TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Nisan 2024, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ce­faks Film Tab­let De­va

Se­fu­rok­sim ak­se­til

Ambalaj: 125 mgx10 tab­let :: 250 mgx10, 14 ve 20 tab­let :: 500mgx10, 14 ve 20 tab­let­.

Eşdeğeri: Aksef Film Tab­let:250 mgx20 tab­let, 500 mgx10 ve 20 tab­let­­ (Nobel); Ce­fa­tin Lak Tab­let:125 mgx10 tablet, 250 mgx10 ve 20 tab­let, 500mgx10, 14 ve 20 tab­let­­ (Roc­he);Enfexia Film Tab­let: 250 mgx10 ve 20 tablet, 500 mgx10 ve 20 tab­let­­ (Bilim); Ora­ceftin Film Tab­let: 250 mgx10 tablet, 500 mgx10 ve 20 tablet­ (Fako); Sefaktil Film Tablet:250 mgx10 ve 20 tab­let, 500 mgx10 ve 20 tab­let­­ (Drogsan); SefuroksFilm Tab­let: 125mgx10 tablet, 250 mgx10 tablet, 500 mgx10 tablet­ (Eczacıbaşı); ZinnatTab­let: 125 mgx10 tablet, 250mgx10, 14 ve 20 tab­let, 500 mgx10, 14 ve 20 tab­let­­ (GSK) .

Ce­faks Oral Süspansiyon

Se­fu­rok­sim ak­se­til

Ambalaj: 125 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL.

Eşdeğeri: Cefatin Oral Süspansiyon:125 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL (Roche); Oraceftin OralSüspansiyon: 125 mg/5mLx50 mL ve 100 mL (Fako); SefuroksSüspansiyon: 125 mg/5mLx50 mL ve 100 mL (Eczacıbaşı);Zin­nat Oral Süs­pan­si­yon:125 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL (GSK).

End.: Akut ve kro­nik bron­şit,en­fek­te bron­şi­yek­ta­zi, bak­te­ri­yel pnö­mo­ni, ak­ci­ğer ab­se­si, ame­li­yatson­ra­sı gö­ğüs en­fek­si­yon­la­rı gi­bi so­lu­num sis­te­mi en­fek­si­yon­la­rı;oti­tis me­dia, si­nü­zit, ton­sil­lit, fa­ren­jit gi­bi KBB en­fek­si­yon­la­rı;akut ve kro­nik pi­ye­lo­nef­rit, sis­tit, asemp­to­ma­tik bak­te­ri­üri gi­biüri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rı; se­lü­lit, eri­zi­pel, pe­ri­to­nit, ya­raen­fek­si­yon­la­rı gi­bi de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı; os­te­omi­ye­lit,sep­tik art­rit gi­bi ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rı; pel­vik enf­la­ma­tu­varhas­ta­lık­lar gi­bi do­ğum ve ji­ne­ko­lo­jik en­fek­si­yon­lar; sep­ti­se­mive me­nen­jit, pe­ri­to­nit da­hil di­ğer en­fek­si­yon­lar ve özel­lik­le pe­ni­si­linkul­la­nı­mı­nın uy­gun ol­ma­dı­ğı go­no­re en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. Ab­do­mi­nal, pel­vik, or­to­pe­dik, kar­di­yak, pul­mo­ner, özo­fa­ji­yelve vas­kü­ler ame­li­yat­lar­da, en­fek­si­yon­lar­dan ile­ri ge­len risk ar­tı­şıol­du­ğun­da pro­fi­lak­tik ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­rin­le­rve se­fu­rok­si­me aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Te­da­vi­ye baş­la­ma­dan ön­ce has­ta­nınpe­ni­si­lin­le­re, se­fa­los­po­rin­le­re ve­ya di­ğer ilaç­la­ra aler­ji­si­ninolup ol­ma­dı­ğı araş­tı­rıl­ma­lı­dır. Ay­nı an­da fu­ro­se­mid gi­bi güç­lüdi­üre­tik­le­ri ve­ya ami­nog­li­ko­zid­le­ri alan has­ta­la­ra, yük­sek doz­dase­fa­los­po­rin an­ti­bi­yo­tik­le­ri, bu kom­bi­nas­yon­lar­la böb­rek yet­mez­li­ğibil­di­ril­di­ğin­den dik­kat­le ve­ril­me­li­dir. Ge­be­lik sü­re­sin­ce mut­lakge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Se­fu­rok­siman­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­den, em­zi­ren an­ne­ler­de bu du­rum göz önü­ne alın­ma­lı­dır.

Yan E.:Di­ya­re,bu­lan­tı, kus­ma gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık­lar gö­rül­müş­tür.Na­di­ren psö­do­memb­ra­nöz ko­lit gö­rül­dü­ğü ra­por edil­miş­tir. Sey­rekola­­­rak baş ağ­rı­sı gö­rül­müş­tür. Na­di­ren eryt­he­ma mul­ti­for­me, Ste­vens-John­sonsend­ro­mu, tok­sik epi­der­mal nek­ro­li­zis (ek­zan­te­ma­tik nek­ro­li­zis)ve na­di­ren de­ri dö­kün­tü­le­ri, ür­ti­ker, ka­şın­tı, ila­ca bağ­lı ateş,se­rum has­ta­lı­ğı­nı içe­ren aşı­rı du­yar­lık be­lir­ti­le­ri ve çok na­di­renana­fi­lak­si bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi:Ce­faks preparatları ter­ci­hen tok kar­nı­na alın­ma­lı­dır. Eğerbir do­zun alın­ma­sı unu­tu­lur­sa, bir son­ra­ki doz müm­kün olan en kı­sa sü­re­dealın­ma­lı ve son­ra te­da­vi es­ki­den ol­du­ğu gi­bi sür­dü­rül­me­li­dir. Eriş­kin­ler ve 12 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar: Üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­lar (örn. fa­ren­jit,ton­sil­lit, si­nü­zit): 10 gün sü­rey­le gün­de 2 kez 250 mg. Ha­fif ve or­taşid­det­te­ki alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı (örn. kro­nik bron­şi­tinakut bak­te­ri­yel alev­len­me­le­ri ve akut bron­şi­te bağ­lı se­kon­der bak­te­ri­yelen­fek­si­yon­lar): 10 gün sü­rey­le gün­de 2 kez 250 mg ve­ya 500 mg. Komp­li­kas­yon­suzüri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rı: 7-10 gün sü­rey­le gün­de 2 kez 125 ve­ya250 mg. Komp­li­kas­yon­suz de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı: 10gün sü­rey­le gün­de 2 kez 250 ve­ya 500 mg. Er­ken Lyma has­ta­lı­ğı: 20 günsü­rey­le gün­de 2 kez 500 mg. Komp­li­kas­yon­suz go­no­re: Tek doz ha­lin­de1 g. 3 ay-12 Yaş Arası Çocuklar: Olağan doz günde 2 kez 10 mg/kg olarak verilmelidir.Maksimum günlük doz 250 mg’dir. Otitis media ve daha şiddetli enfeksiyonlardaönerilen doz günde 2 defa 15 mg/kg olarak verilmelidir. Maksimum günlük doz 500mg’dir. Hafif ve orta dereceli enfeksiyonlarda mutad doz 10 mg/kg otitis mediave daha şiddetli enfeksiyonlarda ise olağan doz 15 mg/kg.

Cefaks adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki