TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mak­si­por FilmTab­letFa­ko

Se­fa­lek­sin mo­no­hid­rat

Ambalaj: 500 mgx16 tab­let :: 1 gx10 tablet.

Eşdeğeri:SefFilm Tablet: 500 mgx16tablet (Mustafa Nevzat).

Mak­si­por Oral Süs­pan­si­yonİçin Toz

Se­fa­lek­sin mo­no­hid­rat

Ambalaj: 250 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

End.:Duyarlıbakterilerin et­ken ol­du­ğu so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, oti­tis me­dia,cilt ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı, ke­mik en­fek­si­yon­la­rı ve pros­ta­titda­hil üro­ge­ni­tal en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­ringru­bu an­ti­bi­yo­tik­le­re aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Se­fa­lek­sin te­da­vi­si­ne baş­la­ma­dan ön­ce pe­ni­si­lin,se­fa­los­po­rin ve di­ğer al­ler­jen­le­re kar­şı ön­ce­den aşı­rı du­yar­lıkre­ak­si­yo­nu olup ol­ma­dı­ğı iyi­ce so­ruş­tu­rul­ma­lı­dır. Böb­rek fonk­si­yonbo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da do­zaj kre­ati­nin kli­ren­si­ne gö­re dü­zen­len­me­li­dir.Ge­be­lik­te gü­ve­nir­li­ği he­nüz ke­sin­lik ka­zan­ma­mış­tır. Em­zi­ren an­ne­le­reuy­gu­lan­ma­sı ha­lin­de dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Psö­do­memb­ra­nözko­lit semp­tom­la­rı te­da­vi sı­ra­sın­da ve­ya son­ra­sın­da gö­rü­le­bi­lir.Na­di­ren bu­lan­tı, kus­ma ve te­da­vi­yi kes­me­yi ge­rek­tir­me­ye­cek şid­det­tedi­ya­re ve ay­rı­ca dis­pep­si ve ka­rın ağ­rı­sı bil­di­ril­miş­tir. Ge­çi­ci he­pa­tit ve ko­les­ta­tiksa­rı­lık çok na­di­ren bil­di­ril­miş­tir. Kı­za­rık­lık, ür­ti­ker ve an­ji­yo­ödemşek­lin­de aler­ji gö­rü­le­bi­lir. Ana­fi­lak­tik şok da bil­di­ril­miş­tir.Ge­ni­tal ve anal pru­ri­tus, va­ji­nit ve va­ji­nal akın­tı, yor­gun­luk his­si,ser­sem­lik, baş ağ­rı­sı, eo­zi­no­fi­li, nöt­ro­pe­ni ve SGOT, SGPT de­ğer­le­rin­dear­tış­lar da bil­di­ri­len re­ak­si­yon­lar ara­sın­da­dır.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler­de o­la­ğan doz 6 sa­at­te bir 250-500mg’dir. En­fek­si­yon tü­rü ve şid­de­ti­ne gö­re gün­de 1-4 g uy­gu­la­na­bi­lir.Strep­to­kok­sik fa­ren­jit, de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı ve 15ya­şın­dan bü­yük has­ta­lar­da­ki komp­li­kas­yon­suz sis­tit­te 12 sa­at­tebir 500 mg uy­gu­la­na­bi­lir. Sis­tit te­da­vi­si­ne 7-14 gün de­vam e­dil­me­li­dir.Ço­cuk­lar­da o­la­ğan doz, e­şit doz­la­ra bö­lü­ne­rek uy­gu­la­nan 25-50mg/kg/gün’dür. Strep­to­kok­sik fa­ren­jit i­le cilt ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rın­da,gün­lük top­lam doz 12 sa­at­te bir e­şit doz­lar şek­lin­de uy­gu­la­nır. A­ğır en­fek­si­yon­lar­da do­zu i­kika­tı­na çı­kart­mak müm­kün­dür. O­ti­tis me­di­a te­da­vi­sin­de dört e­şitdo­za bö­lü­ne­rek gün­de 75-100 mg/kg o­la­rak uy­gu­la­na­bi­lir. b-he­mo­li­tik strep­to­kok en­fek­si­yon­la­rın­date­da­vi­ye en az 10 gün de­vam e­dil­me­si uy­gun­dur.

Maksipor adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki