TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  31 Mayıs 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Nap­rosyn JelAbdi İbrahim

Nap­ro­ksen

Ambalaj: 100 mg/gx50 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:NaponalJel: 100 mg/gx50 g (Münir Şahin); NaprodevJel: 100 mg/gx50 g (Deva).

End.:Mi­yal­ji,lum­bal­ji, si­ya­tal­ji, kas ro­ma­tiz­ma­sı, fib­rom­yo­zi­tis, ten­di­ni­tis,te­no­si­no­vi­tis, bur­si­tis, pe­ri­art­ri­tis, tor­ti­ko­lis, ağ­rı­lı omuztu­tul­ma­sı gi­bi kas-is­ke­let sis­te­mi has­ta­lık­la­rın­da ve kas yır­tıl­ma­sı,bur­kul­ma, ezil­me, ge­ril­me, he­ma­tom, trav­ma­tik ödem­ler ve in­filt­ras­yon­la­rınlo­kal te­da­vi­sin­de, or­to­pe­dik te­da­vi­ler­de ve re­ha­bi­li­tas­yon te­da­vi­le­rin­deyar­dım­cı ön­lem ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var­la­raaşı­rı du­yar­lı ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Gö­ze ve çev­re­si­ne, mu­ko­za­la­rave açık ya­ra­la­ra uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te an­cak ke­sin ge­rek­si­nimol­du­ğun­da ve he­kim kont­ro­lü al­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Te­da­vi­nin ke­sil­me­si­ni ge­rek­tir­me­ye­cekşid­det­te ha­fif lo­kal ir­ri­tas­yon, eri­tem, der­ma­tit gi­bi yan et­ki­lergö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­de 2 kere cilt üze­ri­ne ta­ma­men emi­le­ne ka­darha­fif­çe ovu­la­rak sü­rü­lür.

Nap­rosyn Su­po­zi­tu­var   

Nap­ro­ksen

Ambalaj: 500mgx10 su­po­zi­tuv­ar.

Nap­rosyn EC Tab­let

Nap­ro­ksen

Ambalaj: 250 mgx20 tab­let :: Fort tab­let 500 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: NaponalFort Tablet: 500 mgx20 tablet (Münir Şahin).

Nap­rosyn CR Tab­let

Nap­ro­ksen

Ambalaj: 750 mgx20 tablet.

End.:Ro­ma­to­idart­rit, ju­ve­nil ro­ma­to­id art­rit, os­te­oart­rit (de­je­ne­ra­tif art­rit),an­ki­lo­zan spon­di­lit ve gut­ta an­ti­enf­la­ma­tu­var ve anal­je­zik ola­rak;dis­me­no­re ve ra­him içi araç uy­gu­la­ma­sın­da, ute­rus re­lak­sas­yo­nu veanal­je­zi sağ­la­mak ama­cıy­la; bur­kul­ma, ge­ril­me, or­to­pe­dik ve cer­ra­hiame­li­yat­lar­da anal­je­zik ola­rak; bur­sit, ten­di­nit, si­no­vit, te­no­si­no­vit,lum­ba­go­da anal­je­zik amaç­la; Enfeksiyöz hastalıklarda spe­si­fik te­da­vi­yeek ola­rak anal­je­zik an­ti­enf­la­ma­tu­var ve an­ti­pi­re­tik amaç­la kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Nap­ro­ksenve ben­ze­ri ilaç­la­ra du­yar­lı ki­şi­ler­de, as­pi­rin vb. ilaç­la­ra kar­şıas­tım, ri­nit ve ür­ti­ker gi­bi aler­jik re­ak­si­yon gös­te­ren­ler­de, bugrup ilaç­lar ara­sın­da çap­raz aler­jik re­ak­si­yon­lar olu­şa­bi­le­ce­ğin­denkul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ak­tif mi­de ve du­ode­num ül­ser­le­ri olan has­ta­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ağır ka­na­ma ve per­fo­ras­yon dada­hil cid­di gast­ro­in­tes­ti­nal yan et­ki­le­rin kü­mü­la­tif in­si­dan­sı,nap­rok­se­nin (ve­ya di­ğer nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­rın)kul­la­nıl­ma sü­re­si art­tık­ça, he­men he­men doğ­ru­sal ola­rak yük­se­lir.Kalp yet­mez­li­ği, kalp fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu ve ka­ra­ci­ğer fonk­si­yonbo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da kul­la­nı­lır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.Böb­rek fonk­si­yon test­le­ri bo­zul­du­ğu tak­dir­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Trom­bo­sit ag­re­gas­yo­nu­nu azal­tıp, ka­na­ma za­ma­nı­nı uza­tır. Ge­be­lik­te,özel­lik­le ilk ve üçün­cü tri­mes­ter­de çok ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Em­zi­ren an­ne­le­re ve­ril­me­me­li­dir. Jüvenil artrit dışında ço­cuk­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Ka­rın­dara­hat­sız­lık his­si, bu­lan­tı, ha­fif pe­ri­fe­ral ödem, ku­lak çın­la­ma­sı,baş dön­me­si, işit­me ve gör­me bo­zuk­luk­la­rı, çar­pın­tı, disp­ne, ha­zım­sız­lık,ka­bız­lık, mi­de ağ­rı­sı, mi­de yan­ma­sı gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bil­mek­te­dir.

Etkileş.:Birliktekullanımında hi­dan­to­in, sül­fo­na­mid ya da sül­fo­ni­lü­re­ler gi­bi ilaç­la­rındoz aya­rı ya­pıl­ma­lı­dır. Oral an­ti­ko­agü­lan alan­la­ra da dik­kat edil­me­li­dir.Pro­be­ne­sid ile bir­lik­te alın­ma­sın­da nap­rok­se­nin ya­rı­lan­ma öm­rübe­lir­gin ola­rak ar­tar. Bir­lik­te kul­la­nı­mın­da me­tot­rek­sa­tın tok­si­si­te­siar­ta­bi­lir. Prop­ra­no­lol ve di­ğer b-blo­ker­le­rin an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­si­ni azal­ta­bi­lir.Plaz­ma lit­yum kon­sant­ras­yo­nu ar­ta­bi­lir. Bü­tün nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­varilaç­lar, ACE in­hi­bi­tör­le­ri kul­la­nı­mı ile bir­lik­te gö­rü­le­bi­lenböb­rek yet­mez­li­ği ris­ki­ni ar­tı­ra­bi­lir. Nap­rok­se­n zi­do­vu­dininplaz­ma dü­zey­le­ri­ni yük­selt­ti­r.

Doz Önerisi:Naprosyn Supozituvar/Tablet: Gün­lük or­ta­la­ma doz 2x250-500mg’dir. Mak­si­mum gün­lük doz 1.250 g’dir. Akut gut te­da­vi­sin­de baş­la­mado­zu 750 mg ve da­ha son­ra nö­bet ge­çin­ce­ye ka­dar her 6 sa­at­te bir 250mg uy­gu­la­nır. Doz Önerisi:Naprosyn CR Tablet: Günlük önerilen doz 1 tablettir (750mg). Eriş­kin­lerde gerektiğinde daha yüksek düzeyde antienflamatuvar aktivitesağlamak için düşük dozları iyi tolere eden ve gastrointestinal hastalık öyküsüolmayan hastalarda günlük doz, kısa süreli olmak şartıyla günde 2 Naprosyn CR tablet (1500 mg)’e kadar artı­rılabilir.

Naprosyn adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Sigarayı Bırakma Günü  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki