TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Şubat 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Aksef Fla­kon IM/IVNobel

Se­fu­rok­sim sod­yum

Ambalaj: 250 mgx1 fla­kon ve 2 mL’lik çö­zü­cü am­pul :: 750 mgx1fla­kon ve 6 mL’lik çö­zü­cü am­pul.

Eşdeğeri:Mul­ti­sefFla­kon: 250 mgx 1 fla­kon, 750mgx1 fla­kon (Mustafa Nev­zat); Zinnat Fla­kon: 250 mgx 1 fla­kon, 750 mgx1 fla­kon (GSK).

Ak­sef FilmTab­let

Se­fu­rok­sim ak­se­til

Ambalaj: 250 mgx20 tablet :: 500 mgx10 ve 20 tablet.

Eşdeğeri: Ce­faksFilm Tab­let: 250 mgx20tab­let, 500 mgx10 ve 20 tab­let­­ (De­va);Ce­fa­tin Lak Tab­let: 250 mgx20 tab­let, 500 mgx10 ve 20 tab­let­­ (Roc­he); Enfexia Film Tab­let:250 mgx20 tablet, 500 mgx10 ve 20 tab­let­­ (Bilim); Ora­ceftin Film Tab­let: 500 mgx10 ve 20 tablet­ (Fako); Sefaktil Film Tablet:250 mgx20 tab­let, 500 mgx10 ve 20 tab­let­­ (Drogsan); SefuroksFilm Tab­let: 500mgx10 tablet­ (Eczacıbaşı); ZinnatTab­let: 250 mgx20 tab­let, 500mgx10 ve 20 tab­let­­ (GSK).

End.: Akut ve kro­nik bron­şit,en­fek­te bron­şi­yek­ta­zi, bak­te­ri­yel pnö­mo­ni, ak­ci­ğer ab­se­si, ame­li­yatson­ra­sı gö­ğüs en­fek­si­yon­la­rı gi­bi so­lu­num sis­te­mi en­fek­si­yon­la­rı;oti­tis me­dia, si­nü­zit, ton­sil­lit, fa­ren­jit gi­bi KBB en­fek­si­yon­la­rı;akut ve kro­nik pi­ye­lo­nef­rit, sis­tit, asemp­to­ma­tik bak­te­ri­üri gi­biüri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rı; se­lü­lit, eri­zi­pel, pe­ri­to­nit, ya­raen­fek­si­yon­la­rı gi­bi de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı; os­te­omi­ye­lit,sep­tik art­rit gi­bi ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rı; pel­vik enf­la­ma­tu­varhas­ta­lık­lar gi­bi do­ğum ve ji­ne­ko­lo­jik en­fek­si­yon­lar; sep­ti­se­mive me­nen­jit, pe­ri­to­nit da­hil di­ğer en­fek­si­yon­lar ve özel­lik­le pe­ni­si­linkul­la­nı­mı­nın uy­gun ol­ma­dı­ğı go­no­re en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. Ab­do­mi­nal, pel­vik, or­to­pe­dik, kar­di­yak, pul­mo­ner, özo­fa­ji­yelve vas­kü­ler ame­li­yat­lar­da, en­fek­si­yon­lar­dan ile­ri ge­len risk ar­tı­şıol­du­ğun­da pro­fi­lak­tik ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­rin­le­rve se­fu­rok­si­me aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Te­da­vi­ye baş­la­ma­dan ön­ce has­ta­nınpe­ni­si­lin­le­re, se­fa­los­po­rin­le­re ve­ya di­ğer ilaç­la­ra aler­ji­si­ninolup ol­ma­dı­ğı araş­tı­rıl­ma­lı­dır. Ay­nı an­da fu­ro­se­mid gi­bi güç­lüdi­üre­tik­le­ri ve­ya ami­nog­li­ko­zid­le­ri alan has­ta­la­ra, yük­sek doz­dase­fa­los­po­rin an­ti­bi­yo­tik­le­ri, bu kom­bi­nas­yon­lar­la böb­rek yet­mez­li­ğibil­di­ril­di­ğin­den dik­kat­le ve­ril­me­li­dir. Ge­be­lik sü­re­sin­ce mut­lakge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Se­fu­rok­sim an­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­den,em­zi­ren an­ne­ler­de bu du­rum göz önü­ne alın­ma­lı­dır.

Yan E.:Di­ya­re,bu­lan­tı, kus­ma gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık­lar gö­rül­müş­tür.Na­di­ren psö­do­memb­ra­nöz ko­lit gö­rül­dü­ğü ra­por edil­miş­tir. Sey­rekola­rak baş ağ­rı­sı gö­rül­müş­tür. Na­di­ren eryt­he­ma mul­ti­for­me, Ste­vens-John­sonsend­ro­mu, tok­sik epi­der­mal nek­ro­li­zis (ek­zan­te­ma­tik nek­ro­li­zis)ve na­di­ren de­ri dö­kün­tü­le­ri, ür­ti­ker, ka­şın­tı, ila­ca bağ­lı ateş,se­rum has­ta­lı­ğı­nı içe­ren aşı­rı du­yar­lık be­lir­ti­le­ri ve çok na­di­renana­fi­lak­si bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi:Aksef Flakon: Yetişkinler: Yetişkinlere her sekiz saatte bir 750 mg ile 1500 mgarasında 5-10 gün süre ile uygulanır. Komplikasyonsuz üriner sistemenfeksiyonlarında, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, dissemine gonokokalenfeksiyonlarda ve komplikasyonsuz pnömo­nide, her 8 saatte bir 750 mg dozundauygulanabilir. Şiddetli veya komplikasyonlu infeksiyonlarda, 8 saatte bir 1.5 gdoz uygulanır. Kemik ve eklem infeksiyonlarında, 8 saat­te bir 1.5 g dozuygulanır. Yaşamı tehdit eden enfek­si­yonlarda veya düşük duyarlılıklıajanların neden ol­dukları enfeksiyonlarda, her 6 saatte bir 1.5 g dozundauygulanabilir. Bakteriyel menenjitte, doz 8 saatte bir 3 g’yi geçmemelidir.Kompli­kasyonsuz gonokokal enfeksiyonlar için önerilen doz, IM yolla 1.5 g dır.Bu doz bölü­nerek iki farklı bölgeye tek seferde uygulanır. Profi­laktik amaçlacerrahi işlemden yaklaşık olarak yarım ile bir saat önce IV yolla 1.5 guygulanması önerilir. Cerrahi işlemin süresine göre 8 saatte bir IM ya da IVolarak 750 mg dozunda uygulama yapılır. Açık kalp cerrahisi uy­gu­­lamalarında,anestezi indüksiyonu sırasında ve izle­yen 12 saatlik periyotlarda, IV yolla1.5 g uygulanması önerilir. Toplam doz 6 g’yi aşmamalıdır. Bebeklerde ve 3 aylıktan büyükpediyatrik hastalarda: Bu gruptaki hastalarda, sefuroksime duyarlımikroorganizmalar tarafından oluş­turulmuş enfeksiyonlarda, günlük doz 50-100mg/kg olma­lıdır. Bu doz 6 ya da 8 saat ara ile eşit dozlarda uygulanmalıdır.Çok şiddetli ve ciddi enfeksiyonlarda 100 mg/kg/gün uygulanmalıdır. Kemik veeklem enfeksiyonlarında günlük doz 150 mg/kg’dir. Bu doz dört eşit parçayabölünerek uygulanır. Bakteriyel menenjitte, önerilen günlük doz 200-240mg/kg’dir. Bu 6 ya da 8 saatte bir IV yolla uygulanmalıdır. Aksef FilmTablet: Ye­tiş­kin­lerve 12 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da öne­ri­len doz gün­de 2 kez 250mg’dir. Da­ha ağır en­fek­si­yon­lar­da ve­ya da­ha az du­yar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rınne­den ol­du­ğu en­fek­si­yon­lar­da doz gün­de 2 kez 500 mg’ye çı­ka­rı­lır.Komp­li­ke ol­ma­mış üri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rın­da gün­de 2 kez 125mg öne­ri­lir. Üri­ner en­fek­si­yon olan ba­zı has­ta­lar­da doz gün­de 2 kez250 mg’ye çı­ka­rı­la­bi­lir. Ge­nel ola­rak te­da­vi sü­re­si 7 gün­dür (5-10gün ara­sı). b-he­mo­li­tikstrep­to­kok­ en­fek­si­yon­la­rın­da, akut ro­ma­tiz­mal ateş ya da akut glo­me­rü­lo­nef­rit­tensa­kın­mak için te­da­vi en az 10 gün sür­dü­rül­me­li­dir. Op­ti­mum ab­sorp­si­yoniçin tab­let­ler yi­ye­cek­ler­den son­ra alın­ma­lı­dır.

Aksef adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki