TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sefaktil Film Tablet   Drogsan

Sefuroksim aksetil

Ambalaj: 250 mgx10 ve 20 tab­let :: 500mgx10 ve 20 tab­let­.

Eşdeğeri:AksefFilm Tab­let: 250 mgx20tab­let, 500 mgx10 ve 20 tab­let­­(Nobel); Ce­faks Film Tab­let: 250 mgx10 ve 20 tab­let, 500 mgx10 ve 20 tab­let­­ (De­va); Ce­fa­tin Lak Tab­let:250 mgx10 ve 20 tab­let, 500 mgx10 ve 20 tab­let­­ (Roc­he); Enfexia Film Tab­let:250 mgx10 ve 20 tablet, 500 mgx10 ve 20 tab­let­­ (Bilim); Ora­ceftin Film Tab­let: 250 mgx10 tablet, 500 mgx10 ve 20 tablet­ (Fako); Sefuroks Film Tab­let: 250 mgx10 tablet, 500 mgx10 tablet­ (Eczacıbaşı); ZinnatTab­let: 250 mgx10 ve 20 tab­let,500 mgx10 ve 20 tab­let­­ (GSK).

End.: Akut ve kro­nik bron­şit,en­fek­te bron­şi­yek­ta­zi, bak­te­ri­yel pnö­mo­ni, ak­ci­ğer ab­se­si, ame­li­yatson­ra­sı gö­ğüs en­fek­si­yon­la­rı gi­bi so­lu­num sis­te­mi en­fek­si­yon­la­rı;oti­tis me­dia, si­nü­zit, ton­sil­lit, fa­ren­jit gi­bi KBB en­fek­si­yon­la­rı;akut ve kro­nik pi­ye­lo­nef­rit, sis­tit, asemp­to­ma­tik bak­te­ri­üri gi­biüri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rı; se­lü­lit, eri­zi­pel, pe­ri­to­nit, ya­raen­fek­si­yon­la­rı gi­bi de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı; os­te­omi­ye­lit,sep­tik art­rit gi­bi ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rı; pel­vik enf­la­ma­tu­varhas­ta­lık­lar gi­bi do­ğum ve ji­ne­ko­lo­jik en­fek­si­yon­lar; sep­ti­se­mive me­nen­jit, pe­ri­to­nit da­hil di­ğer en­fek­si­yon­lar ve özel­lik­le pe­ni­si­linkul­la­nı­mı­nın uy­gun ol­ma­dı­ğı go­no­re en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. Ab­do­mi­nal, pel­vik, or­to­pe­dik, kar­di­yak, pul­mo­ner, özo­fa­ji­yelve vas­kü­ler ame­li­yat­lar­da, en­fek­si­yon­lar­dan ile­ri ge­len risk ar­tı­şıol­du­ğun­da pro­fi­lak­tik ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­rin­le­rve se­fu­rok­si­me aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Te­da­vi­ye baş­la­ma­dan ön­ce has­ta­nın pe­ni­si­lin­le­re,se­fa­los­po­rin­le­re ve­ya di­ğer ilaç­la­ra aler­ji­si­nin olup ol­ma­dı­ğıaraş­tı­rıl­ma­lı­dır. Ay­nı an­da fu­ro­se­mid gi­bi güç­lü di­üre­tik­le­rive­ya ami­nog­li­ko­zid­le­ri alan has­ta­la­ra, yük­sek doz­da se­fa­los­po­rinan­ti­bi­yo­tik­le­ri, bu kom­bi­nas­yon­lar­la böb­rek yet­mez­li­ği bil­di­ril­di­ğin­dendik­kat­le ve­ril­me­li­dir. Ge­be­lik sü­re­sin­ce mut­lak ge­rek­me­dik­çekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Se­fu­rok­sim an­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­den, em­zi­renan­ne­ler­de bu du­rum göz önü­ne alın­ma­lı­dır.

Yan E.:Di­ya­re,bu­lan­tı, kus­ma gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık­lar gö­rül­müş­tür.Na­di­ren psö­do­memb­ra­nöz ko­lit gö­rül­dü­ğü ra­por edil­miş­tir. Sey­rekola­rak baş ağ­rı­sı gö­rül­müş­tür. Na­di­ren eryt­he­ma mul­ti­for­me, Ste­vens-John­sonsend­ro­mu, tok­sik epi­der­mal nek­ro­li­zis (ek­zan­te­ma­tik nek­ro­li­zis)ve na­di­ren de­ri dö­kün­tü­le­ri, ür­ti­ker, ka­şın­tı, ila­ca bağ­lı ateş,se­rum has­ta­lı­ğı­nı içe­ren aşı­rı du­yar­lık be­lir­ti­le­ri ve çok na­di­renana­fi­lak­si bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi:SefaktilTablet tercihen tok karnınaalınmalıdır. Eğer bir dozun alınması unutulursa, bir sonraki doz mümkün olan enkısa sürede alınmalı ve sonra tedavi eskiden olduğu gibi sürdürülmelidir. Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklar: Üst solunum yolu enfeksiyonları (Örn: Farenjit, tonsilit,sinuzit): 10 gün süreyle günde 2 kez 250 mg. Hafif ve orta şiddetteki altsolunum yolları enfeksiyonları (Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmelerive akut bronşite bağlı sekonder bakteriyel enfeksiyonlar): 10 gün süreyle günde2 kez 250 mg veya 500 mg. Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonları: 5-10gün süreyle günde 2 kez 125 mg veya 250 mg. Komplike olmayan deri ve yumuşakdoku enfeksiyonları: 10 gün süreyle günde 2 kez 250 mg veya 500 mg. Erken Lymehastalığı: 20 gün süreyle günde 2 kez 500 mg. Komplike olmayan gonorede: 1g'lık tek doz. Pediyatrik kullanım: 3 aylıktan küçük çocuklarda sefuroksim kullanımıyla ilgilideneyim yoktur. 3 ay-12 yaş arası çocuklarda akut bakteriyel çene altı sinüzitiiçin Sefuroksimin güvenlik ve etkinliği kanıtlanmıştır. Tablet yutabilençocuklarda: Faren­jit/Ton­silit: 125 mg, günde 2 kez, 10 gün. Akut otitismedia: 250 mg, günde 2 kez, 10 gün. Akut bakteriyel çene altı sinüziti: 250 mg,günde 2 kez, 10 gün.

Sefaktil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki