TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Zin­nat Fla­kon IM/IV   GSK

Se­fu­rok­sim sod­yum

Ambalaj: 250 mgx1 fla­kon ve 2 mL’lik çö­zü­cü am­pul :: 750 mgx1fla­kon ve 6 mL’lik çö­zü­cü am­pul :: 1.5 gx1 fla­kon ve 15 mL’lik çö­zü­cüampul.

Eşdeğeri:AksefFla­kon: 250 mgx 1 fla­kon, 750mgx1 fla­kon (Nobel); Mul­ti­sef Fla­kon:250 mgx 1 fla­kon, 750 mgx1 fla­kon (Mustafa Nevzat).

Zin­nat Oral Süs­pan­si­yon

Se­fu­rok­sim ak­se­til

Ambalaj: 125 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL.

Eşdeğeri:CefaksOral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5mLx50 mL ve 100 mL (Deva); Cefatin Oral Süspansiyon: 125 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL (Roc­he); OraceftinOral Süspansiyon: 125 mg/5mLx50 mL ve 100 mL (Fako); Sefuroks Süspansiyon:125 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL (Eczacıbaşı).

Zin­nat Tab­let

Se­fu­rok­sim ak­se­til

Ambalaj: 125 mgx10 tab­let :: 250 mgx10, 14 ve 20 tab­let­ :: 500mgx10, 14 ve 20 tab­let­.

Eşdeğeri:AksefFilm Tab­let: 250 mgx20tab­let, 500 mgx10 ve 20 tab­let­­(Nobel); Ce­faks Film Tab­let: 125 mgx10 tablet, 250 mgx10, 14 ve 20 tab­let, 500 mgx10,14 ve 20 tab­let­­ (De­va);Ce­fa­tin Lak Tab­let: 125 mgx10 tablet, 250 mgx10 ve 20 tab­let, 500 mgx10, 14ve 20 tab­let­­ (Roc­he);Enfexia Film Tab­let: 250 mgx10 ve 20 tablet, 500 mgx10 ve 20 tab­let­­ (Bilim); Ora­ceftin Film Tab­let: 250 mgx10 tablet, 500 mgx10 ve 20 tablet­ (Fako); Sefaktil Film Tablet:250 mgx10 ve 20 tab­let, 500 mgx10 ve 20 tab­let­­ (Drogsan); SefuroksFilm Tab­let: 125mgx10 tablet, 250 mgx10 tablet, 500 mgx10 tablet­ (Eczacıbaşı).

End.: Akut ve kro­nik bron­şit,en­fek­te bron­şi­yek­ta­zi, bak­te­ri­yel pnö­mo­ni, ak­ci­ğer ap­se­si, ame­li­yatson­ra­sı gö­ğüs en­fek­si­yon­la­rı gi­bi so­lu­num sis­te­mi en­fek­si­yon­la­rı;oti­tis me­dia, si­nü­zit, ton­sil­lit, fa­ren­jit gi­bi KBB en­fek­si­yon­la­rı;akut ve kro­nik pi­ye­lo­nef­rit, sis­tit, asemp­to­ma­tik bak­te­ri­üri gi­biüri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rı; se­lü­lit, eri­zi­pel, pe­ri­to­nit, ya­raen­fek­si­yon­la­rı gi­bi de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı; os­te­omi­ye­lit,sep­tik art­rit gi­bi ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rı; pel­vik enf­la­ma­tu­varhas­ta­lık­lar gi­bi do­ğum ve ji­ne­ko­lo­jik en­fek­si­yon­lar; sep­ti­se­mive me­nen­jit, pe­ri­to­nit da­hil di­ğer en­fek­si­yon­lar ve özel­lik­le pe­ni­si­linkul­la­nı­mı­nın uy­gun ol­ma­dı­ğı go­no­re en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. Ab­do­mi­nal, pel­vik, or­to­pe­dik, kar­di­yak, pul­mo­ner, özo­fa­ji­yelve vas­kü­ler ame­li­yat­lar­da, en­fek­si­yon­lar­dan ile­ri ge­len risk ar­tı­şıol­du­ğun­da pro­fi­lak­tik ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­rin­le­rve se­fu­rok­si­me aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Te­da­vi­ye baş­la­ma­dan ön­ce has­ta­nınpe­ni­si­lin­le­re, se­fa­los­po­rin­le­re ve­ya di­ğer ilaç­la­ra aler­ji­si­ninolup ol­ma­dı­ğı araş­tı­rıl­ma­lı­dır. Ay­nı an­da fu­ro­se­mid gi­bi güç­lüdi­üre­tik­le­ri ve­ya ami­nog­li­ko­zid­le­ri alan has­ta­la­ra, yük­sek doz­dase­fa­los­po­rin an­ti­bi­yo­tik­le­ri, bu kom­bi­nas­yon­lar­la böb­rek yet­mez­li­ğibil­di­ril­di­ğin­den dik­kat­le ve­ril­me­li­dir. Ge­be­lik sü­re­sin­ce mut­lakge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Se­fu­rok­sim an­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­den,em­zi­ren an­ne­ler­de bu du­rum göz önü­ne alın­ma­lı­dır.

Yan E.:IV uy­gu­la­ma­nınar­dın­dan sey­rek ola­rak trom­bof­le­bit olu­şa­bi­lir; de­ri dö­kün­tü­sü,ür­ti­ker ve prü­rit iz­le­ne­bi­lir. Bu­lan­tı, di­ya­re ve ko­lit ile psö­do­memb­ra­nözko­lit, he­mog­lo­bin ve he­ma­tok­rit azal­ma­sı, ge­çi­ci eo­zi­no­fi­li, nöt­ro­pe­nive lö­ko­pe­ni iz­le­ne­bi­lir. Oral uygulamada di­ya­re, bu­lan­tı, kus­ma gi­bigast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık­lar gö­rül­müş­tür. Na­di­ren psö­do­memb­ra­nözko­lit gö­rül­dü­ğü ra­por edil­miş­tir. Sey­rek ola­rak baş ağ­rı­sı gö­rül­müş­tür.Na­di­ren eryt­he­ma mul­ti­for­me, Ste­vens-John­son send­ro­mu, tok­sik epi­der­malnek­ro­li­zis (ek­zan­te­ma­tik nek­ro­li­zis) ve na­di­ren de­ri dö­kün­tü­le­ri,ür­ti­ker, ka­şın­tı, ila­ca bağ­lı ateş, se­rum has­ta­lı­ğı­nı içe­ren aşı­rıdu­yar­lık be­lir­ti­le­ri ve çok na­di­ren ana­fi­lak­si bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Zinnat Flakon: E­riş­kin­ler: Bir­çok en­fek­si­yon gün­de 3 kez IM ya da IV yol i­le750 mg en­jek­si­yo­na ya­nıt ve­re­cek­tir. Da­ha a­ğır en­fek­si­yon­lar­dabu doz gün­de 3 kez IV yol i­le 1.5 g’ye ka­dar ar­tı­rıl­ma­lı­dır; IM ya daIV en­jek­si­yon­lar e­ğer ge­re­kir­se gün­lük 3 ile 6 g to­tal doz ve­ri­le­rek6 sa­at­lik a­ra­lar­da ya­pı­la­bi­lir. Be­bek ve ço­cuk­lar: 30 ile 100 mg/kg/gün­lük doz­lar ü­çeya da dör­de bö­lü­ne­rek ve­ri­lir. Ço­ğu en­fek­si­yon­lar i­çin 60 mg/kg/gün­lükdoz ye­ter­li o­la­cak­tır. Ye­ni do­ğan­lar: 30 ile 100 mg/kg/gün­lük doz­lar i­ki ya da ü­çe bö­lü­ne­rekve­ri­lir. Ya­şa­mın ilk haf­ta­la­rın­da se­fu­rok­sim se­rum ya­rı­lan­ma öm­rüe­riş­kin­le­re gö­re üç ile beş kez faz­la o­la­bi­lir. İlk üç ay sü­re­sin­cekul­la­nım gü­ven­li­ği yok­tur. Go­no­re:Go­no­re­de 1.5 g tek doz o­la­rak ve­ril­me­li­dir.Bu fark­lı yer­ler­den ör­ne­ğin her bir kal­ça­dan 2x750 mg şek­lin­de ya­pı­la­bi­lir.Me­nen­jit:Zin­nat En­jek­tabl du­yar­lı tür­le­rin ne­den ol­du­ğubak­te­ri­yel me­nen­ji­tin te­da­vi­si i­çin uy­gun­dur. A­şa­ğı­da­ki doz­larö­ne­ri­lir. E­riş­kin­ler: Her se­kiz sa­at­te bir IV o­la­rak 3 g. Be­bek ve ço­cuk­lar: 150 ile 250 mg/kg/gün IV ü­çe ve­yadör­de bö­lü­ne­rek ve­ri­le­bi­lir. Ye­ni­do­ğan­lar­da: 100 mg/kg/gün IV. Zinnat Oral Süspansi­yon/Tab­let: Ye­tiş­kin­ler: Ço­ğu en­fek­si­yon­lar­da: Gün­de 2kez 250 mg. Ü­ri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rı: Gün­de 2 kez 125 mg. Ha­fif ve or­ta de­re­ce­de­ki alt so­lu­numyol­la­rı en­fek­si­yon­la­rın­da, ör­ne­ğin; bron­şit­te: Gün­de 2 kez 250 mg.Da­ha a­ğır alt so­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rın­da ve­ya pnö­mo­ni­denkuş­ku­la­nıl­dı­ğın­da: Gün­de 2 kez 500 mg. Pi­ye­lo­nef­rit: Gün­de 2 kez250 mg. Komp­li­ke ol­ma­yan go­no­re: 1 g’lik tek doz. Ço­cuk­lar: Ço­ğu en­fek­si­yon­lar­da: Gün­de 2kez 125 mg ve­ya gün­de i­ki kez 10 mg/kg, gün­lük doz mak­si­mum 250 mg'dir.Or­ta ku­lak il­ti­hap­lı 2 yaş ve da­ha bü­yük ço­cuk­lar­da: Gün­de 2 kez 250mg ve­ya gün­de i­ki kez 15 mg/kg, gün­lük doz mak­si­mum 500 mg’dir. Ge­nel o­la­rakte­da­vi sü­re­si 7 gün­dür (5-10 gün a­ra­sı). b-he­mo­li­tik strep­to­kok en­fek­si­yon­la­rın­daa­kut ro­ma­tiz­mal a­teş ya da a­kut glo­me­rü­lo­nef­rit­ten sa­kın­mak i­çinte­da­vi en az 10 gün sür­dü­rül­me­li­dir. Se­fu­rok­sim ak­se­til op­ti­mumemilim i­çin yi­ye­cek­ler­den son­ra a­lın­ma­lı­dır. Se­fu­rok­sim ak­se­ti­lina­cı lez­ze­tin­den do­la­yı Zin­nat tab­let­le­ri kı­rı­la­rak ve­ril­me­me­li­dir.

Zinnat adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki