TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Met­hot­re­xa­te-Te­va Fla­kon   Med-İlaç

Me­tot­rek­sat

Ambalaj: 50 mg/2 mLx1 fla­kon.

Eşdeğeri:Emt­he­xa­te-SFla­kon: 50 mg/2 mLx1 flakon ( Med İlaç); Met­hot­re­xa­teAm­pul: 50 mgx2 mLx1 ampul (Ata­farm); Met­hot­re­xat Ebewe Flakon: 50 mgx5 mLx1 flakon, 500 mg/5 mLx1 flakon (Liba); Met­hot­re­xa­te DBL Fla­kon: 50 mg/2 mLx1 fla­kon (Or­na).

End.:Me­me kan­se­ri,kor­yo­kar­si­nom, kor­yo­ade­no­ma dest­ru­ens ve hi­da­ti­di­form ben’i te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. Me­tot­rek­satay­nı za­man­da akut len­fo­blas­tik lö­se­mi­nin pal­ya­tif (ha­fif­le­ti­ci)te­da­vi­sin­de de kul­la­nı­lır. Me­tot­rek­sat kor­ti­kos­te­ro­id­ler­le bir­lik­teiyi­leş­me­le­rin uya­rıl­ma­sın­da kul­la­nıl­mış­tır fa­kat bu­gün, ge­nel­lik­leiyi­leş­me­le­rin mu­ha­fa­za­sın­da kul­la­nıl­mak­ta­dır. Me­tot­rek­sat ay­nıza­man­da Bur­kitt len­fo­ma­sın­da, iler­le­miş len­fo­sar­ko­ma­lar­da, özel­lik­leço­cuk­lar­da di­ğer ilaç­lar­la bir­lik­te ve mi­ko­zis fun­go­ides’in iler­le­mişev­re­le­rin­de de kul­la­nı­la­bi­lir. Me­tot­rek­sat teş­hi­sin bi­yop­sive/ve­ya de­ri mu­aye­ne­si so­nun­da kon­du­ğu, di­ğer te­da­vi­le­re kar­şıdi­renç­li cid­di psö­ri­azis (se­def) ol­gu­la­rın­da uy­gu­lan­mış­tır.

Kontr.E.:Ge­be­lik­tekont­ren­di­ke­dir. Bes­len­me ek­sik­li­ği olan has­ta­lar­da se­def te­da­vi­sin­de,cid­di böb­rek ve ka­ra­ci­ğer bo­zuk­luk­la­rın­da, ke­mik ili­ği yet­mez­­li­ğin­de,lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni ve­ya ane­mi­de kont­r­en­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­dın­lar­da se­def te­da­vi­siadet dö­ne­mi­nin he­men son­ra­sın­da baş­la­ma­lı ve me­tot­rek­sat te­da­vi­si­ninbi­ti­min­den en az 8 haf­ta son­ra­sı­na ka­dar ge­be­li­ği ön­le­yici ge­rek­liön­lem­ler alın­ma­lı­dır.

Yan E.:Baş­lı­cayan et­ki­si ke­mik ili­ği in­hi­bis­yo­nu­dur. Uy­gu­la­ma­dan son­ra­ki 7. ve10. gün­ler ara­sın­da, trom­bo­sit sa­yı­sın­da be­lir­gin bir dü­şüş­le baş­lar,hız­la iler­le­yen bir lö­ko­pe­ni gö­rü­lür. 1. ve 3. gün­ler ara­sın­da bu­lan­tı-kus­mave di­ya­re gö­rü­le­bi­lir. Cilt­te dö­kün­tü­ler, prü­ri­tus ve ür­ti­ker,ışı­ğa kar­şı du­yar­lık, pig­man­ter de­ği­şik­lik­ler, alo­pe­si gö­rü­le­bi­lir.Ya­nak ve di­şe­ti mu­ko­za­la­rın­da 3. ve 5. gün­ler ara­sın­da yü­ze­yel ül­se­ras­yon­largö­rü­le­bi­lir. Di­ğer mu­ko­za­lar­da da ül­ser­ler gö­rü­le­bi­lir. Baş ağ­rı­sı, uy­ku ha­li, bu­la­nıkgör­me or­ta­ya çı­ka­bi­lir. So­lid tü­mör­ler­de yük­sek doz uy­gu­lan­dı­ğıza­man, kre­ati­nin yük­sel­me­siy­le bir­lik­te nef­ro­tok­si­si­te olu­şa­bi­lir.Tran­sa­mi­naz­lar yük­se­le­bi­lir. Yük­sek doz­lar­da ka­ra­ci­ğer fib­ro­zuve­ya si­roz olu­şa­bi­lir. Hi­per­ter­mi,pnö­mo­to­raks, ame­no­re, azos­per­mi, he­ma­tü­ri, sis­tit gö­rü­le­bi­lir. Aler­jik re­ak­si­yon ris­ki ola­bi­lir.

Etkileş.:Sa­li­si­lat­larve di­ğer nons­te­ro­id anal­je­zik­ler gi­bi ba­zı mad­de­ler kan dü­ze­yi­niyük­selt­ti­ğin­den, me­tot­rek­sa­tın bu mad­de­ler­le bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sıöne­ril­mez. Me­tot­rek­sa­tın tri­me­top­rim-sul­fa­me­tok­sa­zol­le bir­lik­teuy­gu­lan­ma­sı, ke­mik ili­ği ap­la­zi­si ris­ki ta­şır ve ke­sin­lik­le öne­ril­mez.

Doz Önerisi:Kor­yo­kar­si­nom ve ben­zer tro­fob­las­tik has­ta­lık­la­rı: Gün­lük do­zu 15-30 mg olan 5 gün­lükbir te­da­viy­le IM ola­rak uy­gu­lan­ma­sı öne­ri­lir. Her­han­gi tok­sik semp­tom­lardu­ru­lun­ca­ya ka­dar uy­gu­la­ma­lar ara­sın­da bir ve­ya bir­kaç haf­ta­lıkdin­len­mey­le, is­te­nil­di­ği gi­bi ge­nel­de 3-5 kez tek­rar­la­nır. te­da­vi­ninge­ne­lin­de 3. ya da 4. kul­la­nım­dan son­ra, 50 IU/24 sa­at’ten da­ha az yada nor­ma­le dön­müş ol­ma­sı ge­re­ken id­rar kor­yon go­na­dot­ro­pin(HCG)’in 24 sa­at­lik ana­liz­le­riy­le ço­ğun­luk­la te­da­vi­nin et­kin­li­ğide­ğer­len­di­ri­lip, ge­nel­de 6 haf­ta için­de öl­çü­le­bi­len lez­yon­la­rınta­ma­mı­nın çö­zül­me­si iz­ler. Kor­yo­ade­nom desf­ru­ens ve mol hi­da­ti­form: Kor­yo­kar­si­nom için öne­ri­lenben­zer doz­lar­da uy­gu­lan­ma­lı­dır. Lö­se­mi: İn­dük­si­yon için kul­la­nır­ken,60 mg/m2 pred­ni­zon ile 3.3 mg/m2 doz­lar­da me­tot­rek­satkom­bi­ne­si gün­lük uy­gu­lan­dı­ğın­da, te­da­vi olan has­ta­la­rın %50’sin­dege­nel­de 4-6 haf­ta­lık bir pe­ri­yot için­de iyi­leş­me sü­reç­le­ri gös­ter­miş­tir.Me­nen­jiklö­se­mi: Me­nen­jiklö­se­mi­nin pro­fi­lak­si­si ya da te­da­vi­sin­de me­tot­rek­sat int­ra­te­kalola­rak uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ko­ru­yu­cu­suz me­tot­rek­sat, ‰9 sod­yum klo­rüren­jek­si­yo­nu gi­bi uy­gun ste­ril, ko­ru­yu­cu­suz bir or­tam­da 1 mg/ml’likbir kon­sant­ras­yon­da sey­rel­ti­lir. Se­reb­ros­pi­nal sı­vı­nın (CSF) hac­miya­şa bağ­lı, fa­kat vü­cut yü­ze­yi­ne bağ­lı de­ğil­dir. Şu do­zaj uy­gu­la­ma­sın­da,vü­cut yü­ze­yi ala­nı­nın ak­si­ne yaş baz alı­nır: 1 ya­şın­dan da­ha kü­çükço­cuk­lar­da 6 mg, 1 ya­şın­da­ki ço­cuk­lar­da 8 mg, 2 ya­şın­da­ki ço­cuk­lar­da10 mg, 3 yaş ve üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da 12 mg. CSF’nin hac­mi ve tüm iş­lev­lerya­şa bağ­lı ola­rak aza­la­ca­ğın­dan, yaş­lı has­ta­lar­da doz azal­tıl­ma­sıis­te­ne­bi­lir. Me­nen­jik lö­se­mi te­da­vi­si için me­tot­rek­sat, 2-5 günara­lık­lar­la int­ra­te­kal ola­rak ve­ri­le­bi­lir. 1 haf­ta­dan da­ha az ara­lık­lar­lauy­gu­lan­ma­sı­na rağ­men, su­b­a­kut tok­si­si­te­de ar­tış­lar gös­te­re­bi­lir.Len­fom­lar: Bur­kitt tü­mö­rün I ve II dev­re­le­ri­neait ba­zı hal­le­rin­de me­tot­rek­sat, uzun sü­ren iyi­leş­me dev­ri mey­da­nage­tir­miş­tir. Te­da­vi oral me­tot­rek­sat­la et­ki­li olur. Ge­nel ola­rakIII dev­re­de me­tot­rek­sat, di­ğer an­ti­tü­mör ajan­lar­la ve­ri­lir. 7-10gün­lük din­len­me pe­ri­yot­la­rıy­la be­ra­ber bü­tün dev­re­ler­de­ki te­da­vige­nel­de, ila­cın bir kez alı­mın­dan olu­şur. III dev­re­de­ki lem­fo­sar­kom­lar,gün­lük 0.625-2.5 mg/kg’lik doz­lar­da ve­ri­len me­tot­rek­sat­lı kom­bi­neilaç te­da­vi­si­ne ya­nıt ve­re­bi­lir. Mi­ko­zis Fun­go­id: Ge­nel te­da­vi şek­li, me­tot­rek­sa­tınoral uy­gu­lan­ma­sı­dır. Bu­na rağ­men, haf­ta­da iki kez 25 mg ya da haf­ta­dabir kez 50 mg’lik doz­lar­da IM ola­rak da ve­ril­miş­tir. Me­me kan­se­ri: İler­le­miş me­me kan­se­ri­nin te­da­vi­sin­deme­tot­rek­sat, ge­nel­de 10-60 mg/m2 doz­lar­da IV ola­rak di­ğersi­to­tok­sik ilaç­la­rın pe­ri­yo­dik kul­la­nı­mı­na da­hil­dir. Baş ve bo­yun kan­se­ri: Lö­ko­vö­rin yar­dı­mıy­la me­tot­rek­sa­tın240-1080 mg/m2 IV en­füz­yon­la­rı, iler­le­miş tü­mör­le­rin te­da­vi­sin­deve ope­ras­yon ön­ce­si te­da­vi­nin et­ki­si­ni ar­tır­mak ama­cıy­la iki­sibe­ra­ber kul­la­nı­la­bi­lir. Bron­ko­je­nik kar­si­nom: Me­tot­rek­sa­tın 20-100 mg/m2IV en­füz­yon­la­rı, iler­le­miş tü­mör­le­rin te­da­vi­si için alı­nan pe­ri­yo­dikkom­bi­nas­yo­nu­na da­hil­dir. Me­sa­ne kar­si­no­mu: Her 1-2 haf­ta­da 100 mg’lik doz­lar­da­ki me­tot­rek­sa­tınIV en­jek­si­yon­la­rı ya da en­füz­yon­la­rı, me­sa­ne kar­si­no­mun te­da­vi­sin­dekul­la­nı­la­bi­lir. Os­te­osar­kom: Yük­sek doz­da me­tot­rek­sat te­da­vi­si­ne ait baş­lan­gıçdo­zu 12 g/m2’dir. Eğer bu doz, me­tot­rek­sat en­füz­yo­nu so­nun­da1000 µmol’luk (10-3 mol/l) mak­si­mum se­rum kon­sant­ras­yo­nun­da ce­re­yanet­me­si için ye­ter­li de­ğil­se, son­ra­ki te­da­vi­ler­de doz 15 g/m2’yeka­dar çı­ka­rı­la­bi­lir. Eğer has­ta ku­su­yor ya da oral ila­ca ta­ham­mü­lüyok­sa, ay­nı doz ve prog­ram­da IV ya da IM lö­ko­vö­rin ve­ri­lir. Psöriazis: Öne­ri­len baş­lan­gıç doz prog­ra­mı,ge­rek­li ya­nı­tı ve­rin­ce­ye ka­dar, haf­ta ba­şı­na 10-15 mg doz IV ya dahaf­ta­lık tek bir doz­dur. Da­ha son­ra bu­nu oral me­tot­rek­sat te­da­vi­si iz­ler.

MethotrexateTeva adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki