TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  20 Haziran 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Or­mil FilmTab­let   Ata­bay

Ve­ra­pa­mil HCI

Ambalaj: 40 mgx30 tab­let :: 80 mgx50 tablet.

Eşdeğeri:İsoptinFilm Tablet: 40 mgx30tab­let, 80 mgx50 tablet (Abbott); Ve­rop­tin Film Tablet:40 mgx30 tab­let, 80 mgx50 tablet (İlsan).

End.: Kro­nik ko­ro­ner yet­mez­li­ği ve ko­ro­ner spazm­lar: Eforan­ji­na­sı (kro­nik sta­bil an­ji­na), va­ri­ant an­ji­na (va­zos­pas­tikPrinz­me­tal an­ji­na­sı) ve sta­bil ol­ma­yan an­ji­na (en­fark­tüs ön­ce­sian­ji­na­sı) gi­bi anjina pektorisin tüm şe­kil­le­ri. İn­fark­tüs son­ra­sı te­da­vi (ya­kıngö­ze­tim al­tın­da). Sup­ra­vent­ri­kü­ler ta­şi­kar­di­nin ge­çi­ril­me­si vere­kur­rent sup­ra­vent­ri­kü­ler ta­şi­kar­di ol­gu­la­rın­da pro­fi­lak­si.At­ri­um fib­ri­las­yo­nu (Wolff-Par­kin­son-Whi­te send­ro­mu dı­şın­da), hız­lıile­tim­le bir­lik­te at­ri­um flat­te­ri ve ekst­ra­sis­to­li gi­bi arit­mi­ler.

Kontr.E.:Kar­di­yo­je­nikşok­la bir­lik­te sey­re­den hi­po­tan­si­yon­da, 2. ve 3. de­re­ce AV blok­ta,has­ta si­nüs send­ro­mu ve de­kom­pan­se kalp yet­mez­lik­le­rin­de ve ve­ra­pa­mi­lekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği olan­lar­dadü­şük doz­lar­la baş­lan­ma­lı­dır. Akut ko­ro­ner yet­mez­lik­te IV uy­gu­la­make­sin bir en­di­kas­yon­dan son­ra ve sı­kı bir kont­rol al­tın­da yal­nız­cahe­kim ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin ilk üç ayın­da ve em­zir­mesı­ra­sın­da ve­ra­pa­mil uy­gu­la­ma­sı özen­le tar­tıl­ma­lı­dır.

Yan E.:I. ve II.de­re­ce­den AV blok; çok na­di­ren asis­to­liy­le be­ra­ber ve­ya tek ba­şı­nato­tal blok; si­nüs bra­di­kar­di­si; hi­po­to­ni; yet­mez­lik semp­tom­la­rı­nınağ­ır­laş­ma­sı görülebilir. En sık gö­rü­len yan et­ki ka­bız­lık­tır. Te­da­vi­ninbaş­lan­gı­cın­da si­nir­li­lik ve yor­gun­luk his­si ge­li­şe­bi­lir. Na­di­renyüz­de kı­za­rık­lık, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, ayak bi­le­ğin­de ödem gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Dant­ro­len­lebir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. b-b­lo­ker­ler­le bir­lik­te hi­po­tan­si­yon, bra­di­kar­dikalp blo­ğu, asis­to­lo­ji ve kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği olu­şa­bi­lir. Di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif­le­rin et­ki­si­niar­tı­ra­bi­lir. a-b­lo­ker­ler­lebir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğı za­man cid­di hi­po­tan­si­yon ge­li­şe­bi­lir. Di­ğeran­ti­arit­mik­ler­le bir­lik­te, dik­kat­le ve dok­tor gö­ze­ti­mi al­tın­dakul­la­nıl­ma­lı­dır. Di­gok­sin ve­ri­len has­ta­la­rın te­da­vi­si­ne ve­ra­pa­milek­len­me­si, se­rum di­gok­sin dü­ze­yi­nin yük­sel­me­si­ne, bra­di­kar­di veAV blok ris­ki­nin ar­ta­ma­sı­na yol aça­bi­lir.

Doz Önerisi: Top­lam gün­lük do­zun 480 mg’yi geç­me­me­si ve do­zunhas­ta­ya gö­re dü­zen­len­me­si uy­gun­dur. Anjina­da: Kli­nik göz­lem­ler ge­nel­lik­legün­de 3 kez 60-120 mg Or­mil’in et­ki­li ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Arit­mi­ler­de:Di­gi­tal alan has­ta­lar­da, kro­nik sup­ra­vent­ri­kü­ler arit­mi­ler­de gün­lük240-320 mg’lik doz­la­rı 3-4 do­za bö­lü­ne­rek uy­gu­la­na­bi­lir. İs­te­ni­lenet­ki ge­nel­lik­le ilk 48 sa­at için­de or­ta­ya çık­mak­ta­dır. Esan­si­yelhi­per­tan­si­yon­da: Ge­nel­lik­le gün­lük top­lam 240 mg’yi 2-3 do­za bö­lün­müşola­rak baş­la­na­bi­lir. Gün­lük do­zun 360 mg’yi geç­me­si­ne sık­lık­la ge­rekdu­yul­maz. Ço­cuk­lar­da Or­mil 40 mg tab­let­ler­den ya­rar­la­nıl­ma­sı uy­gun­dur.

Ormil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki