TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Nisan 2024, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sefuroks Film TabletEczacıbaşı

Sefuroksim aksetil

Ambalaj: 125 mgx10 tablet :: 250 mgx10 tablet :: 500mgx10 tablet.

Eşdeğeri:AksefFilm Tab­let: 250 mgx20tab­let, 500 mgx10 tab­let­­(Nobel); Ce­faks Film Tab­let: 125 mgx10 tablet, 250 mgx10 tab­let, 500 mgx10 tab­let­­ (De­va); Ce­fa­tin Lak Tab­let:125 mgx10 tablet, 250 mgx10 tab­let, 500 mgx10 tab­let­­(Roc­he); EnfexiaFilm Tab­let: 250 mgx10tablet, 500 mgx10 tab­let­­ (Bilim); Ora­ceftinFilm Tab­let: 250mgx10 tablet, 500 mgx10 tablet­ (Fako);Sefaktil Film Tablet: 250 mgx10 tab­let, 500 mgx10 tab­let­­ (Drogsan); ZinnatTab­let: 125 mgx10 tablet, 250mgx10 tab­let, 500 mgx10 tab­let­­ (GSK) .

Sefuroks Oral Süspansiyon

Sefuroksim aksetil

Ambalaj: 125 mg/5 mLx50, 70 ve 100 mL’lik ambalaj.

Eşdeğeri:CefaksOral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5mLx50 mL­ ve 100 mL (Deva); Cefatin Oral Süspansiyon: 125 mg/5 mLx50 mL­ ve 100 mL (Roc­he); OraceftinOral Süspansiyon: 125 mg/5mLx50 mL ve 100 mL (Fako); Zin­nat Oral Süs­pan­si­yon:125 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL (GSK).

End.: Akut ve kro­nik bron­şit, en­fek­tebron­şi­yek­ta­zi, bak­te­ri­yel pnö­mo­ni, ak­ci­ğer ap­se­si, ame­li­yat son­ra­sıgö­ğüs en­fek­si­yon­la­rı gi­bi so­lu­num sis­te­mi en­fek­si­yon­la­rı; oti­tisme­dia, si­nü­zit, ton­sil­lit, fa­ren­jit gi­bi KBB en­fek­si­yon­la­rı; akut vekro­nik pi­ye­lo­nef­rit, sis­tit, asemp­to­ma­tik bak­te­ri­üri gi­bi üri­nersis­tem en­fek­si­yon­la­rı; se­lü­lit, eri­zi­pel, pe­ri­to­nit, ya­ra en­fek­si­yon­la­rıgi­bi de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı; os­te­omi­ye­lit, sep­tikart­rit gi­bi ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rı; pel­vik enf­la­ma­tu­varhas­ta­lık­lar gi­bi do­ğum ve ji­ne­ko­lo­jik en­fek­si­yon­lar; sep­ti­se­mive me­nen­jit, pe­ri­to­nit da­hil di­ğer en­fek­si­yon­lar ve özel­lik­le pe­ni­si­linkul­la­nı­mı­nın uy­gun ol­ma­dı­ğı go­no­re en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. Ab­do­mi­nal, pel­vik, or­to­pe­dik, kar­di­yak, pul­mo­ner, özo­fa­ji­yelve vas­kü­ler ame­li­yat­lar­da, en­fek­si­yon­lar­dan ile­ri ge­len risk ar­tı­şıol­du­ğun­da pro­fi­lak­tik ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­rin­le­rve se­fu­rok­si­me aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Te­da­vi­ye baş­la­ma­dan ön­ce has­ta­nın pe­ni­si­lin­le­re,se­fa­los­po­rin­le­re ve­ya di­ğer ilaç­la­ra aler­ji­si­nin olup ol­ma­dı­ğıaraş­tı­rıl­ma­lı­dır. Ay­nı an­da fu­ro­se­mid gi­bi güç­lü di­üre­tik­le­rive­ya ami­nog­li­ko­zid­le­ri alan has­ta­la­ra, yük­sek doz­da se­fa­los­po­rinan­ti­bi­yo­tik­le­ri, bu kom­bi­nas­yon­lar­la böb­rek yet­mez­li­ği bil­di­ril­di­ğin­dendik­kat­le ve­ril­me­li­dir. Ge­be­lik sü­re­sin­ce mut­lak ge­rek­me­dik­çekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Se­fu­rok­sim an­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­den, em­zi­renan­ne­ler­de bu du­rum göz önü­ne alın­ma­lı­dır.

Yan E.:Di­ya­re,bu­lan­tı, kus­ma gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık­lar gö­rül­müş­tür.Na­di­ren psö­do­memb­ra­nöz ko­lit gö­rül­dü­ğü ra­por edil­miş­tir. Sey­rekola­rak baş ağ­rı­sı gö­rül­müş­tür. Na­di­ren eryt­he­ma mul­ti­for­me, Ste­vens-John­sonsend­ro­mu, tok­sik epi­der­mal nek­ro­li­zis (ek­zan­te­ma­tik nek­ro­li­zis)ve na­di­ren de­ri dö­kün­tü­le­ri, ür­ti­ker, ka­şın­tı, ila­ca bağ­lı ateş,se­rum has­ta­lı­ğı­nı içe­ren aşı­rı du­yar­lık be­lir­ti­le­ri ve çok na­di­renana­fi­lak­si bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi:Erişkinler:Enfeksiyonların çoğunda günde iki kez 250 mgyeterlidir. Hafif ve orta şiddetteki bronşit alt solunum yolu enfeksiyonlarındagünde iki kez 250 mg verilmelidir. Daha ağır alt solunum yolu enfeksiyonlarındaya da pnömoni kuşkusu varsa, günde iki kez 500 mg kullanılmalıdır. İdrar yoluenfeksiyonlarında günde iki kez 125 mg genellikle yeterlidir. Piyelonefrittegünde 2 kez 250 mg önerilir. Kompli­kasyonsuz gonorenin tedavisinde tek dozolarak 1 g önerilir. Erişkin ve 12 yaşından büyük çocuklardaki Lyme has­­talığında,20 gün boyunca günde iki kez 500 mg önerilir. Çocuklar: Nor­maldoz günde iki defa 125 mg ya da günde iki kez 10 mg/kg olmak üzere günde enfazla 250 mg’dir. Otitis media için, iki yaşından küçük ço­cuk­larda normal dozgünde en fazla 250 mg olmak üzere, günde iki kez 125 mg ya da günde iki kez 10mg/kg’dir. İki yaşından büyük çocuklarda günde en fazla 500 mg olmak üzeregünde iki kez 250 mg ya da 15 mg/kg’dir. Üç ayın altındaki çocuklardasefuroksim aksetilin kullanımı ile ilgili deneyim yoktur. Tabletlerkırılmamalıdır. Bu nedenle, küçük çocuklarda süspansiyon formunun kullanılmasıuygundur. Genel olarak tedavi süresi 7 (5-10) gündür. Optimum emilim içintabletler yemeklerden sonra alınmalıdır. Böbrek yetmezliği olanlarda ya dadiyaliz uygulanan hastalarda veya yaşlı hastalarda, günde en fazla 1 gramkullanılıyorsa, özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Sefuroks adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki