TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mul­ti­sef Fla­kon     Mustafa Nevzat

Se­fu­rok­sim sod­yum

Ambalaj: 250 mgx 1 fla­kon ve 2 mL’lik 1 eri­ti­ci am­pul :: 750 mgx1fla­kon ve 6 mL’lik 1 eri­ti­ci am­pul.

Eşdeğeri:AksefFla­kon: 250 mgx 1 fla­kon, 750mgx1 fla­kon (Nobel); Zinnat Fla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 750 mgx1 fla­kon (GSK).

End.: Akut ve kro­nik bron­şit,en­fek­te bron­şi­yek­ta­zi, bak­te­ri­yel pnö­mo­ni, ak­ci­ğer ap­se­si, ame­li­yatson­ra­sı gö­ğüs en­fek­si­yon­la­rı gi­bi so­lu­num sis­te­mi en­fek­si­yon­la­rı;oti­tis me­dia, si­nü­zit, ton­sil­lit, fa­ren­jit gi­bi KBB en­fek­si­yon­la­rı;akut ve kro­nik pi­ye­lo­nef­rit, sis­tit, asemp­to­ma­tik bak­te­ri­üri gi­biüri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rı; se­lü­lit, eri­zi­pel, pe­ri­to­nit, ya­raen­fek­si­yon­la­rı gi­bi de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı; os­te­omi­ye­lit,sep­tik art­rit gi­bi ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rı; pel­vik enf­la­ma­tu­varhas­ta­lık­lar gi­bi do­ğum ve ji­ne­ko­lo­jik en­fek­si­yon­lar; sep­ti­se­mive me­nen­jit, pe­ri­to­nit da­hil di­ğer en­fek­si­yon­lar ve özel­lik­le pe­ni­si­linkul­la­nı­mı­nın uy­gun ol­ma­dı­ğı go­no­re en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. Ab­do­mi­nal, pel­vik, or­to­pe­dik, kar­di­yak, pul­mo­ner, özo­fa­ji­yelve vas­kü­ler ame­li­yat­lar­da, en­fek­si­yon­lar­dan ile­ri ge­len risk ar­tı­şıol­du­ğun­da pro­fi­lak­tik ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­rin­le­rve se­fu­rok­si­me aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Te­da­vi­ye baş­la­ma­dan ön­ce has­ta­nınpe­ni­si­lin­le­re, se­fa­los­po­rin­le­re ve­ya di­ğer ilaç­la­ra aler­ji­si­ninolup ol­ma­dı­ğı araş­tı­rıl­ma­lı­dır. Ay­nı an­da fu­ro­se­mid gi­bi güç­lüdi­üre­tik­le­ri ve­ya ami­nog­li­ko­zid­le­ri alan has­ta­la­ra, yük­sek doz­dase­fa­los­po­rin an­ti­bi­yo­tik­le­ri, bu kom­bi­nas­yon­lar­la böb­rek yet­mez­li­ğibil­di­ril­di­ğin­den dik­kat­le ve­ril­me­li­dir. Ge­be­lik sü­re­sin­ce mut­lakge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Se­fu­rok­sim an­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­den,em­zi­ren an­ne­ler­de bu du­rum göz önü­ne alın­ma­lı­dır.

Yan E.: IV uy­gu­la­ma­nınar­dın­dan sey­rek ola­rak trom­bofi­le­bit olu­şa­bi­lir; de­ri dö­kün­tü­sü,ür­ti­ker ve prü­rit iz­le­ne­bi­lir. Bu­lan­tı, di­ya­re ve ko­lit ile psö­do­memb­ra­nözko­lit, he­mog­lo­bin ve he­ma­tok­rit azal­ma­sı, ge­çi­ci eo­zi­no­fi­li, nöt­ro­pe­nive lö­ko­pe­ni iz­le­ne­bi­lir.

Doz Önerisi:Mul­ti­sef En­jek­tabl IM ve IV yol­lar­dan uy­gu­la­na­bi­lir.Ye­tiş­kin­ler i­çin gün­de 8 sa­at a­ra i­le uy­gu­la­nan ve 5 ya da 10 gün sü­renbir te­da­vi şe­ma­sı ö­ne­ri­lir. Ge­nel­de, komp­li­kas­yon­suz id­rar yol­la­rıen­fek­si­yon­la­rı, de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı, yay­gın go­no­kok­siken­fek­si­yon­lar ve komp­li­kas­yon­suz pnö­mo­ni te­da­vi­le­rin­de ö­ne­ri­lendoz 8 sa­at a­ra i­le 750 mg şek­lin­de­dir. Cid­di ve a­ğır sey­re­den en­fek­si­yon­lar­dabu doz 1.5 g’ye yük­sel­til­me­li­dir. Ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rın­da8 sa­at a­ra i­le 1.5 g doz se­fu­rok­sim ö­ne­ri­lir. Ha­ya­tı teh­dit e­denen­fek­si­yon­lar i­le az de­re­ce­de du­yar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın ne­denol­du­ğu en­fek­si­yon­lar­da 1.5 g doz 6 sa­at a­ra i­le uy­gu­la­na­bi­lir.Bak­te­ri­yel me­nen­jit ol­gu­la­rın­da 8 sa­at a­ra i­le uy­gu­la­nan doz,her uy­gu­la­ma­da 3 g’yi geç­me­me­li­dir. Komp­li­kas­yon­suz go­no­kok­siken­fek­si­yon­lar­da ö­ne­ri­len doz IM yol­dan her i­ki kal­ça­ya 1.5 g doz uy­gu­lan­ma­sışek­lin­de­dir ve o­ral yol­dan da 1 g pro­be­ne­sid ve­ril­me­li­dir. Cer­ra­hiol­gu­lar­da pro­fi­lak­tik o­la­rak 1.5 g se­fu­rok­si­min a­me­li­yat­tan or­ta­la­ma1 sa­at ön­ce IV yol­dan uy­gu­lan­ma­sı ö­ne­ri­lir. E­ğer gi­ri­şim sü­re­siu­zar­sa 8 sa­at a­ra i­le 750 mg doz IV ya da IM yol­dan ve­ril­me­li­dir. A­çıkkalp a­me­li­yat­la­rın­da pro­fi­lak­tik o­la­rak 1.5 g se­fu­rok­sim a­nes­te­ziya­pı­lır­ken IV yol­dan uy­gu­lan­ma­lı ve ar­dın­dan 12 sa­at a­ra i­le to­tal6 g doz ve­ril­me­li­dir.

Multisef adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki