TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Nisan 2024, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mo­no­doks Kap­sülDe­va

Dok­si­sik­li­n

Ambalaj: 100 mgx14 kap­sül­.

Eşdeğeri:TetradoxKapsül: 100 mgx14 kapsül (Fako).

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın et­ken ol­du­ğu üro­ge­ni­tal, so­lu­num sis­te­mi, yu­mu­şakdo­ku, gast­ro­in­tes­ti­nal, of­tal­mik ve di­ğer en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Her­han­gibir tet­ra­sik­li­ne du­yar­lık gös­te­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Tet­ra­sik­lin sı­nı­fı ilaç­la­rındiş olu­şu­mu sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­sı (ge­be­li­ğin ikin­ci ya­rı­sın­da,be­bek­lik ve 8 ya­şı­na ka­dar olan ço­cuk­luk­ta) diş ren­gi­nin da­imi ola­rakbo­zul­ma­sı­na (sa­rı, gri, kah­ve­ren­gi) ne­den ola­bi­lir. Tet­ra­sik­linalan ba­zı has­ta­lar­da aşı­rı gü­neş ya­nı­ğı re­ak­si­yo­nu şek­lin­de or­ta­yaçı­kan fo­to­sen­si­ti­vi­te gö­rül­müş­tür. Tet­ra­sik­lin­ler ge­be­li­ğinson ya­rı­sın­da, do­ğa­cak ço­cu­ğun diş­le­ri üze­rin­de­ki muh­te­mel olum­suzet­ki­le­ri dü­şü­nü­le­rek kul­la­nıl­maz. Tet­ra­sik­lin an­ne sü­tü­ne ge­çer. Em­zi­ren ka­dın­lar­dakul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ğin­de bu du­rum dik­kat­le de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.

Yan E.:Ano­rek­si,bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, glos­sit, dis­fa­ji, en­te­ro­ko­lit, ano­ge­ni­talböl­ge­de enf­la­ma­tu­var lez­yon­lar gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal yan et­ki­lergö­rü­le­bi­lir. Ma­kü­lo­pa­pü­ler ve eri­te­ma­töz dö­kün­tü­ler, fo­to­sen­si­ti­vi­tere­ak­si­yon­la­rı, na­dir ola­rak eks­fo­li­ya­tif der­ma­tit gö­rü­le­bi­lir.Ür­ti­ker, an­ji­yo­nö­ro­tik ödem, ana­fi­lak­si, ana­fi­lak­to­id pur­pu­ra,pe­ri­kar­dit, sis­te­mik lu­pus eri­te­ma­to­zus nüks­le­ri hi­per­sen­si­ti­vi­te­siolan ol­gu­lar­da gö­rü­le­bi­lir. He­mo­li­tik ane­mi, trom­bo­si­to­pe­ni,nöt­ro­pe­ni ve eo­zi­no­fi­li gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Pe­ni­si­lin­lebe­ra­ber tet­ra­sik­lin ve­ril­me­me­si öne­ri­lir. Ab­sorp­si­yo­nu­nu et­ki­le­ye­bil­me­le­rine­de­niy­le tet­ra­sik­lin­ler­le bir­lik­te alü­min­yum, kal­si­yum ve mag­nez­yumiçe­ren an­ta­sitler ve­ril­me­me­li­dir. An­ti­ko­agü­lan te­da­vi gö­ren has­ta­lar­da ilaç do­zu­nunazal­tıl­ma­sı ge­re­ke­bi­lir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler i­çin ö­ne­ri­len o­la­ğan doz te­da­vi­ninilk gü­nü 200 mg (12 sa­at­te bir 100 mg o­la­rak), sü­rek do­zu i­se gün­de100 mg’dir. Sürekdo­zu, tek doz ha­lin­de ve­ya 12 sa­at­te bir 50 mg o­la­rak ve­ri­le­bi­lir.A­ğır en­fek­si­yon­lar­da, ö­zel­lik­le ü­ri­ner sis­te­min kro­nik en­fek­si­yon­la­rın­da12 sa­at­te bir 100 mg o­la­rak ve­ril­me­si ö­ne­ri­lir. 8 ya­şın üs­tün­de­kiço­cuk­la­ra ilk gün, vü­cut a­ğır­lı­ğı­nın her kg’si i­çin 4 mg o­la­rak he­sap­la­nangün­lük doz, i­ki e­şit kıs­ma bö­lü­ne­rek 12 sa­at a­ra i­le ve­ri­lir. Sürekdo­zu vü­cut a­ğır­lı­ğı­nın her kg’si i­çin 2 mg o­la­rak he­sap­la­nır ve tekdoz ha­lin­de ve­ya i­ki e­şit kıs­ma bö­lü­ne­rek 12 sa­at­te bir ve­ri­lir. A­ğıren­fek­si­yon­lar­da bu doz vü­cut a­ğır­lı­ğı­nın her kg’si i­çin 4 mg’ye ka­darar­tı­rı­la­bi­lir. 45 kg’nin üs­tün­de­ki ço­cuk­la­ra ye­tiş­kin do­zu uy­gu­la­nır.Ba­sit go­no­ko­kal en­fek­si­yon­lar­da (er­kek­ler­de­ki a­no­rek­tal en­fek­si­yon­larha­riç) 7 gün sü­rey­le gün­de 2 kez 100 mg o­la­rak ve­ri­lir.

Monodoks adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki