TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  30 Mart 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ok­sa­men Tab­letMustafa Nevzat

Te­no­ksi­kam

Ambalaj: 20 mgx10 tablet.

Eşdeğeri:No­ba­teksFilm Tab­let: 20 mgx10tablet (No­bel); Te­nok­san Kap­sül: 20 mgx10 kapsül (Drog­san); Te­nok­til Kap­sül: 20 mgx10 kapsül (Ec­za­cı­ba­şı); Te­nox Kap­sül: 20 mgx10 kapsül (Bi­o­far­ma); Til­co­til Lak Tab­let: 20 mgx10 tablet­ (Roc­he); Til­ko Kap­sül: 20 mgx10 kapsül (Ko­çak); Vi­enoks Film Tab­let: 20 mgx10 tablet (Top­rak); Zi­ka­ral Kap­sül:20 mgx10 kapsül (Sa­no­vel).

Ok­sa­men-L En­jek­tabl Fla­konIM/IV

Te­no­ksi­kam

Ambalaj: 20 mgx1 fla­kon ve 2 mL’lik eri­ti­ci ampul.

Eşdeğeri:Til­co­tilFla­kon: 20 mgx1 fla­kon­ (Roc­he).

End.:Ro­ma­to­idart­rit, os­te­o­art­rit, art­roz, an­ki­lo­zan spon­di­lit, ek­lem dı­şı has­ta­lık­lar,örn. ten­di­nit, bur­sit, omuz pe­ri­art­ri­ti -omuz-el send­ro­mu-, kal­ça pe­ri­art­ri­ti,bur­kul­ma ve in­cin­me­ler ile akut gutun semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Aşı­rı du­yar­lı­ğıol­anlarda kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sa­li­si­lat ve di­ğer nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­varajan­la­rın as­tım, ri­nit ve­ya ür­ti­ker gi­bi semp­tom­la­rı oluş­tur­du­ğuhas­ta­la­ra; gast­rit, gast­rik ve du­ode­nal ül­ser gi­bi has­ta­lık­la­rıolan ve­ya da­ha ön­ce bu has­ta­lık­la­rı ge­çi­ren kim­se­le­re de uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.Anes­te­zi ve ame­li­yat ön­ce­si yaş­lı has­ta­la­ra, böb­rek yet­mez­li­ğiris­ki bu­lu­nan ve ka­na­ma ris­ki yük­sek olan has­ta­la­ra uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.Gast­ro­in­tes­ti­nal is­ten­me­yen et­ki ris­ki­ni ar­tı­ra­ca­ğın­dan sa­li­si­lat­lar­lave di­ğer ste­ro­id ol­ma­yan an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar­la bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sın­danka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Uyar.: An­ti­ko­agü­lan ve/ve­ya oral di­ya­be­tik­le­rin, has­taya­kın­dan iz­len­me­di­ği sü­re­ce bir­lik­te uy­gu­la­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Pros­tag­lan­din sen­tez in­hi­bis­yo­nu re­nal fonk­si­yon­lar üze­ri­ne terset­ki ya­pa­bi­lir. Te­nok­si­kam trom­bo­sit kü­me­len­me­si­ni in­hi­be ederve he­mos­ta­zı et­ki­le­ye­bi­lir. Pep­tik ül­ser ve­ya gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma du­ru­mun­date­nok­si­kam te­da­vi­si he­men ke­sil­me­li­dir. Baş dön­me­si, ser­sem­le­meve gör­me bo­zuk­lu­ğu gi­bi araç kul­la­nı­mı­nı et­ki­le­ye­bi­le­cek yan et­ki­le­ringö­rül­dü­ğü has­ta­lar araç ve ma­ki­ne kul­lan­mak­tan ka­çın­ma­la­rı ko­nu­sun­dauya­rıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin üçün­cü tri­mes­te­rin­de kro­nik te­da­vi­denka­çı­nıl­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­le­rin ço­cuk­la­rın­da ola­sı bir yan et­kigöz ar­dı edil­me­me­li ve şüp­he­le­ni­len du­rum­da ya be­bek süt­ten ke­sil­me­live­ya ilaç bı­ra­kıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Gast­rik,epi­gast­rik ve ab­do­mi­nal ra­hat­sız­lık, dis­pep­si, yan­ma, bu­lan­tı, başdön­me­si, baş ağ­rı­sı görülebilir.

Etkileş.:İs­ten­me­yengast­ro­in­tes­ti­nal re­ak­si­yon ne­de­niy­le, sa­li­si­lat­lar ve di­ğer NSA­ID’le­rinbir­lik­te kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Ba­zı NSA­ID’ler ve haf­ta­da15 mg ve­ya da­ha yük­sek doz­da me­tot­rek­sa­tın bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı­nağır me­tot­rek­sat ze­hir­len­me­si­ne ne­den ola­bilir. NSA­ID’ler lit­yu­munre­nal kli­ren­si­ni azal­ta­ca­ğın­dan, bir­lik­te kul­la­nıl­ma­la­rı plaz­malit­yum dü­ze­yin­de ar­tı­şa ve lit­yum ze­hir­len­me­si­ne ne­den ola­bi­lir.Te­nok­si­kam po­tas­yum tu­tu­cu di­üre­tik­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Te­nok­si­kam a-ad­re­ner­jikblo­ker­le­rin ve ACE in­hi­bi­tör­le­ri­nin an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­si­niazal­ta­bi­lir. NSA­İD’le­rin he­pa­rin ile bir­lik­te kul­la­nım­da, he­mo­ra­jiris­ki ar­tar (trom­bo­sit fonk­si­yon­la­rın in­hi­bis­yo­nu) ve NSA­ID’ler­degast­ro­du­ode­nal mu­kus ha­sa­rı olu­şa­bi­lir. b-Blo­ker, sik­los­po­rin, ra­him içiaraç ve trom­bo­li­tik ajan­lar ile bir­lik­te kul­la­nım­da özel­lik­le ön­lemalın­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

Doz Önerisi:Oksamen Tablet: Öne­ri­len gün­lük doz 20 mg tek doz­dur. Uzun sü­re­lite­da­vi­ler­de sü­rek do­zu ola­rak gün­de 10 mg ve­ri­le­bi­lir. Akut gut art­ri­tin­deilk 2 gün, gün­de 40 mg ve iz­le­yen 5 gün, gün­de 20 mg’lik uy­gu­la­ma öne­ril­mek­te­dir. Oksamen-LFlakon: Öne­ri­lengün­lük doz 20 mg tek doz­dur. Akut gut art­ri­tin­de ilk 2 gün, gün­de 40 mgve iz­le­yen 5 gün, gün­de 20 mg’lik uy­gu­la­ma öne­ril­mek­te­dir.

Oksamen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki