TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tren­tal Am­pulSanofi-Aventis

Pen­to­ksi­fi­lin

Ambalaj: 100 mg/5 mLx5 ampul.

Eşdeğeri:Tren­ti­linAm­pul: 100 mg/5 mLx5 ampul (Berksam); VasoplanAmpul: 100 mg/5 mLx5 ampul (Mustafa Nevzat).

Tren­tal En­füz­yon Am­pu­lü

Pen­to­ksi­fi­lin

Ambalaj: 300 mg/15 mLx5 am­pu­l.

Tren­tal Re­tard Dra­je

Pen­to­ksi­fi­lin

Ambalaj: 400 mgx20 ve 60 dra­je­.

Eşdeğeri:Pen­toxSR Kap­sül: 400 mgx20kap­sül (Abdi İbrahim); Tren­ti­lin Re­tard FilmTab­let: 400 mgx20 film tab­let (Berksam).

Tren­tal CR FilmTablet

Pen­to­ksi­fi­lin

Ambalaj: 600 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:Pen­toxSR Fort Kap­sül: 600 mgx20kapsül (Abdi İbrahim); Tren­ti­lin Re­tard FilmTab­let: 600 mgx20 film tablet (Berksam).

End.:Pe­ri­fe­rikar­ter­le­rin tı­ka­yı­cı has­ta­lık­la­rı ve ar­te­ri­yosk­le­ro­tik ve­ya di­ya­be­tikne­den­ler­den mey­da­na ge­len ar­te­ri­yo­ve­nöz do­la­şım bo­zuk­luk­la­rı(ke­sik to­pal­la­ma, istirahat ağ­rı­sı gi­bi) ve tro­fik bo­zuk­luk­lar (ul­cuscru­ris ve gang­ren gi­bi); se­reb­ral do­la­şım bo­zuk­luk­la­rı (se­reb­ralskle­ro­zun kon­sant­ras­yon güç­lü­ğü, baş dön­me­si, unut­kan­lık gi­bi so­nuç­la­rı),is­ke­mik ve post-apop­lek­tik du­rum­lar; göz ve­ya iç ku­la­ğa ait, de­je­ne­ra­tifvas­kü­ler sü­reç ve gör­me ve­ya işit­me bo­zuk­luk­la­rıy­la sey­re­den do­la­şımbo­zuk­luk­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pen­tok­si­fi­li­neve di­ğer me­tilk­san­tin­le­re aşı­rı du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar, ağır he­mo­ra­ji­ler,ağır re­ti­nal ka­na­ma­lar gi­bi du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Mi­yo­kard en­fark­tü­sü, dü­şük tan­si­yon, ağır böb­rekfonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu, ağır ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu, ko­agü­las­yonhas­ta­lık­la­rı ve an­ti­ko­agü­lan te­da­vi­ye bağ­lı ola­rak ka­na­ma eği­li­mi­ninart­tı­ğı du­rum­lar, kan ba­sın­cın­da düş­me ris­ki olan özel du­rum­lar­dahas­ta­la­rın dik­kat­le ta­ki­bi ge­re­kir. Ge­be­lik sü­re­sin­ce kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Az mik­tar­da an­ne sü­tü­ne ge­çer. Ola­sı risk ve ya­rar­la­rı dik­kat­li­cesap­tan­ma­dan em­zi­ren ka­dın­la­ra ve­ril­me­me­li­dir.

Yan E.:Özel­lik­leyük­sek doz­da ve­ya hız­lı en­füz­yon şek­lin­de uy­gu­lan­dı­ğın­da, sı­cakbas­ma­sı, mi­de­de ağır­lık, dol­gun­luk his­si, bu­lan­tı, kus­ma ve­ya is­halgi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal ya­kın­ma­lar, na­di­ren ta­şi­kar­di gi­bi kar­di­yakarit­mi­ler ola­bi­lir. Çok na­dir du­rum­lar­da, an­ji­yo­nö­ro­tik ödem, bron­kos­pazmve ba­zan do­la­şım şo­ku­na va­ra­bi­len, ağır ana­fi­lak­tik/ana­fi­lak­to­idre­ak­si­yon­lar ola­bi­lir.

Etkileş.:Kan ba­sın­cı­nıdü­şü­rü­cü (ACE in­hi­bi­tör­le­ri vb.) ve kan ba­sın­cı­nı dü­şür­me po­tan­si­ye­lita­şı­yan (nit­rat­lar vb.) ilaç­la­rın et­ki­si pen­tok­si­fi­lin te­da­vi­sisı­ra­sın­da ar­ta­bi­lir. İn­sü­lin ve­ya oral an­ti­di­ya­be­tik­le­rin kanşe­ke­ri­ni dü­şü­rü­cü et­ki­si­ni ar­tı­ra­rak hi­pog­li­se­mi ris­ki­ni ar­tı­ra­bi­lir.Ba­zı has­ta­lar­da, pen­tok­si­fi­lin ve te­ofi­li­nin be­ra­ber kul­la­nı­mıile te­ofi­lin dü­ze­yi, dolayısıyla te­ofi­li­ne bağ­lı ad­vers et­ki­ler ar­ta­bi­lirve­ya ağır­la­şa­bi­lir.

Doz Önerisi:TrentalAmpul: Bi­ri sa­bah, di­ğe­ri ak­şa­müs­tü ol­mak üze­re 2en­füz­yon ya­pıl­ma­lı­dır; bu­nun için her keresinde 200 mg pen­tok­si­fi­lin(5 mL’lik 2 am­pul) ve­ya 300 mg’lik pen­tok­si­fi­lin (15 mL’lik 1 am­pul) ör­ne­ğin250 ve­ya 500 mL en­füz­yon çö­zel­ti­si­ne ka­rış­tı­rı­lır. Ak­şa­müs­tü ya­pı­lanen­füz­yon­dan son­ra, oral yol­dan 2 ta­ne 400 mg’lik dra­je uy­gu­la­ma­sıy­late­da­vi ta­mam­la­nır. İki en­füz­yon ara­sın­da­ki sü­re uzun­sa, dra­je­ler­denbi­ri yak­la­şık ola­rak öğ­le vak­ti ve­ri­le­bi­lir. İyi­leş­me­nin baş­la­ma­sın­danson­ra te­da­vi­ye yal­nız­ca oral yol­dan de­vam edi­lir. Ge­nel ola­rak, 24sa­at için­de pa­ren­te­ral yol­dan uy­gu­la­nan Tren­tal do­zu,1200 mg’yı geç­me­me­li­dir. En­füz­yon çö­zel­ti­si ola­rak fiz­yo­lo­jik se­rum,%5 le­vü­loz çö­zel­ti­si, glu­koz çö­zel­ti­si ve­ya ola­ğan plaz­ma sübs­ti­tüs­yonçö­zel­ti­le­ri kul­la­nı­la­bi­lir. 100 mg pen­tok­si­fi­li­nin en­füz­yon sü­re­sien az 60 da­ki­ka; 300 mg için bu sü­re en az 180 da­ki­ka­dır.Trental Retard Draje: Gün­lükdoz 2 ve­ya 3 kez 1 dra­je­dir. Ye­mek­ler­le ve­ya ye­mek­ler­den he­men son­raçiğ­nen­me­den bi­raz sı­vıy­la yu­tu­lur. Trental Draje, IVenfüzyon veya enjeksiyona destek olarak verilebilir.Trental CR Film Tablet: Günlükdoz iki kez 1 film tablettir.

Trental adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki