir; ba­zan ver­ti­go ve tin­ni­tusbil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Lin­ko­mi­si­nin, nö­ro­mus­kü­lerblok ya­pan di­ğer i­laç­la­rın et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­len, nö­ro­mus­kü­lerblok ya­pı­cı et­ki­si var­dır. Lin­ko­mi­si­n, e­rit­ro­mi­sin ve klo­ram­fe­ni­ko­l,bir­bir­le­ri­nin an­ti­bak­te­ri­yel ak­ti­vi­te­le­ri­ni an­ta­go­ni­ze e­ttiğin­denbir­lik­te kul­la­nıl­ma­la­rı ö­ne­ril­mez. No­vo­bi­o­sin ve ka­na­mi­sin i­lefi­zik­sel o­la­rak ge­çim­siz­dir.

Doz Önerisi: IM uy­gu­la­ma:Bü­yük­ler­de ha­fif en­fek­si­yon­lar­da 24 sa­at­te bir 600 mg (1 am­pul);ağır en­fek­si­yon­lar­da 12 sa­at­te bir ve­ya da­ha sık 600 mg. Ço­cuk­lar­da ha­fif en­fek­si­yon­lar­da ki­lo ba­şı­na10 mg he­sa­bıy­la 24 sa­at­te bir en­jek­si­yon. Ağır en­fek­si­yon­lar­da ki­loba­şı­na 10-20 mg he­sa­bıy­la 12 sa­at­te bir ve­ya da­ha sık en­jek­si­yon. IV uy­gu­la­ma:Bü­yük­ler­de 8-12 sa­at­te bir 600 mg (1 am­pul)da­mar­dan kul­la­nır­ken 250 mL ve­ya da­ha faz­la %5 dekst­ro­zun su­da­ki so­lüs­yo­nu­naya da izo­to­nik sod­yum klo­rür so­lüs­yo­nu­na ka­tı­la­rak, en­füz­yon şek­lin­deuy­gu­lan­ma­lı­dır. Ço­cuk­lar­da gün­de ki­lo ba­şı­na 10-20 mg’lik doz, 2-3 do­za bö­lü­ne­rekyu­ka­rı­da ta­rif edi­len en­füz­yon şek­lin­de, 8-12 sa­at­te bir uy­gu­lan­ma­lı­dır.Da­ha ağır en­fek­si­yon­lar­da yu­ka­rı­da­ki doz­lar ar­tı­rı­la­bi­lir.

Linkoles adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki