TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ora­ceftin FilmTab­letFako

Se­fu­ro­ksi­m ak­se­til

Ambalaj: 250 mgx10 tab­let­ :: 500 mgx10 ve 20 tablet.

Eşdeğeri:AksefFilm Tab­let: 500 mgx10ve 20 tab­let­­ (Nobel); Ce­faksFilm Tab­let: 250 mgx10tab­let, 500 mgx10 ve 20 tab­let­­ (De­va);Ce­fa­tin Lak Tab­let: 250 mgx10 tab­let, 500 mgx10 ve 20 tab­let­­ (Roc­he); Enfexia Film Tab­let:250 mgx10 tablet, 500 mgx10 ve 20 tab­let­­ (Bilim); Sefaktil Film Tablet:250 mgx10 tab­let, 500 mgx10 ve 20 tab­let­­ (Drogsan); SefuroksFilm Tab­let: 250 mgx10tablet, 500 mgx10 tablet­(Eczacıbaşı); Zinnat Tab­let: 250 mgx10 20 tab­let, 500 mgx10 ve 20 tab­let­­ (GSK) .

Ora­ceftin Oral Süs­pan­si­yonİçin Toz

Se­fu­ro­ksi­m ak­se­til

Ambalaj: 125 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL süs­pan­si­yon ve­re­bi­len toziçe­ren şişe.

Eşdeğeri:CefaksOral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5mLx50 mL ve 100 mL­ (Deva); Cefatin Oral Süspansiyon: 125 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL­ (Roc­he); SefuroksSüspansiyon: 125 mg/5mLx50 mL ve 100 mL (Eczacıbaşı); Zin­nat Oral Süs­pan­si­yon:125 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL (GSK).

End.: Akut ve kro­nik bron­şit,en­fek­te bron­şi­yek­ta­zi, bak­te­ri­yel pnö­mo­ni, ak­ci­ğer ab­se­si, ame­li­yatson­ra­sı gö­ğüs en­fek­si­yon­la­rı gi­bi so­lu­num sis­te­mi en­fek­si­yon­la­rı;oti­tis me­dia, si­nü­zit, ton­sil­lit, fa­ren­jit gi­bi KBB en­fek­si­yon­la­rı;akut ve kro­nik pi­ye­lo­nef­rit, sis­tit, asemp­to­ma­tik bak­te­ri­üri gi­biüri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rı; se­lü­lit, eri­zi­pel, pe­ri­to­nit, ya­raen­fek­si­yon­la­rı gi­bi de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı; os­te­omi­ye­lit,sep­tik art­rit gi­bi ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rı; pel­vik enf­la­ma­tu­varhas­ta­lık­lar gi­bi do­ğum ve ji­ne­ko­lo­jik en­fek­si­yon­lar; sep­ti­se­mive me­nen­jit, pe­ri­to­nit da­hil di­ğer en­fek­si­yon­lar ve özel­lik­le pe­ni­si­linkul­la­nı­mı­nın uy­gun ol­ma­dı­ğı go­no­re en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. Ab­do­mi­nal, pel­vik, or­to­pe­dik, kar­di­yak, pul­mo­ner, özo­fa­ji­yelve vas­kü­ler ame­li­yat­lar­da, en­fek­si­yon­lar­dan ile­ri ge­len risk ar­tı­şıol­du­ğun­da pro­fi­lak­tik ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­rin­le­rve se­fu­rok­si­me aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Te­da­vi­ye baş­la­ma­dan ön­ce has­ta­nınpe­ni­si­lin­le­re, se­fa­los­po­rin­le­re ve­ya di­ğer ilaç­la­ra aler­ji­si­ninolup ol­ma­dı­ğı araş­tı­rıl­ma­lı­dır. Ay­nı an­da fu­ro­se­mid gi­bi güç­lüdi­üre­tik­le­ri ve­ya ami­nog­li­ko­zid­le­ri alan has­ta­la­ra, yük­sek doz­dase­fa­los­po­rin an­ti­bi­yo­tik­le­ri, bu kom­bi­nas­yon­lar­la böb­rek yet­mez­li­ğibil­di­ril­di­ğin­den dik­kat­le ve­ril­me­li­dir. Ge­be­lik sü­re­sin­ce mut­lakge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Se­fu­rok­sim an­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­den,em­zi­ren an­ne­ler­de bu du­rum göz önü­ne alın­ma­lı­dır.

Yan E.:Di­ya­re,bu­lan­tı, kus­ma gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık­lar gö­rül­müş­tür.Na­di­ren psö­do­memb­ra­nöz ko­lit gö­rül­dü­ğü ra­por edil­miş­tir. Sey­rekola­rak baş ağ­rı­sı gö­rül­müş­tür. Na­di­ren eryt­he­ma mul­ti­for­me, Ste­vens-John­sonsend­ro­mu, tok­sik epi­der­mal nek­ro­li­zis (ek­zan­te­ma­tik nek­ro­li­zis)ve na­di­ren de­ri dö­kün­tü­le­ri, ür­ti­ker, ka­şın­tı, ila­ca bağ­lı ateş,se­rum has­ta­lı­ğı­nı içe­ren aşı­rı du­yar­lık be­lir­ti­le­ri ve çok na­di­renana­fi­lak­si bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi:Ora­cef­tin Tab­let, ter­ci­hen ye­mek­ler­den son­ra kul­la­nı­lır. Ora­cef­tin Süs­pan­si­yon i­se ye­mek­ler­den son­ra a­lın­ma­lı­dır.E­riş­kin­lerve 12 ya­şın üs­tün­de­ki ço­cuk­lar: Ö­ne­ri­len doz gün­de i­ki kez 250 mg'dir. Da­ha cid­dien­fek­si­yon­lar i­le da­ha az du­yar­lı bak­te­ri­le­rin ne­den ol­du­ğu en­fek­si­yon­lar­dadoz gün­de i­ki kez 500 mg’ye yük­sel­ti­le­bi­lir. Ü­ri­ner en­fek­si­yon­lar­dao­la­ğan doz gün­de i­ki kez 125 mg ve­ya 250 mg’dir. Komp­li­ke ol­ma­yan go­no­rete­da­vi­sin­de 1 g’lik tek bir doz uy­gu­la­nır. Be­bek­ler ve 12 ya­şa ka­daro­lan ço­cuk­lar: Ge­nel o­la­rak ö­ne­ri­len doz gün­de i­ki kez 125 mg o­lup,te­da­vi sü­re­si 5-10 gün­dür. Fa­ren­jit ve ton­si­lit te­da­vi­sin­de doz,10 gün sü­rey­le gün­de 2 kez 125 mg ve­ya i­ki­ye bö­lün­müş o­la­rak 20mg/kg/gün’dür. Or­ta ku­lak il­ti­ha­bı olan ço­cuk­lar­da doz, 10 gün sü­rey­legün­de 2 kez 250 mg ve­ya iki eşit do­za bö­lün­müş o­la­rak 30 mg/kg/gün’dür.İm­pe­ti­go te­da­vi­sin­de doz, 10 gün sü­rey­le iki eşit do­za bö­lün­müş o­la­rak30 mg/kg/gün’dür. Strep­to­coc­cus pyo­ge­nes'e (grup A b-he­mo­li­tik strep­to­kok­la­ra) bağ­lıen­fek­si­yon­lar­da ro­ma­tiz­mal a­teş ve­ya glo­me­rü­lo­nef­rit­ten sa­kın­maki­çin se­fu­rok­sim ak­se­ti­lin te­da­vi doz­la­rı en az 10 gün sü­rey­le uy­gu­lan­ma­lı­dır.3 ay­lık­tan da­ha kü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nı­mı de­nen­me­miş­tir.

Oraceftin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki