TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pen­tox SR Kap­sülAbdi İbrahim

Pen­to­ksi­fi­lin

Ambalaj: 400 mgx20 kap­sül ­:: Fort kap­sül 600 mgx20 kapsül.

Eşdeğeri:Tren­talRe­tard Dra­je: 400mgx20 dra­je­ (Sanofi-Aventis); Tren­tal CR Film Tablet:600 mgx20 tablet (Sanofi-Aventis); Tren­ti­linRe­tard Film Tab­let: 400mgx20 film tab­let, 600 mgx20 film tablet (Berksam).

End.:Pe­ri­fe­rikar­ter­le­rin tı­ka­yı­cı has­ta­lık­la­rı ve ar­te­ri­yosk­le­ro­tik ve­ya di­ya­be­tikne­den­ler­den mey­da­na ge­len ar­te­ri­yo­ve­nöz do­la­şım bo­zuk­luk­la­rı(ke­sik to­pal­la­ma, istirahat ağ­rı­sı gi­bi) ve tro­fik bo­zuk­luk­lar (ul­cuscru­ris ve gang­ren gi­bi); se­reb­ral do­la­şım bo­zuk­luk­la­rı (se­reb­ralskle­ro­zun kon­sant­ras­yon güç­lü­ğü, baş dön­me­si, unut­kan­lık gi­bi so­nuç­la­rı),is­ke­mik ve post-apop­lek­tik du­rum­lar; göz ve­ya iç ku­la­ğa ait, de­je­ne­ra­tifvas­kü­ler sü­reç ve gör­me ve­ya işit­me bo­zuk­luk­la­rıy­la sey­re­den do­la­şımbo­zuk­luk­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pen­tok­si­fi­li­neve di­ğer me­tilk­san­tin­le­re aşı­rı du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar, ağır he­mo­ra­ji­ler,ağır re­ti­nal ka­na­ma­lar gi­bi du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Mi­yo­kard en­fark­tü­sü, dü­şük tan­si­yon, ağır böb­rekfonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu, ağır ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu, ko­agü­las­yonhas­ta­lık­la­rı ve an­ti­ko­agü­lan te­da­vi­ye bağ­lı ola­rak ka­na­ma eği­li­mi­ninart­tı­ğı du­rum­lar, kan ba­sın­cın­da düş­me ris­ki olan özel du­rum­lar­dahas­ta­la­rın dik­kat­le ta­ki­bi ge­re­kir. Ge­be­lik sü­re­sin­ce kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Az mik­tar­da an­ne sü­tü­ne ge­çer. Ola­sı risk ve ya­rar­la­rı dik­kat­li­cesap­tan­ma­dan em­zi­ren ka­dın­la­ra ve­ril­me­me­li­dir.

Yan E.:Özel­lik­leyük­sek doz­da ve­ya hız­lı en­füz­yon şek­lin­de uy­gu­lan­dı­ğın­da, sı­cakbas­ma­sı, mi­de­de ağır­lık, dol­gun­luk his­si, bu­lan­tı, kus­ma ve­ya is­halgi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal ya­kın­ma­lar, na­di­ren ta­şi­kar­di gi­bi kar­di­yakarit­mi­ler ola­bi­lir. Çok na­dir du­rum­lar­da, an­ji­yo­nö­ro­tik ödem, bron­kos­pazmve ba­zan do­la­şım şo­ku­na va­ra­bi­len, ağır ana­fi­lak­tik/ana­fi­lak­to­idre­ak­si­yon­lar ola­bi­lir.

Etkileş.:Kan ba­sın­cı­nıdü­şü­rü­cü (ACE in­hi­bi­tör­le­ri vb.) ve kan ba­sın­cı­nı dü­şür­me po­tan­si­ye­lita­şı­yan (nit­rat­lar vb.) ilaç­la­rın et­ki­si pen­tok­si­fi­lin te­da­vi­sisı­ra­sın­da ar­ta­bi­lir. İn­sü­lin ve­ya oral an­ti­di­ya­be­tik­le­rin kanşe­ke­ri­ni dü­şü­rü­cü et­ki­si­ni ar­tı­ra­rak hi­pog­li­se­mi ris­ki­ni ar­tı­ra­bi­lir.Ba­zı has­ta­lar­da, pen­tok­si­fi­lin ve te­ofi­li­nin be­ra­ber kul­la­nı­mıile te­ofi­lin dü­ze­yi, dolayısıyla te­ofi­li­ne bağ­lı ad­vers et­ki­ler ar­ta­bi­lirve­ya ağır­la­şa­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz, ye­mek­ler­den son­ra bol su ile alı­nan3x1 400 mg kap­sül­ ve­ya 2x1 600 mg fort kap­sül­dür. Re­nal fonk­si­yo­nuazal­mış ki­şi­ler­de doz ayar­la­ma­sı ge­re­kir.

Pentox adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki